11. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

………………EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………… SOSYAL
BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI
SINAVI SORULARI :

SINAV SORULARI (A)GRUBU

1-Egemen değeri tanımlayarak örneklendiriniz.?

2-Sosyal Normları tanımlayarak türlerini sıralayınız.?

3-Sosyal sapmayı tanımlayarak nedenlerini sıralayınız.?

4-Milleti tanımlayarak milleti oluşturan unsurları yazınız.?

5-Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ,Tanzimat sonrasında görülen akımlar hakkında bilgi veriniz.?

6-Sosyal tabakalaşmayı tanımlayarak Gelişmiş ülkelere ait sosyal tabakalaşma piramidini çiziniz.?

7-Sosyal çözülmeyi tanımlayarak nedenlerini yazınız.?

8-Sosyal değişmeyi tanımlayarak ,sosyal değişmenin tiplerini yazınız.?

9-Kültürel gecikmeyi tanımlayarak örneklendiriniz.?

10-Kültürü tanımlayarak alt kültür –karşı kültür arası farkı açıklayınız.?

NOT: Her sorunun doğru cevabı , 10 puan üzerinden değerlendirilecektir ? BAŞARILAR DİLERİM.

::::::::::: B GRUBU:::::::::::::::::::::::::::::::::::

………………EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………… SOSYAL
BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI
SINAVI SORULARI :

SINAV SORULARI (B)

1-Sosyal değeri tanımlayarak türlerini sıralayınız.?

2-Sosyal kontrolü tanımlayarak türlerini yazınız.?

3- Sosyal sapmayı tanımlayarak nedenlerini sıralayınız.?

4--Milleti tanımlayarak milleti oluşturan unsurları yazınız.?

5- Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ,Tanzimat sonrasında görülen akımlar hakkında bilgi veriniz.?

6- Sosyal tabakalaşmayı tanımlayarak gelişmemiş ülkelere ait sosyal tabakalaşma piramidini çiziniz.?

7-Sosyal çözülmeyi tanımlayarak nedenlerini yazınız.?

8-Sosyal değişmeyi tanımlayarak ,sosyal değişme teorilerini yazınız.?

9-Kültürel yayılma hakkında bilgi vererek açıklayınız.?

10-Kültürü tanımlayarak alt kültür –karşı kültür arası farkı açıklayınız.?

NOT: Her sorunun doğru cevabı , 10 puan üzerinden değerlendirilecektir ? BAŞARILAR DİLERİM.

SOSYOLOJİ A-GRUBU CEVAP ANAHTARI

C-1-

EGEMEN DEĞER:Toplumda üstün tutulan değerlerdir.Örnek : Vatan sevgisi , bayrağa saygı , bağımsızlık

C-2-

SOSYAL NORMLAR (KURALLAR) Bireylerin toplumda nasıl davranması gerektiğini gösteren yaptırım gücüne sahip kurallardır.İnsanlar nerede , nasıl davranması gerektiğini gösteren ,sosyal düzeni sağlayan kurallardır.

A-RESMİ OLMAYAN(YAZISIZ) NORMLAR :

B-RESMİ NORMLAR: Hukuki yaptırımı olan kurallardır.Örnek .Yasa ,kanun , Tüzük ,yönetmelik , Disiplin kuralları v.b

C-3-SOSYAL SAPMA:Toplumda geçerli olan değer ve normlara daha önceleri uyan bireylerin daha sonraları uymamalarıdır.Bireylerin anormal sapkın davranmalarıdır
NEDENLERİ:1-Başarısız sosyalleşme 2-Kimlik çatışması 3-Kültürel uyumsuzluk 4-Kural ve değer öğrenilmemesi -Hızlı sosyal değişme 5-Yaptırımların zayıf olması 6-Toplumsal isteklerin baskısı

C-4- MİLLET:::Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan duygu düşünce ,kültür dil ve din özelliği bakımından diğer toplumlardan ayrılan, aynı yaşam biçimini paylaşan bağımsız insan topluluğudur.

Milleti oluşturan unsurlar..1-IRK BİRLİĞİ: 2-TOPRAK(VATAN )BİRLİĞİ: 3-EKONOMİ BİRLİĞİ: 4-DİL BİRLİĞİ: 5-DİN BİRLİĞİ. 6-TARİH(KÜLTÜR)BİRLİĞİ:

C-5- Türkçülük Akımı (PANTURKİZM:)Tüm Türkleri aynı çatı altında toplayıp devlet kurmayı esas alan sistemdir.. ÜMMETÇİLİK (PANİSLAMİZM):Tüm İslam dinine inananları aynı çatı altında toplamayı hedefleyen sistemdir.
PANGERMANİZM:Tüm Almanları aynı çatı altında toplayarak devlet kurmayı amaçlayan görüştür.
PANSLAVİZM:Tüm Slavları ve Rusları açık denizlere açılacak şekilde Anadolu ‘yu ele geçirip devlet kurmayı hedefleyen görüştür

C-6- SOSYAL TABAKALAŞMA:Toplumsal yapıyı oluşturan katmanların ve nüfusun üst üste gelen sınıflar halinde hiyerarşik bir sıralamaya göre dağılımıdır.

c-7- SOSYAL ÇÖZÜLME :.Toplumdaki bireylerin sosyal değerlere ,kurallara kurumlara yada denetim biçimlerine uyumlarını kaybetmesi sonucu sosyal yaşamın imkansız hale gelmesidir.

NEDENLERİ :1-İşbölümü yetersizliği 2- Örgütlenme yetersizliği 3-Demokratik kurumlaşma yetersizliği 4-Milli birlik bilincinin zayıflaması 5-Kültürel gecikme

c-8- SOSYAL DEĞİŞME:::Toplum yapısı ve onu oluşturan unsurlarda meydana gelen değişikliklerdir.Sosyal ilişkileri düzenleyen,kural ve kurumların zaman içinde işlevsel olarak başkalaşması, farklılaşmasıdır. Örnek:Bir yeri ağaçlandırma-Bir yol yapımı –Baraj yapımı –HES santral yapımı gözle görülen değişiklikler, ama toplumsal değişmeler zaman içinde gerçekleşir.
SOSYAL DEĞİŞME TİPLERİ:::1-Serbest Toplumsal değişme 2-Müdahele yoluyla Gerçekleşen değişme a-Demokratik planlı değişme b-Baskı yoluyla gerçekleşen değişme

c-9- KÜLTÜREL GECİKME :Toplumun ekonomik yapısının önemli ölçüde değişmesine karşın, kültürel yapının aynı hızla değişmemesinin sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluğa kültürel gecikme denmektedir.Kültürel gecikmede manevi kültür öğeleri, maddi kültür öğelerindeki değişiklere ayak uyduramazlar.Kısaca maddi kültür unsurları hızla gelişirken manevi kültür buna ayak uyduramaz.ÖRNEK:Teknik bilgi yetersiz ,insan kaynakları gelişmemiş ,teknoloji ülke için lükstür.Köyden kente göç kente uyumsuzluk ,din gelenek ,kadın hakları v.b

c-10- KÜLTÜR (HARS-EKİNİM)İnsanların birlikte yaşamalarından doğan atalarından miras aldığı ,kendisinden sonrakilere aktardığı tavır düşünce ve davranışlardan oluşan bütündür.
ALT KÜLTÜR. Kültürün bölgelere özgü aldığı biçime denir.Etnik, mesleki coğrafi özellik taşır.
KARŞI KÜLTÜR.Topluma ait yerleşmiş tüm kültürel öğelerini reddetmek isteyenlerin sanat , spor, eğlence ve moda ,gelenek ,görenek gibi alanlarda kültürü değiştirmeye yönelmeleridir.Alt kültür kültürünü reddetmez.Ancak karşı kültür kültürünü reddeder.

SOSYOLOJİ B-GRUBU CEVAP ANAHTARI

C-1- SOSYAL DEĞERLER.Toplumun bireylerini bir arada tutan birbirine yaklaştıran toplumun devamını sağlayan güçlere denir.. 1-Maddi değer :Ayasofya , camiler , tarihi eserler ,anıtkabir ,dededen kalma köstekli saat ,yüzük ,peri bacaları ,v.b
2-Manevi değer:İltimas yapmama ,eşitlik , erdem Töreler ,gelenekler ve ailevi dini değerlerin tamamıdır

C-2- SOSYAL KONTROL (DENETİM )Sosyal düzenin devamını sağlayan normlardan sapmayı önleyen kurumların amaçlarına ulaşmasını ve sosyal bütünlüğü koruyan mekanizmadır.İkiye ayrılır. 1-RESMİ SOSYAL KONTROL 2-RESMİ OLMAYAN SOSYAL KONTROL

C-3- SOSYAL SAPMA:Toplumda geçerli olan değer ve normlara daha önceleri uyan bireylerin daha sonraları uymamalarıdır.Bireylerin anormal sapkın davranmalarıdır
NEDENLERİ:1-Başarısız sosyalleşme 2-Kimlik çatışması 3-Kültürel uyumsuzluk 4-Kural ve değer öğrenilmemesi -Hızlı sosyal değişme 5-Yaptırımların zayıf olması 6-Toplumsal isteklerin baskısı

C-4-MİLLET:::Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan duygu düşünce ,kültür dil ve din özelliği bakımından diğer toplumlardan ayrılan, aynı yaşam biçimini paylaşan bağımsız insan topluluğudur. Milleti oluşturan unsurlar..1-IRK BİRLİĞİ: 2-TOPRAK(VATAN )BİRLİĞİ: 3-EKONOMİ BİRLİĞİ: 4-DİL BİRLİĞİ: 5-DİN BİRLİĞİ. 6-TARİH(KÜLTÜR)BİRLİĞİ

C-5- Türkçülük Akımı (PANTURKİZM:)Tüm Türkleri aynı çatı altında toplayıp devlet kurmayı esas alan sistemdir.. ÜMMETÇİLİK (PANİSLAMİZM):Tüm İslam dinine inananları aynı çatı altında toplamayı hedefleyen sistemdir.
PANGERMANİZM:Tüm Almanları aynı çatı altında toplayarak devlet kurmayı amaçlayan görüştür.
PANSLAVİZM:Tüm Slavları ve Rusları açık denizlere açılacak şekilde Anadolu ‘yu ele geçirip devlet kurmayı hedefleyen görüştür

C-6-SOSYAL TABAKALAŞMA:Toplumsal yapıyı oluşturan katmanların ve nüfusun üst üste gelen sınıflar halinde hiyerarşik bir sıralamaya göre dağılımıdır.

c-7- SOSYAL ÇÖZÜLME :.Toplumdaki bireylerin sosyal değerlere ,kurallara kurumlara yada denetim biçimlerine uyumlarını kaybetmesi sonucu sosyal yaşamın imkansız hale gelmesidir.
NEDENLERİ :1-İşbölümü yetersizliği 2- Örgütlenme yetersizliği 3-Demokratik kurumlaşma yetersizliği 4-Milli birlik bilincinin zayıflaması 5-Kültürel gecikme

c-8- SOSYAL DEĞİŞME:::Toplum yapısı ve onu oluşturan unsurlarda meydana gelen değişikliklerdir.Sosyal ilişkileri düzenleyen,kural ve kurumların zaman içinde işlevsel olarak başkalaşması, farklılaşmasıdır. Örnek:Bir yeri ağaçlandırma-Bir yol yapımı –Baraj yapımı –HES santral yapımı gözle görülen değişiklikler, ama toplumsal değişmeler zaman içinde gerçekleşir.

SOSYAL DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A-COĞRAFİ ETMENLER (Fiziki çevre )
B-TEKNOLOJİK ETMENLER (Bilim ve Teknoloji)

C-KÜLTÜREL ETMENLER (Kültür ve kitle iletişim araçları)

D-DEMOĞRAFİK ETMENLER (Nüfus-Göç)

E-TOPLUMSAL ÇEVRE ETMENLERİ (Ekonomi

c-9- KÜLTÜREL YAYILMA :Kültürün maddi ve manevi unsurlarının bir toplumdan diğerine geçerek etkileşmesidir. ÖRNEK :Geçmişt e Misyonerler-Tüccarlar –Göçmenler –İstilacılar ile kültür yayılırdı.
Şimdi ise ---Kitle iletişim araçları –TV---Radyo---Basın ve yayın yoluyla yayılır.

C-10- KÜLTÜR (HARS-EKİNİM)İnsanların birlikte yaşamalarından doğan atalarından miras aldığı ,kendisinden sonrakilere aktardığı tavır düşünce ve davranışlardan oluşan bütündür.
ALT KÜLTÜR. Kültürün bölgelere özgü aldığı biçime denir.Etnik, mesleki coğrafi özellik taşır.
KARŞI KÜLTÜR.Topluma ait yerleşmiş tüm kültürel öğelerini reddetmek isteyenlerin sanat , spor, eğlence ve moda ,gelenek ,görenek gibi alanlarda kültürü değiştirmeye yönelmeleridir.Alt kültür kültürünü reddetmez.Ancak karşı kültür kültürünü reddeder.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: