Kimya Ödevi: ÖSS'de Çıkmış Periyodik Cetvel Soruları

Kimya

Kimya Ödevi: ÖSS'de Çıkmış Periyodik Cetvel Soruları

PERİYODİK CETVEL

ÖSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A) Atom ağırlığı B) Değerliği
C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri
E) Fiziksel Özellikleri
(1982)

2. Bir elementle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabilmek için, o elementin te-mel haldeki atomlarının elektron dağılımının bilinmesi yeterli değildir?
A) Kütle numarası
B) Atom numarası
C) Değerlik elektron sayısı
D) Grup numarası
E) Periyot numarası
(1999)

3. Elementlerinin atomlarının temel haldeki elek-tron dizilişi, periyodik özellikleri ile ilgili bilgi verir.
Bu elektron dizilişinden çıkarılan,
I. Toplam elektron sayısı = Atom numarası
II. Son orbitaldeki elektron sayısı = Periyot
numarası
III. Baş kuvant sayısı (en yüksek enerji
düzeyi) = Grup numarası
eşitliklerinden hangileri tüm elementler için doğrudur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
(1996)

4. X+1, Y+2, Z-2 iyonlarının üçünün de elektron düzeni,
1s22s22p63s23p6 dır.
Buna göre, X, Y, Z atomları için,
I. Periyodik cetvelde aynı periyotta bulunurlar.
II. Değerlik elektron sayıları eşittir.
III. Çekirdeğindeki proton sayısı en çok olan Y dir. yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
(1995)

5. X+2 iyonunda 18 elektron bulunan X ele-mentinin periyodik sistemdeki yeri neresi-dir?

Grup

Periyot
A) II A 2.
B) II A 3.
C) II A 4.
D) III A 4.
E) VI A 3.

6. Periyodik cetvelin üçüncü periyodunun I. ele-menti X, III. elementi ise Y dir.
X ve Y ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?
A) Her iki element de katı haldeyken
elektrik akımını iletir.
B) X in atom numarası 11 dir.
C) Y atomunun çekirdeğinde 13 proton vardır.
D) Y, kararlı bileşiklerinde +3 değerliklidir.
E) X in X2O bileşiğinin sulu çözeltisi asidiktir.
(1999)

7. - X ve Y elementlerinin ikisi de katı halde elektriği iletmektedir.
- Bütün bileşiklerinde; X yalnız + 2, Y ise
+2,+7 ve bu değerler arasındaki bazı pozitif değerlikleri almaktadır.
Bu bilgilere göre, X ve Y elementleri ile il-gili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) X ve Y nin ikisi de metaldir.
B) X metal, Y ametaldir.
C) X ve Y aynı gruptadır.
D) X ve Y aynı bloktadır.
E) X ve Y aynı periyottadır.
(1997)

8. Bir elementin nötr atomunun ilk 15 orbitali doludur. Son iki orbitalinde de birer elektron vardır. Bu element ile ilgili aşağıdaki ifade-lerden hangisi yanlıştır?
A) Bir geçiş elementidir.
B) Nötr atomunda toplam elektron sayısı 32 dir.
C) Atom numarası 32 dir
D) periyodik cetvelde 4. periyottadır.
E) Periyodik cetvelde 4 A grubundadır.
(1993

9. X elementinin elektron diziliş sırasında en son orbitali 3d2 olarak verilmektedir.
Bu X elementi ile ilgili;
I. 3. periyottadır.
II. Geçiş elementidir.
III. Değerlik elektron sayısı 2 dir ifadele-rinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
(1994)

10. X bir halojen,
Y bir alkali metal,
Z bir geçiş elementi,
Q ise, bileşiklerinde en düşük -3, en yüksek +5 değerlikli bir elementtir.
Periyodik cetvelin aynı yatay sırasında (peri-yodunda) yer alan bu dört element, soldan sağa doğru nasıl sıralanır?
A) X,Q,Z,Y B) Y,Z,Q,X C) Y,Q,Z,X
D) Y,X,Z,Q E) Y,Q,X,Z
(1988)

11. elementi için aşağıdaki yargılardan han-gisi doğrudur? 45 21X
A) Atom numarası 45 tir
B) Kararlı haldeki elektron dizilişi
1s22s22p63s23p64s24p1 dir
C) Periyodik cetvelde 4. periyotta bir geçiş
elementidir.
D) Periyodik cetvelde 3A grubundadır.
E) Değerlik elektronları s ve p orbitallerindedir.
(1995)

12.
Periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) X, s bloğundadır. B) Y, p bloğundadır
C) Z, bir halojendir. D) Q, bir lantanittir
E) R, bir soygazdır

13. Aşağıdakilerden hangisi, atom numarası 1A grubu elementlerinin atom numaralarından iki fazla olan hiçbir element için doğru de-ğildir?
A) Elektron dağılımı d1 ile bitmesi
B) Elektron dağılımı p1 ile bitmesi
C) Elektron dağılımı p3 ile bitmesi
D) 3A grubunda olması
E) Geçiş elementi olması
(2001)

14. Atom numaraları ardışık olan nX ve n+1Y ele-mentlerinin periyodik özellikleri bakımından aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olanaksız-dır?
A) Aynı düşey sütunda olmaları
B) Aynı yatay sırada olmaları
C) Aynı blokta (s,p gibi) olmaları
D) Kendi aralarında bileşik yapmaları
E) Bazı bileşiklerinde aynı değerlikte bulunmaları
(2002)

15. X, Y, Z elementleri periyodik cetvelin A gru-bundadır. X+2 ile Y-1 iyonlarının elektron sayı-ları Z soygazınınkine eşittir.
X+2, Y-1, Z taneciklerinden proton sayısı en büyük olanla ilgili olarak,
I. Grup numarası en küçük olandır.
II. Periyot numarası en küçük olandır.
III. atom numarası en küçük olandır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
(2003)

16.
Periyodik cetvelde yer alan elementlerin özellikleri hakkında aşağıdaki genelleme-lerden hangisi yanlıştır?
A) Ametal özeliği l yönünde artar.
8) Elektrik akımı iletkenliği l yönünde artar.
C) Elektron sayısı II yönünde artar.
D) Atom kütlesi III yönünde azalır.
E) Atom hacmi III yönünde azalır.
(1985)

17.
Periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X bir metaldir.
B) Y nin atom numarası 17 dir.
C) Z nin değerlik elektron sayısı 8 dir.
D) Atom çapı en küçük olan X tir.
E) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z dir.
(1994)

18. X, Y, Z elementlerinin atom numaraları birbi-rini izleyen sayılardır. Kararlı bileşiklerinde X’in (-1), Z’nin (+1) değerlikli olduğu bilindiği-ne göre, bu elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X bir halojense Z alkali metaldir.
B) Z alkali metalse Y asal gazdır.
C) Bu elementlerin atom numaraları 9, 10, 11 olabilir.
D) X elementi Z ile XZ kararlı bileşiğini oluş-turur
E) Y asal gaz ise üç element periyodik sis-temde aynı yatay sırada bulunur.
(1984)

19. Periyodik tabloda aynı düşey sırada olduğu bilinen X, Y, Z ametallerinden,
I. Y’nin elektron verme ( + değerli olma )
eğilimi X ten fazladır.
II. Z’nin elektron verme (+ değerli olma)
eğilimi Y den küçük X’ten büyüktür.
Buna göre X, Y, Z periyodik tabloda atom numaralarına göre yukarıdan aşağıya doğru nasıl sıralanır?
A) X, Y, Z B) Z, X, Y C) Z, Y, X
D) Y, Z, X E) X, Z, Y
(1986)

20. Kendilerine en yakın soy gazlardan bir fazla elektron taşıyan, değerlik elektronları s1 dü-zeninde olan ve bileşiklerinde +1 değerlik gösteren elementler aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) Alkali B) Toprak alkali C) Halojen
D) Lantanit E) Geçiş elementi
(1987)

21. iyonunda toplam elektron sayısı 59 dur. Bu iyondaki ile ilgili aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır? ( ) 2 4 XO 55 mX 16 8O
A) Bir geçiş elementidir
B) Periyodik cetvelin 4. periyodundadır.
C) Yükseltgenme basamağı +6 dır
D) Nötron sayısı 30 dur
E) m nin değeri 29 dur.
(1996)

22. 15X, 17Y, 19Z elementlerine ait Xx, Yy, Zz iyon-larının elektron dağılımı,
1s22s22p63s23p6 dır
Buna göre X, Y, Z ile ilgili aşağıdaki yar-gılardan hangisi doğrudur?
A) Y nin elektron alma eğilimi en büyüktür.
B) I. İyonlaşma enerjisi X te en küçüktür.
C) Verilen iyonların değerlikleri; X=+3, Y=+1,
Z=-1 dir
D) Üçü de periyodik cetvelin üçüncü
grubundadır
E) Üçü de periyodik cetvelin üçüncü
Periyodundadır

23. Oksijenle ancak X2O3 ve X2O5 bileşiklerini yapabilen X elementi, atom numarası 17 olan Y elementi ile hangi bileşikleri yapabi-lir?
A) X2Y3 ve X2Y5 B) X3Y ve X5Y
C) X3Y2 ve X5Y2 D) XY ve XY2
E) XY3 ve XY5
(1981)

24. Oksijen ile yalnız X2O bileşiğini yapabilen X elementinin oluşturabileceği hidroksit, karbonat ve fosfat bileşiklerini gösteren formüller hangileridir? Hidroksit Karbonat Fosfat
A) XOH X2CO3 X3PO4
B) X(OH)2 XCO3 X3(PO4)2
C) XOH X2CO3 XPO4
D) XOH X2CO3 X3(PO4)2
E) X(OH)3 X2(CO3)3 X3PO4

25. 19K, 12Mg, 13Al elementlerinin 8O ile ver-dikleri bileşiklerin formülleri aşağıdakile-rin hangi sinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) KO, MgO, Al2O3
B) K2O, MgO, Al2O3
C) K2O2, MgO, Al3O2
D) KO, MgO2, Al2O3

E) KO2, MgO, AlO3
(1993)
26. Bir X elementi 8Y ile yalnız X2Y3 bileşiğini oluşturabildiğine göre, F2 ile, aşağıdaki bi-leşiklerden hangisini oluşturabil,ir?(9F)
A) XF B) XF2 C) XF3 D) X3F2 E)X2F3
27. X elementi, Y elementi ile XY2, Z elementi İle X2Z bileşiğini oluşturuyor. Y ile Z ele-mentlerinin oluşturabileceği bileşiğin for-mülü aşaağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Y4Z B) YZ4 C) Y2Z
D) YZ2 E) YZ
(1980)
28. Periyodik cetvelin üçüncü sırasında bulunan X ve Y elementleri arasında oluşan kararlı bile-şiğin formülü XY2 veya X2Y dir.
Buna göre X ve Y elementleri, periyodik cetvelin aşağıda belirtilen grup çiftlerinden hangisinde olabilir?
A) IA; IIIA B) IA; IVA C) IA; VIIA
D) IIA; VIIA E) IIA; VIA
(1987)
29. X,Y,Z elementlerinden biri periyodik cetvelin IA, diğeri VIA, üçüncüsü de VIIA grubunda-dır. X’in atom numarası 17, Z ile Y arasın-daki kararlı bileşiğin formülü Z2Y olduğuna göre, bu elementlerin periyodik cetveldeki grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
X Y Z
A) IA VIA VIIA
B) IA VIIA VIA
C) VIIA IA VIA
D) VIA VIIA IA
E) VIIA VIA IA
(1989)

30. 11X atomu bileşiklerinde +1 değerliklidir. Bu atomun +2 değerlikli bileşiği yoktur.
Buna göre 11X atomu için,
I. Birinci iyonlaşma enerjisi, ikinci iyonlaşma enerjisinden çok büyüktür.
II. +1 değerlikli iyonun elektron dağılımı
soygaz yapısındadır.
III. 2p orbitalindeki elektron, 3s dekine göre daha sıkı bağlıdır. açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
(1991)
31. X, elektrik akımını iyi ileten bir elementtir.Y, periyodik cetvelin 7A grubunda bir element-tir. XmYn, suda çözünen bir tuzdur.Buna gö-re, aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış olması beklenir?
A) X bir metaldir.
B) Y bir ametaldir.
C) XmYn nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
D) Y elementi, iki atomlu moleküllerden oluşur.
E) X, bileşiklerinde (+) ve (-) değerlikli olabilir.
(1994)
32. Elektron düzenleri;
I. 1s22s22p63s2
II. 1s2III. 1s22s22p6
olarak verilen l, II, III elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk iyonlaşma enerjisi en düşük olan II dir.
B) III bir soy gazdır.
C) II kararlı bileşiklerinde (+1) değerliklidir.
D) ikinci iyonlaşma enerjisi en düşük element Idir.
E) II ‘nin ikinci iyonlaşma enerjisi III’ün 2s22p63s1
birinci iyonlaşma enerjisine eşittir.
(1981)
33. Aşağıda elektron düzenleri verilen ele-mentlerin hangisinde birinci iyonlaşma enerjisi en yüksektir?
A) 1s2 2s2 2p4 B) 1s2 2s1 C) 1s2 2s2
D) 1s2 2s2 2p5 E) 1s2 2s2 2p63s1
(1987)
34. X ve Y elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri tabloda verilmiştir. İyonlaşma enerjisi (Kcal/mol)
E1 E2 E3 E4
X 191,31 579,94 874,44 5979,41
Y 214,92 419,83 3547,78 5019,17
dir. yar-gılarından hangileri doğrudur?
YalnD) II ve III E) I, II ve III
(1996)
36. X elementinin bazı tepkimeleri şunlardır:
2X(katı) + O2(gaz) 2XO(katı)
XO(katı) + H2O(sıvı) X(OH)2(katı)
X(OH)2+ su 2 (suda) (suda) X 2OH
Bu X elementi için:
I. Periyodik cetvelin IA grubundadır.
II. Periyodik cetvelin IIA grubundadır.
III. Bir toprak alkali metaldir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
(1990)
37.
Elementlerin oksit bileşiklerinin sulu çözelti-lerinin asidik karakteri, periyodik cetvelde soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru art-maktadır.
Buna göre, periyodik cetvelde yerleri be-lirtilen Q, X, Y, Z elementlerinin oksit bi-leşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış-tır?

A) X2O, Q2O dan daha baziktir.
B) Y2O3, hem asidik hem baziktir.
C) ZO2, Q2O dan daha asidiktir.
D) Q2O, Y2O3 ten daha baziktir.
E) Y2O3, X2O dan daha asidiktir.
(1992)

38. Bir X elementinin özelliklerinden bazıları şunlardır:
I.Bir atomunun elektron sayısı, kendine en yakın soygazınkinden 3 farklıdır
II.Oda koşullarında molekülleri iki atomlu bir gazdır
III.X2O3 bileşiğinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir

A) Bu X elementi periyodik cetvelin hangi gru-bunda olabi ız I B) Yalnız II C) I ve II
B) A) I A B) II A C) III A
C) D) V A E) VI A
D) 39. Atom numaraları asal gazlardan bir eksik olan elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
E) A) En kararlı bileşiklerinde (+1)değerliklidirler.
F) B) Kolayca bileşik hale geçer (aktif elementlerdir)
G) C) En kararlı bileşiklerinde (-1) değerliklidirler.
H) D) Ametaller sınıfına girerler.
İ) E) Bazı bileşiklerinde (+7) değerlikli olabilirler.
J) (1981)
K) 40. Bir element serbest halden bileşik haline geçerken aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı kalır?
L) A) Kimyasal özellik
M) B) Fiziksel hal
N) C) Isınma ısısı
O) D) Atomundaki proton sayısı
P) E) Atomundaki elektron sayısı
Q) (1995)
R) 41. Tek atomlu olan bir X taneciğinin eksi yüklü bir iyon olduğu ve bu durumdaki toplam elektron sayısı bilinmektedir.
S) Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki-lerden hangisi kesin olarak bilinebilir?
T) A) X i oluşturan atomun ait olduğu elementin
U) yapabileceği bileşiklerin formülünün ne
V) olduğu
W) B) X in çapının, oluştuğu atomun çapından
X) büyük olduğu
Y) C) X i oluşturan atomun alabileceği
Z) değerliklerin ne olduğu
AA) D) X i oluşturan atomun ait olduğu elementin
BB) periyodik cetveldeki yerinin ne olduğu
CC) E) X in elektron sayısının, oluştuğu atomun
DD) elektron sayısından ne kadar fazla olduğu

(2004)

42. Elementler bileşik haline geçerken aşağı-dakilerden hangisi değişmez?
A) Kimyasal özellikler
B) Fiziksel özellikler
C) Elektron sayısı
D) Proton sayısı
E) Atom çapı
(1981)

48. X ve Y element atomlarının temel haldeki elektron dizilişleri,
X : 1s2 2s2 2p6 3s2
Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 şeklindedir.
Bu X ve Y element atomlarından birer mol alınarak yeterli miktarda HCl çözeltisiyle tepkimeye sokulmaktadır.
Buna göre tepkimelerin sonucunda açığa çıkan hidrojen gazının toplam mol sayısı kaçtır?
A) 3,0 B) 2,5 C) 2,0 D) 1,5 E) 1,0
(2004)

49. İki ayrı cam kapta HCl nin eşit derişimli sulu çözeltileri hazırlanmıştır. Bu kaplardan birin-cisine X, ikincisine Y metali daldırıldığında, birinci kapta gaz kabarcıklarının oluştuğu, ikincisinde ise bir değişiklik olmadığı gözlen-miştir. X ve Y metalleri, bileşiklerinde +2 de-ğerliklidir.
Buna göre,
I. Birinci kapta

X(k) + 2HCl(suda) XCl2(suda) + H2(g)
tepkimesi olur
II. X metalinin elektron verme eğilimi (ak-tifliği)H den fazladır
III. Y metalinin elektron verme eğilimi (ak-tifliği) X metalinden fazladır

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

50. İki ayrı kapta bulunan HCl nin eşit derişimli sulu çözeltilerinden birincisine X metali, ikin-cisine Y metali parçaları atılmıştır. Birinci kapta H2 gazı baloncuklarının çıktığı gözlen-miştir, ikinci kapta bir değişiklik görülmemiş-tir.
Buna göre,
I. X elektron vermiştir
II. Birinci kapta H+ iyonu elektron almıştır
III. X metali Y metalinden daha aktiftir

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
(2003)

51. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bileşik doğru adlandırılmıştır?

Bileşik Adı
A) Fe2O3 Demir(II) oksit
B) SO2 Kükürt(II) oksit
C) N2O3 Diazot oksit
D) Na2O2 Sodyum oksit
E) Cu2O Bakır(I) oksit
(2004)

52. Aşağıda bazı element atomlarının son orbitalinin cinsi ve bu orbitaldeki elektron sayısıyla ilgili bilgiler ve bu elementlerle ilgili yargılar verilmiştir.
Verilen bilgilerden hangisinin karşısında be-lirtilen yargı yanlıştır? Element atomunun son orbitalinin cinsi ve bu orbitaldeki elektron sayısı Elementle ilgili yargı
A) d;6 Geçiş elementi-dir
B) P;2 Bileşiklerinde yalnız +2 değer-likli olur
C) P;5 Halojendir
D) 2p;6 Atom numarası 10 dur
E) s;1 IA grubundadır

53. X, Y, Z, Q elementlerinin periyodik cetvelde-ki yerleri aşağıda gösterilmiştir.
Bu element atomları birbiriyle, aşağıda for-mülü verilen bileşiklerden hangisini oluştu-rur?
A) X2Q3 B) X2Z3 C) Y2Q3
D) Y2Z3 E) Z2Q3
(2005)

54. Aşağıda atom numaraları verilen element çiftlerinden hangisindeki I. element ile II. element, periyodik tablonun aynı grubunda yer almaz?
(2006)

55. Periyodik cetvelin yatay sırasına periyot, düşey sütununa grup denir.
Buna göre, verilen periyodik cetvel ve cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z, Q, R, W elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-den hangisi yanlıştır?
A) X ile Y aynı gruptadır.
B) Z ile Q aynı periyottadır.
C) R, üçüncü periyottadır.
D) W, altıncı periyotta B grubundadır.
E) Periyodik cetvelde 8 adet A grubu vardır

Y
Z
X
Q I. element II. element
A) 4 22
B) 3 19
C) 10 36
D) 5 13
E) 8 34

:S

:S

teşekkürler

teşekkür

teşekkür

harika

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: