Türk Edebiyatı Tarihi 1. Dönem Yazılı Test Sınavı

Türk Edebiyatı Tarihi 1. Dönem Yazılı Test Sınavı

1)“Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) İbrahim Şinasi
E) Nabizade Nazım

2)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”
Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ahmet Mithat

3)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.
C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.
D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.
E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

4)Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?
A) Muallim Naci
B) Şinasi
C) Namık Kemal
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ahmet Mithat

5)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.
B) Makale, hikâye, roman … gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.
D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.
E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

6) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E)V

7) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?
A) Aşk-ı Memnu C) Zehra
B) Araba Sevdası D) Cezmi
E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat

8)Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Ağır bir dil kullanılması
B) Konularının hayali olması
C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi
D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması
E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.

9) I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete
II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete
Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.
B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar
C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet
D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi
E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

10)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?
A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B) Müsameretname
C) Telemak
D) İntibah
E) Karabibik

11)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?
A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma
B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma
C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme
D) Toplumsal konulara ağırlık verme
E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

12)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme
B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.
C) “Sone, terza-rima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.
D) Parnasizmin etkisinde kalma.
E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

13)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani
B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk
D) Halit Ziya- Sanata Dair
E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

14)Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade M.Ekrem
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit

15)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.
A)İntibah
B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C)Şair Evlenmesi
D)Takvim-i Vakayi
E)Duhter-i Hindu

16)Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebi¬yatın sanatçılarını örnek almıştır.
B) Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda ro¬mantik özellikler görülür.
C) Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.
D) Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.
E) Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceşiire konu olmaktan çıkarılmıştır.
17) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazete-sinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebi¬yatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yö-nelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" ad¬lı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasi-sizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

18)Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?
A)Araba Sevdası
B)Çok Bilen Çok Yanılır
C)Atala
D)Zemzeme
E)Zoraki Tabip

19)Aşağıdakilerden hangisi Sevet-i Fünun tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.
A)Cenap Şahabettin
B)tevfik Fikret
C)Halit Ziya
D)Hüseyin Suat
E)Namık Kemal

20)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?
A)R. Mahmut Ekrem
B)Halit Ziya
C)Tevfik Fikret
D)Cenap şahabettin
E)Hüseyin Sua

1- A B C D E
2- A B C D E
3- A B C D E
4- A B C D E
5- A B C D E
6- A B C D E
7- A B C D E
8- A B C D E
9- A B C D E
10- A B C D E
11- A B C D E
12- A B C D E
13- A B C D E
14 A B C D E
15- A B C D E
16- A B C D E
17- A B C D E
18- A B C D E
19- A B C D E
20- A B C D E

A4 EBATLARINDA SINAV OLARAK ÇIKTI ALIP KULLANMAK İSTEYENLER EKİ TIKLAYABİLİRLER...

EkBoyut
EDTAR.pdf196.05 KB

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: