9. Sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları ve Çözümleri - MEB Yayınları

Biyoloji 9 sınıf 1. ünite sorular

9. SINIF BİYOLOJİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

1. ÜNİTE.

Örnek1

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir
Çözüm

CH4ün mol kütlesini bulalım Cnin atom ağırlığı 12 ve Hnin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.
Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım
16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa
100 gr da x gr. C vardır.
X = %75
Bileşiğin kütlece %75I karbondur. %25I de Hidrojen olur.

Örnek2

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır
(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

Önce NaOHnin mol kütlesini bulalım.
NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram
Orantı kurularak 3 mol NaOHnin kaç gram olduğunu bulalım.
1 mol NaOH 40 gram ise
3 mol NaOH x gramdır.
X= 120 gram
3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur.

Örnek 3:

12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür(C: 12 H:1)

Çözüm
Önce C3H4 ´ün 1 molünün ağırlığını bulalım.
C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram.
Orantı kurularak mol sayısı bulunur.
40 gram C3H4 1 mol ise
12 gram C3H4 x moldür.
X= 0,3 mol
12 gram C3H4 ´ün 0,3 mol olduğu bulunur.

9.Sınıf Biyoloji Kitabı Etkinlik Soru Cevapları

B bölümü
1-d
2-y
3-y
4-d
5-d
6-y
7-y
C bölümü
1-a
2-e
3-c
4-c
5-d
6-d
7-e
8-b
9-d
10-c
11-b
12-c
13-a
14-c
16-e
BULMACA
YATAY
1-timin
4-primidin
6-mitokondri
9-asit
14-atp
15-vitamin
16-golgi
17-lamel
19-ökaryot
21diyaliz
22-minarel
23-difüzyon

DÜŞEY
1-turgor
2-nişasta
4-ph
7-tuz
8-kitin
10-tepki
11-aktivatör
12-üreme
13-diploit
18-ozmoz
20-rna

BOŞLUK DOLDURMA
1-DNA
2-BESİN FOTOSENTEZ
3-ZAR SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEK
4-İNORGANİK VE ORGANİK
5-PROKARYOT
SAYFA 67
1-) Asitlik ve Bazlık Dengesi
2-) Çok karbonu ve şekeri vücuda alır
3-) Vücut dENGELER
4-) Yapmadık
5-) H+ iYONU
6-) BOŞ
7-) BOŞ
8-)BOŞ
9-) E
10-) B
11-)D
12-) A

Sayfa100 :

Ribozom= 5
Golgi Cisimliği= 4
Lökoplast= 9
Kroloplast= 8
Sentrozom= 7
Mitokondri= 6
Sitoplazma= 1
Lizozom= 2
Koful= 10
Endoplazmik Retikulum= 3

Sayfa 104
Karşılaştırılan Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre
özellikler
Çekirdek…………………. ………………………X.. ……
Hücre Duvarı……………X…….. ………………………… ..
Kapsül…………………… X……………………….. ………..
DNA……………………… X……………………….. …………
Canlı grupları ……………X(bakteri,arkel er)…….X(Bitki,hayvan,manta r)
Organelleri………………. ………………………… .X………..

sayfa109

tablo:

hayvan hücresi-bitki hücresi
yok-var
var-yok
yok-var
küçük ve çok sayıda-büyük ve az sayıda
var-yok
yok-var
yok-var
sayfa 110
şekilde yukarıdan aşağıya doğru
1-7-2-8-3-9-4-5
3.mikrotübüller: yapıları sert, içi boş çubuklardır
4.lizozom: hücre içi sindirim yapar

Sayfa 111

6.esnek değil, seçici geçirgen
şekil yukarıdan aşağıya doğru
6-1-7-2-8-6-9-4-10

Sayfa 113
Yatay
1.Timin
4.Primidin
6.Mitokondri
9.Asit
14.ATP
15.Vitamin
16.Golgi
17.Lamel
19.Ökaryot
21.Diyaliz
22.Mineral
23.Difüzyon

DÜŞEY
1.Turgor
2.nişasta
4.PH
7.tuz
8.kitin
10.tepki
11.aktivatör
12.üreme
13.diploit
18.ozmoz
20.RNA

Sayfa 114

1.Soru:
# Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,
# Hücreyi dış ortamdan ayırır.
# Hücreye şekil verir.
# Madde giriş-çıkışını düzenler.
# Canlı yapıdadır.
# Kalınlığı 6-10 mm'dir.
# Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.
# Aktif taşıma olayını düzenler.
# Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.
# Komşu ve yabancı hücreyi bulur.
# Hücreyi alınacak hormonları tanır.
# Hücrenin yıpranan kısmını onarır.
# Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.
2.Soru:
Difüzyon
Endositoz
Ekzositoz
Ozmoz
3.Soru:
Bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama şöyle deyim.
Bakteri ve mantar hücreleri kendisinden daha yogun bir ortama konulursa büzülür.
4.Soru:
Aktif Taşımanın Özellikleri
• Enerji harcanır.
• Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.
• Canlı hücrelerde görülür.
• Enzimler kullanılır.
5.Soru:
Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( e-?) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.
8.Soru:
a.Hücre yapısı
b.beslenme
c.hareket
d.büyüme
e.üreme
f.solunum
g.sindirim
h.boşaltım
ı.sentez
Açıklama isterse allah yardımcınız olsun…
9.Soru:
Monosakkaritler (Monosakkarit): Basit şekerler, tek yapılı şekerler (Örnek; Glikoz: kan şekeri, üzüm şekeri, Fruktoz: meyve şekeri).

Disakkaritler (Disakkarit): Çift yapılı şekerler (Örnek; Sukroz (sakkaroz): şeker pancarı veya şeker kamışı şekeri, Laktoz: sütün içindeki şeker, Maltoz: tahıl ve baklagillerdeki şeker).

Polisakkarit (Polisakkaritler): Çoğul yapılı şekerler (Örnek; Nişasta: bitki tane, tohum ve yumrularındaki şeker, Selüloz: bitkilere destek görevi yapan insanların sindiremediği çoğul şeker, Glikojen: hayvan ve insan vücudunda olan karbonhidrat).

Birleşik karbonhidratlar (çoğul şekerler yapısındadırlar): Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesiyle oluşurlar. İnsan vücudu tarafından yapılırlar. Kan grupları olan A, B ve Rh bu tip birleşik karbonhidratlardır.
10.Soru:
a.Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak dokuların yapı unsurudur.
b.Büyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindirler.
c.Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler.
d.Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunurlar.
e.Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar.
f.Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alırlar.
g.Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar.
h.Oksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında görev alırlar.
ı.Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.
i.Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada dolaylı olarak görevleri vardır.
11.Soru:
a.Sıcaklık: Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler.
b.pH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar. Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler
c.Enzim/Substrat Derişimi: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür.
12.Soru:
TSGSATGAS
AGSGTASTG
13.Soru:
Bugünkü anlamda hücre teorisi;
-Bütün organizmalar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelir.
-Hücreler bütün organizmaların yapı ve işlevlerinin temel taşıdır.
-Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalmasıyla oluşur.
-Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.
Sayfa 115
doğru/yanlış
1.D
2.Y
3.Y
4.D
5.D
6.D
7.Y
8.Y
9.Y
10.D
Boşluk doldurma
1.DNA
2.organik,fotosentez
3.zar,sitoplazma ve çekirdek
4.inorganik,organik
5.prokaryot
6.dehidrasyon
7.yapı,hidroliz
Sayfa 115- 116
çoktan seçmeli sorular
1.A
2.E
3.C
4.C
5.D
6.E
7.D
8.D
9.B
10.E
11.E
12.D
13.A
14.A
15.C
16.B
Sayfa 130
1.Sınıflandırmanın amacı:
Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.
2.aristo canlıları nasıl sınıflandırmıştır:
Aristoteles, günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce yaptığı sınıflandırmada canlıları yaşam ortamlarına göre (havada, karada ve suda yaşayanlar) gruplandırmıştır. O gün için bu sınıflandırma, ilerici bir özellik taşıyordu. Canlıları “benzer” özelliklerine göre sınıflandırarak onları daha sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlıyorlardı.
3.Linnaneus canlıları sınıflandırırken…:
Bitkilere "Species Plantorum",hayvanlara"Systema Naturea" olarak yapmıştır. Sistematik zoolojinin temelini oluşturmuştur. Hayvanlar alemini klasislere, klasisleri ordalara, ordaları cinslere, cinsleri türlere ayırmıştır.
4.Soy oluşumları
Bireysel gelişim
5.c
6.d
7.d
8.c
9.d
10.e
11.e
12.d
13.d

Sayfa 201

1.) Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.
2.) Sınıflandırmada kullanılan basamaklara takson basamakları denir.(Taxon=sınıf ve Taxonomy=sınıflandırma)En çok kullanılan takson basamakları şunlardır:
Domain
Âlem
Filum/Şube (Hayvanlar) ya da Bölüm (Bitkiler)
Sınıf
Takım
Familya
Cins
Tür
Alttür
Varyete
Kültivar
Form
Klon
Hibrid
5.)bu sorudan pek emin değilim ama şöyle cevaplayabilirim..Siyanobakter iler doğada oksijen dengesini korurlar.. Fakat oksijen metanojenlere zehir etkisi yapar. Bu yüzden..
6.)bunlar için 1 benzerlik ve farklılık söyleyebilirim..
benzerlik: Algler klorofil pigmenti bulundurdukları için fotosentez yaparlar. Bitkiler de.
Farklılık çok hücreli alglerde doku farklılaşması yoktur. Bu nedenle gerçek kök, gövde, yaprak gibi organları gelişmemiştir..
3.Süngerler ev temizliğinde, ilaç sanayinde kullanılır. Midye, yengeç, karides ve özellikle balık önemli besin kaynağıdır. Bazı hayvanlarda da insanlar için hastalık yapıcıdır. Örneğin: tenyalar
4.Gül, lavanta, yasemin, nane, limon, leylak gibi bitkiler içerdikleri eterik yağlar sayesinde hoş kokuludur ve kolonya, parfüm üretiminde kullanılır. Pamuk, keten, ebegümeci gibi bitkiler tekstil sanayinde ham maddedir.
5.Metanojenler Karbondioksit kullanırlar, metan gazına çevirirler. Siyanobakteriler ise karbondioksitle fotosentez yaparlar.
9.Meşe ağacında Melisten doku vardır karayosunda yoktur…
9.sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları sayfa 100 cevapları
Ribozom= 5
Golgi Cisimliği= 4
Lökoplast= 9
Kroloplast= 8
Sentrozom= 7
Mitokondri= 6
Sitoplazma= 1
Lizozom= 2
Koful= 10
Endoplazmik Retikulum= 3

9.sınıf Biyoloji 130,131,201,202,203,237,242,24 6,248 Cevapları
130-131.Sayfa = 5.A 6.D 7.D 8.E 9.D
201-202.Sayfa = B:1.D 2.Y 3.Y 4.Y 5.D C:1.A 2.B 3.D 4.E 5.C 6.A

203.Sayfa = Yatay 2.Saprofit 4.İskelet 8.Ototrof 9.Damarlı 11.Filogenetik 12.Aerobik 14.Alem 15.Başkalaşım 16.Gram 18.Endemik 19.Parazit 20.Takım
Düşey 1.Prokarya 3.Memeliler 5.Sınıflandırma 6.Tür 7.Toy 10.Analog 13.Kurbağa 17.Maya
237.Sayfa = 2 Numaralı Çıkış
242-246.Sayfa = 1.D 2.D 3.D 4.Y 5.Y 6.D 1.çevre sorunları 2.çevre 3.toprak kirliliği 4.gürültü 5.ozon tabakası 6.erozyona 7.enerji 8.doğal gaz,yenilenebilir 1.D 2.A 3.C 4.B 5.D 6.E 7.D

248.Sayfa = Yatay 2.çevre 6.hava kirliliği 7.ötrofikasyon 10.erozyon 12.geri dönüşüm 13.küresel ısınma Düşey 1.su kirliliği 3.ekoloji 4.biyolojik birikim 5.rasyasyon 8.sera etkisi 9.toprak 11.yangın

canlı soru çözümü

burdan yapılır mı?

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: