Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Kılavuzu

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR
2011-2012 ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

ÖĞRENCİ KILAVUZU....................1

I. GİRİŞ.......................................2

II. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM....................................2
III. MERKEZ BÜRO VE AÖF BÜROLARI TARAFINDAN VERİLEN ÖĞRENCİLİK HİZMETLERİ ...........................4
1. Öğrenci Belgesi...............................4
2. Askerlik Tecil İşlemleri ...............................................................................................................................4
3. Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması............................................5
4. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Değişiklikleri ........................................................................................5
4.1. http://ogrenci.anadolu.edu.tr Adresinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri .............................................5
4.2. AÖF Bürosundan Yapılabilecek Kişisel Bilgi Değişiklikleri ....................................................................7
5. Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi...........................................................................7
6. Ders Kitaplarının Dağıtımı..........................................................................................................................7
7. Kayıt Silme................................................................................................................................................7
8. Önlisans Yazısı .........................................................................................................................................8
9. Başarı Belgesi ...........................................................................................................................................8
10. Mezuniyet ve Sonrası İşlemler..................................................................................................................8
10.1. Diploma ...........................................................................................................................................8
10.2. Önlisans Diploması ..........................................................................................................................8
10.3. Diploma Eki (Diploma Supplement)...................................................................................................9
10.4. Yeniden Lisans ve Önlisans Diploması Düzenlenmesi .......................................................................9
10.5. Not Durum Belgesi (Transkript).........................................................................................................9
10.6. Ders İçerikleri (Müfredat) ..................................................................................................................9
10.7. Onur ve Yüksek Onur Belgesi ...........................................................................................................9
IV. İNTERNET HİZMETLERİ ....................................................................................................................................10
1. Dönemlik-Kredili Programlar ....................................................................................................................10
2. Öğrenci Hizmetleri ...................................................................................................................................10
3. Anadolu Üniversitesi E-Posta Hizmetleri ve Şifre Edinilmesi ......................................................................10
V. ÖĞRENME ORTAMLARI ....................................................................................................................................10
1. Ders Kitaplarının Yeniden Sağlanması .....................................................................................................10
2. Akademik Danışmanlık Hizmetleri ............................................................................................................11
3. Televizyon Hizmeti (TRT Okul) ...................................................................................................................11
4. Ders Programı DVD’lerinin Edinilmesi..........................................................................................................11
5. Açıköğretim Program Sitelerinde Sunulan Hizmetler ................................................................................12
5.1. e-Kitap.............................................................................................................................................12
5.2. e-Televizyon ....................................................................................................................................12
5.3. e-Alıştırma .......................................................................................................................................12
5.4. e-Ödev ............................................................................................................................................12
5.5. e-Ders Notu .....................................................................................................................................12
5.6. e-Sınav............................................................................................................................................12
5.7. e-Danışmanlık..................................................................................................................................12
İ ç i n d e k i l e r
ii
5.7.1 e-Danışmanlık (Eş Zamansız) .................................................................................................. 13
5.7.2 e-Danışmanlık (Eş Zamanlı)..................................................................................................... 13
5.8. e-Sesli Kitap.............................................................................................................................. 13
5.9. e-Destek Hizmeti ....................................................................................................................... 13
VI. SINAVLAR..........................................................................................................................................................13
1. Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler .........................................................................................................13
2. Sınavda Uygulanacak Kurallar .................................................................................................................14
3. Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması ..................................................15
4. Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme ............................................................................................15
5. Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin Sınavları...................................................................................................16
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKLARI ............................................................................................................................16
1. Açık ve Uzaktan Eğitim Programlarına Kayıt .............................................................................................16
1.1. Aynı Anda İki Programa Kayıt Yaptıran Öğrenciler Hakkında Yapılacak İşlemler.................................16
1.2. Kontenjanlı Programlara Kayıt ..........................................................................................................16
2. Öğretim Süresi ........................................................................................................................................16
3. Derslere Devam Zorunluluğu ...................................................................................................................17
4. Muafiyet ..................................................................................................................................................17
5. Staj ve Uygulamalı Dersler.......................................................................................................................17
5.1. Staj ..............................................................................................................................................17
5.2. Uygulamalı Dersler...........................................................................................................................18
6. Bölüm ve Programlar Arasında Geçiş.......................................................................................................18
7. Dikey Geçiş.............................................................................................................................................19
8. Lisans Tamamlama .................................................................................................................................19
9. İkinci Üniversite .......................................................................................................................................19
10. Yurtdışı Fırsatı.......................................................................................................................................19
VIII. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ .............................................................................................................................20
IX. PASO İŞLEMLERİ ..............................................................................................................................................20
X. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULAR.............................................................................20
XI. ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER HİZMETLERİ ..........................................................................................................21
TABLOLAR
TABLO-1 İSTANBUL İLİ SINAV MERKEZLERİ KAPSAMINDAKİ SEMT VE MAHALLELER……….…….......6
TABLO-2 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ……………...22
TABLO-3 E-POSTA VE İNTERNET ADRESLERİ ………………………………………………....….…….........23
EKLER
EK-1 ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN TAHSİL VE İADE ESASLARI……..……....……….24
EK-2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ ESASLARI……………………………………………………………….……..….…….25
EK-3 AÖF BÜRO ADRESLERİ, TELEFON NUMARALARI VE MESAİ SAATLERİ…….………….……...…….29
1
2011–2012 ÖĞRETİM YILI
DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR
ÖĞRENCİ KILAVUZU
ÖNEMLİ UYARILAR
• Öğrencilik hizmetlerinin yürütülmesinde size rehber olacak bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. İllerde bu-lunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından herhangi bir hizmet alma ihtiyacı duyduğunuzda bu kılavuzun ilgili bölümünü okumadan işleme başlamayınız. Kılavuzda gösterilen yolları izlemek size zaman kazandıracak, gereksiz masraf yapmanızı önleyecektir.
• Bu kılavuzda belirlenen işlem ve kurallarda değişiklik olması hâlinde değişiklikler ile öğrencilik hizmet-lerine ilişkin diğer bilgi ve duyurular AÖF bürolarında ve Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecek-tir. Bu nedenle öğrencilerimizin AÖF bürolarında ve http://www.anadolu.edu.tr web sayfasındaki duyu-ruları takip etmeleri gerekmektedir.
• AÖF bürolarına başvuru esnasında ve sınavlarda öğrenci kimlik kartınızı mutlaka yanınızda bu-lundurunuz.
• Üniversitemizin ilgili birimlerine, Merkez Büroya ve AÖF bürolarına vereceğiniz dilekçelere ve e-postalarınıza; adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı, adres ve telefon numarası bilgilerinizi yazınız ve dilekçelerinizi mutlaka imzalayınız. İmzasız başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bunlara ce-vap verilmeyecektir. Size en kısa sürede cevap verilebilmesi, bilgilerinizin tam ve doğru olmasına bağ-lıdır.
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.
İLETİŞİM
1) Telefonla İletişim: Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosunu 444 10 26 nolu telefondan arayabilirsiniz. 444 10 26 nolu telefonu İstanbul ve Eskişehir’den arayan öğrenciler Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi-lendirme Merkezi (Eskişehir) ile görüşeceklerdir.
2) E-Posta ile İletişim: aofbilgi@anadolu.edu.tr adresinden ulaştırdığınız e-postalarınızın zamanında cevaplandırılabilmesi için T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı mutlaka yazmalısınız. T.C. kimlik nu-marası, ad ve soyad olmayan e-postalar cevaplandırılmaz.
AÖF Basın ve Halkla İlişkiler Birimi: 0222 320 07 58
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
2
I. GİRİŞ
Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri olmak üzere üç fakültesi bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültesinde yıllık mutlak sistem ve dönemlik-kredili sistem olmak üzere iki tür eğitim-öğretim yapılmaktadır. İktisat ve İşletme Fakültelerinde ise yıllık mutlak sistemde eğitim-öğretim yapıl-maktadır. Yıllık mutlak sistem hakkında bilgi “Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğrenci Kılavuzu”nda açıklanmaktadır. Bu kılavuzda ise dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapılan programlar hakkında bilgi verilmekte ve öğrenci-lerin, sınav, askerlik tecili, öğrenci belgelerinin sağlanması gibi hizmetleri nasıl, ne zaman ve nereden alabilecekleri ayrıntılı olarak açıklan-maktadır.
1) Açıköğretim Fakültesinin 48 önlisans prog-ramı, 6 lisans bölümü ve 3 lisans tamamlama programı bulunmaktadır.
Hâlen öğrenci kabul edilen merkezi açıköğretim sistemiyle öğretim yapan önlisans programları;
“Bankacılık ve Sigortacılık”, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı”, “Dış Ticaret”, “Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı”, “Emlak ve Emlak Yönetimi”, “Ev İdaresi”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “İşletme Yönetimi”, “Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi”, “Kültürel Miras ve Turizm”, “Lojistik”, “Marka İletişimi”, “Medya ve İletişim”, “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası”, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Radyo ve Televizyon Programcılığı”, “Sağlık Kurumları İşletmeciliği”, “Sosyal Hizmetler”, “Spor Yönetimi”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği”, “Turizm ve Seyahat Hizmetleri”, “Yerel Yönetimler”, “Özel Güvenlik ve Koruma”, “Sosyal Bilimler”.
Dönemlik-Kredili sistemle eğitim yapan önlisans programları; “Adalet”, “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Çağrı Merkezi Hizmetleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “İlahiyat”, “Kimya Teknolojisi”, “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”.
Dönemlik-Kredili sistemle eğitim yapan lisans programları; “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulöncesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Tarih”, “Türk Dili ve Edebiyatı”.
Öğrenci kabul edilmeyen ancak öğrenimin sürdüğü programlar; “Adalet Meslek Eğitimi”, “Ebelik”, “Hemşirelik”, “Sağlık Memurluğu”, “Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi” “Polis Meslek Eğitimi”, “Jandarma Meslek Eğitimi”, “Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi”, “Eğitim” önlisans programları ile “İlköğretim Öğretmenliği”, “Sınıf Öğretmenliği”, “Branş Öğretmenliği” Lisans Tamamlama prog-ramları.
2) İktisat Fakültesinin lisans eğitimi veren 5 bölümü bulunmaktadır: “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”, “İktisat”, “Kamu Yönetimi”, “Maliye” ve “Uluslararası İlişkiler”.
3) İşletme Fakültesinin lisans eğitimi veren 2 bölümü bulunmaktadır: “İşletme” ve “Konaklama İşletmeciliği”.
Bu kılavuz, Açıköğretim Fakültesinin Dönemlik-Kredili Programlarına yeni kayıt yaptıran ve kayıt yenileten öğrencilerimizin, fakülteleri ile ilişkilerini hızlı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine yar-dımcı olacaktır. Öğrencilerin kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve buna göre işlem yapmaları ge-rekmektedir.
Öğrencilerin; sınav, askerlik tecili, öğrenci belge-lerinin sağlanması gibi hizmetleri nasıl, ne zaman ve nereden alabilecekleri bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Öğrenciler; Dekanlık, Merkez Büro veya AÖF büro-larından sağlayacakları hizmetler için başvurmadan önce, talep ettiği belge veya hizmet ile ilgili bu kıla-vuzdaki bölümü yeniden okumalı ve mutlaka açık-lanan usule uygun olarak başvurmalıdır.
Bu kılavuzda açıklanan usul ve esaslara uy-mayan başvurular işleme alınmayacaktır.
Bu kılavuzda belirlenen işlem ve kurallarda deği-şiklik olması hâlinde, değişiklikler AÖF büroların-da ve Üniversitemizin web sayfasında ilan edile-cektir.
II. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM
Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik ola-rak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönem-de bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavının bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik hakların-dan yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerekti-
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
3
ği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System) ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendiril-diği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.
Dönemlik-kredili sistem; önlisans programlarının 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere 4 dönemden, lisans programlarında ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere 8 dönem-den oluşmaktadır.
1. Dönemlik-Kredili Sistemde Eğitim-Öğretim Yapılan Lisans ve Önlisans Programları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2009-2010 öğretim yılında “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Tekno-lojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” olmak üzere beş program dönemlik-kredili uzaktan eğitim önlisans prog-ramları olarak açılmıştır.
Yıllık mutlak sistemde eğitim-öğretim yapılan programlardan; “İlahiyat” Önlisans Programı 2010-2011 öğretim yılında, “Adalet”, “Bilgi Yöne-timi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ile “Felsefe”, “İngi-lizce Öğretmenliği”, “Okulöncesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Prog-ramları 2011-2012 öğretim yılında dönemlik-kredili sisteme geçirilmiştir. Yeni açılan “Çağrı Merkezi Hizmetleri” önlisans programı ve “Tarih” lisans programının da dâhil edilmesi ile 2011-2012 öğretim yılında dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapan program sayısı 19’a yük-selmiştir.
2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim Fakülte-sinin diğer önlisans programları ile İktisat ve İşletme Fakültesinin lisans programlarının da dönemlik-kredili sisteme geçirilmesi planlanmak-tadır. Böylece 2012-2013 öğretim yılında Açıköğ-retim, İktisat, İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarının tamamı dönemlik-kredili sisteme geçmiş olacaktır.
2. Dönemlik-Kredili Sistemde Kayıt ve Kayıt Yenileme
Kayıt ve kayıt yenileme esasları her yarıyıl ba-şında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde ilgili fakültelerin yöne-tim kurulunca belirlenir. Kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yap-tırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler. Kayıtlı öğrenciler ise öğrenimlerine devam edebilmek için ilgili güz ve bahar dönemlerinde belirlenen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yeniletmeleri ve fa-külte yönetim kurulunca belirlenen esaslara uy-maları, uzaktan eğitim programlarında “Öğrenim Ücreti” merkezi açıköğretim programlarında “Öğ-retim Gideri” ve “Öğrenci Katkı Payı” nı ödemele-ri gerekmektedir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci-ler, o dönemde sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
3. Ders Ekle/Sil İşlemi ve Akademik Yetersizlik Uyarısı
3.1. Ders Ekle/Sil İşlemi
İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde Fakülte tarafından belirlenen ders-leri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler ders ekle-sil işlemi yapamazlar. Kayıt yeniletecek öğrenci-lere ise Fakülte tarafından, bir dönemde alabile-ceği derslerin kredisi 30 ECTS krediyi geçiyorsa en az 30 ECTS kredilik, geçmiyorsa tüm dersle-rin ataması yapılacaktır. Öğrenciler, atanan ders-leri eksiltebilir veya değiştirebilirler. Ders eksiltme bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamın-dan başarılı olmadan mezun olamayacakların-dan, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dö-nemde almak zorundadırlar. Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gel-mez.
Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçüncü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden başarı-lı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci dönem-lerden ders alamazlar.
3.2. Akademik Yetersizlik Uyarısı
Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getir-meyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dö-nemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiy-le Genel Not Ortalamasını en az 2.00’ye yük-
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
4
seltmek zorundadır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 Genel Not Ortalaması sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.
Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme dö-neminde ders Ekle/Sil işlemi sırasında CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda oldu-ğundan bu dersleri eksiltemez.
4. Sınavlar
Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri fakültelerin yönetim kurulla-rınca belirlenir. Ayrıca, fakülte yönetim kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde dönem boyunca ara ve dönem sonu sınavları yanında yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.
Merkezi sınavlar, Milli ve Dinî Bayramlar dışında Cumartesi-Pazar günleri yapılır. Her ne sebeple ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav no-tunu sıfır kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler. Dönemlik-kredili sistem-de bütünleme sınavı bulunmamaktadır.
III. MERKEZ BÜRO VE AÖF BÜROLARI TARAFINDAN VERİLEN ÖĞRENCİLİK HİZMETLERİ
Ülkemizin en küçük yerleşim biriminde bile öğren-cisi olan Anadolu Üniversitesinin, öğrenci hizmet-lerini verebilmek için Türkiye’de 81 ilde ve K.K.T.C Lefkoşa’da olmak üzere toplam 96 AÖF bürosu ve Eskişehir’de Merkez Büro bulunmaktadır. Öğ-renci hizmetlerinin bazıları Merkez Büro tarafın-dan bazıları ise illerde bulunan AÖF büroları tarafından verilmektedir. Hangi hizmeti nereden alabileceğiniz ilgili bölümde açıklanmaktadır.
Merkez Büro tarafından verilen hizmetler için AÖF bürolarına, AÖF büroları tarafından verilen hizmetler için Dekanlığa veya Merkez Büroya başvurmayınız. Yanlış başvuru size zaman kay-bettirecektir.
1. Öğrenci Belgesi
Öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler.
Öğrenci belgenizin hatalı bilgi ile dökülmemesi için bilgilerinizi http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan Öğrenci Hizmetleri site-sinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi kullana-rak kontrol edebilir, hatalı bilgi var ise düzeltme için AÖF bürolarına başvurabilirsiniz.
2. Askerlik Tecil İşlemleri
Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için öğrenim durumlarına ilişkin bilgi her yıl Aske-ralma Dairesi Başkanlığına (ASAL) toplu olarak gönderilmektedir.
Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubele-ri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci du-rum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurup “Öğrenci Durum Belgesi” (EK-C2) ala-rak askerlik şubelerine verebilirler.
Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, AÖF bürosuna dilek-çelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.
Ancak, Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgiler-de eksiklik veya hatalı bilgi varsa bu bilgi askerlik şubesine de gönderileceğinden, AÖF büronuz-dan veya http://ogrenci.anadolu.edu.tr adre-sinde yayımlanan Öğrenci Hizmetleri sitesinden kontrol ederek düzeltiniz.
Askerlik şubeleri, çağı geldiği hâlde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uy-gulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF büroların-dan öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şube-lerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı’nca Üniversitemize gön-derilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Kanu-nu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşından bü-yük öğrencilerin askerlikleri ertelenmemekte-dir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sına-va girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmek-tedir.” denilmektedir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki uyarıya göre öğrenim-lerini planlamaları yararına olacaktır. Bu kap-samda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belge-si verilememektedir.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
5
İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yarar-lanamazlar.
İkinci üniversite kapsamında kayıtlı öğrenciler-den, örgün öğretimdeki kaydını sildirip askerlik ile ilgili tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyenler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Bu öğrencilere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.
Ayrıca, önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden önlisans diploması-nın fotokopisini AÖF bürosuna teslim edenlere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzen-lenerek verilecektir.
Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek iste-yenlere "Askere alınmasında Fakültemizce sa-kınca yoktur." ibareli yazı AÖF bürosunca dü-zenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kay-dını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.
3. Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgele-ri ve Diğer Belgelerin Onaylanması
Bazı öğrencilerimizin ana ve babaları yurt dışın-da çalışmakta, çocuğunun yükseköğrenimini sürdürmesi nedeniyle bulundukları ülkelerin si-gorta ve benzeri kurumlarından bazı haklar elde etmektedirler. Bu hakların elde edilmesinde kul-lanılmak ve onaylanmak üzere yurt dışından gönderilen veya Sosyal Güvenlik Kurumunca bu amaca yönelik olarak istenen formlar Merkez Büro tarafından doldurularak onaylanmaktadır. Bu nedenle yurt dışından gelen öğrenci belgele-rinin onayı için posta ile veya bizzat Merkez Bü-roya başvurulması gerekmektedir. AÖF büroları size bu konuda bilgi verecek herhangi bir belge onaylamayacaklardır.
Bazı öğrencilerimiz ise yurt dışına gönderilmek üzere öğrenci belgesi talep etmektedirler. Bu is-tekleri AÖF büroları tarafından karşılanmaktadır.
4. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Deği-şiklikleri
Öğrencilerimizin internet başvurusunda verdikleri nüfus bilgileri http://www.nvi.gov.tr adresindeki bilgilerle karşılaştırılacak, farklı bilgi bulunması hâlinde http://www.nvi.gov.tr adresindeki bilgilere göre düzeltilecektir. Bu işlemden sonra öğrencile-rin bilgilerinde değişiklik olması hâlinde öğrenci-ler bilgi değişikliklerini, yapacak oldukları değişik-liğin niteliğine göre http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya AÖF bürolarından gerçekleşti-rebilirler.
4.1. http://ogrenci.anadolu.edu.tr Adresinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri
Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-posta adresi ve telefon numarası değişiklik işlemlerini http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresini kullanarak yapabilir-ler.
İnternetten değişiklik yapma olanağı olmayan öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF bürolarına bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıramazlar.
AÖF bürosundan yapılacak bilgi değişiklikleri için öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar.
Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi deği-şikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sınava gire-cek öğrencilerimiz bu illere ilişkin sınav merkezle-rini aşağıda yer alan Tablo -1’den öğrenebilirler.
27.10.2011 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı güz dönemi ara ve dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bahar dönemi ara sınavı için geçerlidir.
24.02.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavına yeni sınav mer-kezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bahar dönemi dönem sonu sınavı için geçerlidir.
08.04.2012 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2011-2012 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler gelecek dönemi kapsayacak-tır.
Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız için yerel yönetimlerce mahalle, cadde, sokak ve kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değişiklikleri yapmanız yararınıza olacaktır.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
6
İZMİR İLİ SINAV MERKEZİ KAPSAMINDAKİ SEMT ve İLÇELER
Aşağıda İzmir ilinde bulunan sınav merkezleri ve bu sınav merkezlerinin kapsadığı semt ve ilçeler sıralanmıştır. Öğrenciler ikametgahlarına göre, http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden “Anadolu Üniversitesi İnternet Hizmetleri Kullanıcı Adı ve Şifresi”ni kullanarak veya AÖF bürolarından sınav merkezi değişikliği yapabilirler. Aşağıdaki sınav merkezlerinden birini seçen öğrenciler, bu sınav merkezlerinde veya yakın semt ve mahallelerdeki binalarda sınava alınabileceklerdir.
GÜNEY BÖLGESİ SINAV MERKEZİ: BALÇOVA, BAYINDIR, BEYDAĞ, BUCA, ÇEŞME, GAZİEMİR, GÜZELBAHÇE, KARABAĞLAR,
KARABURUN, KİRAZ, KONAK, MENDERES, NARLIDERE, ÖDEMİŞ, SEFERİHİSAR, SELÇUK, TİRE,
TORBALI, URLA
KUZEY BÖLGESİ SINAV MERKEZİ: ALİAĞA, BAYRAKLI, BERGAMA, BORNOVA, ÇİĞLİ, DİKİLİ, FOÇA, KARŞIYAKA, KEMALPAŞA,
KINIK, MENEMEN
İSTANBUL İLİ SINAV MERKEZLERİ KAPSAMINDAKİ SEMT ve MAHALLELER
Aşağıda İstanbul ilinde bulunan sınav merkezleri ve bu sınav merkezlerinin kapsadığı semtler sıralanmıştır. Öğrenciler ikamet ettikleri semtlere göre, http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden “Anadolu Üniversitesi İnternet Hizmetleri Kullanıcı Adı ve Şifresi”ni kullanarak veya AÖF bürolarından sınav merkezi değişikliği yapabilirler. Aşağıdaki sınav merkezlerinden birini seçen öğrenciler, bu sınav merkezlerinde veya yakın semt ve mahallelerdeki binalarda sınava alınabileceklerdir.
TABLO - 1
BAHÇELİEVLER (88)
AMBARLI
ATAKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
CENNET
ÇOBANÇEŞME
FİRUZKÖY
FLORYA
HALKALI
HAZNEDAR
İKİTELLİ
KANARYA
KOCASİNAN
KÜÇÜKÇEKMECE
MAHMUTBEY
MENEKŞE
ŞİRİNEVLER
YENİBOSNA
YEŞİLKÖY
YEŞİLYURT
SİLİVRİ
BÜYÜKÇEKMECE
BAHÇEŞEHİR
ESENYURT
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
ÇATALCA
ÜSKÜDAR (92)
SULTANÇİFTLİĞİ
SARIGAZİ
ÜSKÜDAR
ALTUNİZADE
BEYLERBEYİ
ÇENGELKÖY
KANDİLLİ
ANADOLUHİSARI
KANLICA
PAŞABAHÇE
BEYKOZ
YALIKÖY
ANADOLUKAVAĞI
ÇAMLICA
ÜMRANİYE
ATAKENT
KUZGUNCUK
DUDULLU
ACIBADEM
ÇEKMEKÖY
AĞVA
ŞİLE
VANİKÖY
SANCAKTEPE
BEŞİKTAŞ (97)
ARNAVUTKÖY
BALTALİMANI
BEBEK
BEYOĞLU
BÜYÜKDERE
ÇAĞLAYAN
EMİRGAN
ESENTEPE
ETİLER
FERİKÖY
GÜLTEPE
HALICIOĞLU
HASKÖY
İSTİNYE
KABATAŞ
KAĞITHANE
KASIMPAŞA
KURTULUŞ
LEVENT
MASLAK
MECİDİYEKÖY
OKMEYDANI
ORTAKÖY
RUMELİKAVAĞI
SARIYER
SEYRANTEPE
SÜTLÜCE
ŞİŞHANE
ŞİŞLİ
TAKSİM
TARABYA
TEŞVİKİYE
MAÇKA
YENİKÖY
ZİNCİRLİKUYU
BEŞİKTAŞ
KARTAL (93)
ADALAR
ALTINTEPE
CEVİZLİ
GÜZELYALI
İDEALTEPE
KARTAL
KURTKÖY
KÜÇÜKYALI
MALTEPE
PENDİK
SOĞANLI
SULTANBEYLİ
TUZLA
YAKACIK
ANADOLU YAKASI SINAV MERKEZLERİ
AVRUPA YAKASI SINAV MERKEZLERİ
AKSARAY (98)
AKSARAY
ALİBEYKÖY
ATIŞALANI
BALAT
SÜTLÜCE
BAYRAMPAŞA
BEYAZIT
CAĞALOĞLU
CERRAHPAŞA
ÇAPA
ÇEMBERLİTAŞ
DAVUTPAŞA
EDİRNEKAPI
EMİNÖNÜ
ESENLER
EYÜP
FATİH
FINDIKZADE
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KARAGÜMRÜK
KAZLIÇEŞME
KOCAMUSTAFAPAŞA
KÜÇÜKKÖY
RAMİ
SULTANAHMET
ŞEHREMİNİ
TOPKAPI
TOZKOPARAN
UNKAPANI
VEFA
YEDİKULE
YENİKAPI
YILDIZTABYA
SULTANGAZİ
ZEYTİNBURNU
KADIKÖY (96)
KADIKÖY
ERENKÖY
FİKİRTEPE
SAHRAYICEDİT
MODA
GÖZTEPE
KÜÇÜKBAKKALKÖY
ATAŞEHİR
FENERBAHÇE
KOZYATAĞI
İÇERENKÖY
KAYIŞDAĞI
SUADİYE
BOSTANCI
MERDİVENKÖY
CADDEBOSTAN
HASANPAŞA
Ankara İli Sınav Merkezleri:
Ankara; Anıttepe, Aydınlıkevler, Cebeci, Sincan Bürolarına kayıtlı öğrencilerin ikamet ettikleri semte yakın yerde sınava girebilmeleri için, http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak veya AÖF bürolarına başvu-rarak sınav merkezi değişikliklerini yapabilirler.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
7
4.2. AÖF Bürosundan Yapılabilecek Kişisel Bilgi Değişiklikleri
Öğrenciler, Fakültemiz kayıtlarındaki kimlik bilgile-rinde değişiklik olması hâlinde, yeni bilgilere ait resmî belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli değişiklik yapılacaktır.
Ad ve soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, ücret ödemeden aşağıda 5. maddedeki açıklamaya uygun başvurarak yeni-den kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır.
5. Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi
Kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler “Öğrenci Kimlik” veya “Tanıtım Kartı”nın kaybol-ması ya da kullanılamaz hâle gelmesi durumun-da herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurup aşağıdaki koşulları yerine getirerek öğrenci kimlik veya tanıtım kartının yeniden düzenlenmesini isteyeceklerdir.
Bunun için;
a) Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı kaybetti-ğinizi belirten dilekçe,
b) 10.00 TL.lik kimlik kartı bedelini Anadolu Üni-versitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR 070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına yatırıp bankadan alınan dekontun aslı-nı dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvuracaklardır.
Kimlik kartı için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.
Öğrenciler hazırlanan yeni öğrenci kimlik veya tanıtım kartlarını fotoğraflı özel kimlik belgesi ile birlikte (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bağlı oldukları AÖF bürosuna bizzat başvurarak alabi-lirler.
Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletil-mesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.
Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğ-renci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması müm-kün değildir.
6. Ders Kitaplarının Dağıtımı
Ders kitaplarının dağıtımı, aşağıda belirtilen programlar hariç AÖF bürolarından yapılır.
Ders kitaplarının AÖF bürolarından dağıtımı 11.12.2011 tarihine kadar devam edecektir.
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Uzaktan Eğitim Programlarından “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kali-te Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitki-ler” önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ders kitapları adreslerine kargo ile gönderilir.
Büronuzdan aldığınız veya adresinize gönde-rilen ders kitaplarının dönem, bölüm/program veya okuyacağınız derslere ait olup olmadığı-nı kontrol ediniz. Aldığınız kitaplar bö-lüm/program veya okuyacağınız derslere ait değilse, eksiklik varsa büronuza başvurarak değiştiriniz.
Yabancı Dil Eğitimi Ders Kitapları
Dönemlik-kredili sisteme geçen Açıköğretim Fakültesi programlarında yabancı dil dersleri 2011-2012 öğretim yılında tekrar düzenlenmiştir. Buna göre öğrenciler önlisans programlarında Avrupa Dil Portfolyosu A2 seviyesinde, lisans programlarında ise Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesinde yabancı dil eğitimi görmek zorunda-dırlar.
Programlarda İngilizce I dersinde Cambridge Touchstone A1 düzeyi İngilizce Eğitim Seti, İngi-lizce II dersinde Cambridge Touchstone A2 dü-zeyi İngilizce Eğitim Seti kullanılacaktır. Touchs-tone İngilizce Eğitim Setleri “Öğrenci Kitabı”, “Öğrenci Rehberi”, “DVD Video”, “DVD-ROM”, “Touchstone Online” internet ortamındaki ders malzemeleri ve TV programlarından oluşmakta-dır. Öğrenciler Touchstone Online’a Öğrenci Kitabı içerisinde verilen erişim koduyla girebile-ceklerdir.
2011-2012 öğretim yılında Okulöncesi Öğret-menliği Lisans Programı 4. sınıfa kayıtlı ya da 4. sınıfa ilk kez geçen öğrenciler 7. ve 8. yarıyıldaki Yabancı Dil III ve Yabancı Dil IV derslerini alma-yacaklardır.
7. Kayıt Silme
Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmaları gerek-mektedir. 2. taksit borcu olan öğrencilerin kayıt-larının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvur-madan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödeme-leri gerekmektedir.
2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin kayıt silme işlemi yapılmaz ve kayıt silme yazısı verilmez.
Kayıt sildirmek için öğrencilerin;
a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,
b) Öğrenci kimlik kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
8
Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!
Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat AÖF bü-rosuna başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar.
Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.
Kayıt silme işlemi; öğrenciye, ilgili askerlik şube-sine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını verme-den AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.
8. Önlisans Yazısı
Öğretim süresi 4 yıl olan Açıköğretim Fakültesi lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılın-dan en az 120 ECTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülük-lerini yerine getirenler, Açıköğretim Fakültesi bürolarından birine dilekçeyle başvurarak önli-sans yazısı alabilirler.
Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerek-memektedir.
Başvuran öğrencilere önlisans yazısı, dönem sonu sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itiba-ren 10 gün sonra verilmektedir.
9. Başarı Belgesi
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında ilk dört dönemdeki derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler, Millî Eğitim Müdürlüklerindeki işlemlerinde kullanılmak üzere AÖF bürolarına başvurarak başarı belgesi alabilirler. Başarı bel-gesi almak isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten 10 gün sonra şah-sen ya da posta ile AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.
10. Mezuniyet ve Sonrası İşlemler
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 ECTS kredilik, lisans programında en az 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yüküm-lülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.
10.1. Diploma
Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnter-netten açıklandıktan (staj yükümlülüğü bulunan öğrencilerin stajlarını tamamladıklarını belgele-dikten, laboratuvar uygulaması bulunan öğrenci-lerin laboratuvar çalışmasını tamamladıktan) en geç 20 gün sonra hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.
Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna öğ-renci kimlik kartıyla bizzat başvurarak kendileri veya yasal vekilleri imza karşılığında diplomala-rını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye dip-loma verilmez. Diplomalar posta ile gönderilmez, AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Ayrıca mezunlara diploma asılları ve-rildiğinden tasdikli sureti verilmemektedir.
Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra en kısa sürede hazırlanarak mezunların bağlı oldukları AÖF bürosuna gönderildiği için mezun-larımıza diploma haricinde geçici mezuniyet bel-gesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belir-ten hiçbir belge verilmemektedir. Bu nedenle mezunlar Dekanlık, Merkez Büro veya AÖF büro-larından diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır; bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Öğrenim Ücreti” borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.
Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmî bir kimlik belgesi ile) kontrol ediniz.
Ayrıca, mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgile-rinde bir değişiklik olması hâlinde buna göre yeni diploma düzenlenmeyecektir.
10.2. Önlisans Diploması
Öğretim süresi 4 yıl olan Açıköğretim Fakültesi lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılın-dan en az 120 ECTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülük-lerini yerine getirenler, programdan kaydını sil-dirmek koşuluyla önlisans diploması alabilirler.
Önlisans diploması almak için sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra, her-hangi bir AÖF bürosuna, "kaydınızın silinerek önlisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten" imzalı, adresli dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmek-tedir. Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Öğrenim Ücreti” borcu olan öğrencilerin önlisans diploması talebinde bulunmadan önce bu borçlarını banka-ya ödemeleri gerekmektedir.
Önlisans diploması için başvurduktan 15 gün sonra başvurduğunuz AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekiliniz aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomanızı alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, AÖF büroları arasında
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
9
diploma gönderme işlemi yapılmaz. Ayrıca me-zunlara diploma asılları verildiğinden tasdikli sureti verilmemektedir.
Hazırlanan önlisans diplomasındaki kimlik bilgile-rinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için dip-lomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmî bir kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekmektedir.
10.3. Diploma Eki (Diploma Supplement)
“Diploma Eki”, diploma ile birlikte verilen ve veril-diği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.
“Diploma Eki”, diplomaya ek bir belge olup dip-loma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile bir-likte geçerlidir.
“Diploma Eki”nin en önemli amaçlarından biri, yükseköğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıy-la derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağla-maktır. “Diploma Eki”nde herhangi bir yargı ya da önermeye yer verilmez.
10.4. Yeniden Lisans ve Önlisans Diploması Düzenlenmesi
Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır. “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma”nın da kaybı hâlinde diplomanın kaçıncı defa verildiğini gösteren ikinci nüsha diploma düzenlenir.
“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” isteyenler, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üni-versitesi Şubesi TR 070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına 80.00 TL. tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıkları dekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosuna başvurabi-lirler. “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma”, başvuru-dan itibaren en geç 20 gün içerisinde düzenlen-mektedir.
“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenle-nebilmesi için ödemeniz gereken tutarın ban-kaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.
Kaybolan diplomanın bulunması veya “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenletilmesin-den vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar geri verilmez.
10.5. Not Durum Belgesi (Transkript)
Mezun olan öğrencilere “Diploma”, “Diploma Eki (Diploma Supplement)” yanında “Not Durum Belgesi (Transkript)” verilir. “Not Durum Belgesi (Transkript)” öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince sorumlu olup başardıkları derslerin bir dökümüdür.
Hâlen kayıtlı olan öğrencilere verilen “Not Durum Belgesi”, öğrencinin başardığı ve bulunduğu yarıyılda sorumlu olduğu dersleri göstermektedir.
“Not Durum Belgesi”; öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir.
Not Durum Belgelerinde European Credit Trans-fer System - ECTS bilgisi de yer almaktadır. ECTS öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başa-rılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-yan bir sistemdir.
Açıköğretim Fakültesi önlisans programları veya meslek yüksekokullarını tamamlayıp dikey geçiş-le Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptırıp mezun olan öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Açıköğre-tim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 6.6. maddesi uyarınca, genel not ortalaması lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir.
10.6. Ders İçerikleri (Müfredat)
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki öğrencilere almış ve başarmış oldukları derslerin ders içerik-leri dilekçe ile başvurmaları hâlinde Merkez Büro tarafından verilmektedir.
10.7. Onur ve Yüksek Onur Belgesi
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Program-lara kayıtlı öğrencilerden;
En az 20 ECTS kredilik ders alıp dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır.
Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz.
Öğrencilerimize ve mezunlarımıza verilmek üze-re hazırlanan “Onur Belgesi” ve “Yüksek Onur Belgesi” AÖF büroları aracılığı ile teslim edilmek-tedir.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
10
IV. İNTERNET HİZMETLERİ
Üniversitemiz, öğrencilerine akademik ve birey-sel anlamda İnternet hizmetleri sunmaktadır. Öğrencilerimiz; duyurular, program tanımları, eş-zamanlı dersler, e-öğrenme hizmetleri, akademik takvim, kılavuzlar ve zorunlu ödevler gibi birçok önemli bilgiye internet sitesinden ulaşabilmekte-dirler. Bu hizmetler üç başlık altında toplanmak-tadır:
• Dönemlik-Kredili Programlar
• Öğrenci Hizmetleri
• Anadolu Üniversitesi E-Posta Hizmeti ve Şifre Edinilmesi
1. Dönemlik-Kredili Programlar
Açıköğretim Fakültesi dönemlik-kredili program-ların her birine ait bir program sitesi bulunmakta-dır. Bu program sitelerine aşağıdaki adreslerden erişilebilir.
• Dönemlik-kredili uzaktan eğitim programları http://ue.anadolu.edu.tr
• Dönemlik-kredili merkezi açıköğretim prog-ramları http://eogrenme.anadolu.edu.tr
Dönemlik-kredili uzaktan eğitim programları; “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kim-ya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıb-bi ve Aromatik Bitkiler” önlisans programlarıdır. Uzaktan eğitim programlarında derslerin bir bölü-münde öğrencilerimizin öğrencilik süreleri boyunca ödev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ders-lerden yeterli sayıda ödev yapmayan öğrenciler derse devamsızlıktan kalırlar. Ödev ve diğer bilgiler için öğrencilerimiz http://ue.anadolu.edu.tr adre-sinden program sitesine ulaşabilirler.
Dönemlik-kredili merkezi açıköğretim program-ları; “Adalet”, “Çağrı Merkezi Hizmetleri”, “Fotoğ-rafçılık ve Kameramanlık”, “İlahiyat”, “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım” önlisans programları ile “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulöncesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Tarih”, “Türk Dili ve Edebiyatı” lisans programlarıdır. Dönemlik-kredili merkezi açıköğretim programlarına ilişkin duyuru-lar, program tanımları, akademik takvim, kılavuzlar ve e-öğrenme hizmetleri gibi birçok önemli bilgiye öğrencilerimiz http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirler.
2. Öğrenci Hizmetleri
Öğrencilerimiz, AÖF bürolarından alabilecekleri hizmetlerden bazılarını, http://ogrenci.anadolu. edu.tr adresinde yayımlanan Öğrenci Hizmetleri sitesinden yararlanarak da karşılayabilmektedir.
Öğrenci Hizmetleri sitesi aracılığıyla öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, telefon numarası değişikliklerini gerçekleştirebilmektedir. Sorumlu oldukları derslere ait kitapları öğrenebilmekte, sınav dönemlerinde sınava giriş bilgi ve belgele-rinin dökümünü alabilmekte ve sınav sonuçlarını öğrenebilmektedir. Sitede kayıt bilgileri, öğrenim durumu, derslerden daha önce alınan sınav not-ları, öğrenim ücreti ve öğretim gideri ödemelerine yönelik bilgiler de bulunmaktadır.
Öğrenciler, “Öğrenci Hizmetleri” sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile girebilirler.
3. Anadolu Üniversitesi E-Posta Hizmetleri ve Şifre Edinilmesi
Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran her öğ-renciye AÖF bürolarınca “Anadolu Üniversitesi İnternet Hizmetleri Şifresi” verilecektir. Öğren-cilerimiz mazeretli kayıt döneminde bir yakınları aracılığı ile kayıt yaptırmaları hâlinde şifrelerini kayıttan sonra da AÖF bürolarından alabilirler.
http://mail.anadolu.edu.tr adresinde yayımlan-makta olan Anadolu Üniversitesi e-posta hizmet-lerinden hâlen okuyan ya da mezun olan Açıköğ-retim Fakültesi öğrencileri T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek yararlanabilirler.
Şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi gibi durumlarda AÖF bürosuna bizzat başvurula-rak yeni şifre alınabilmekte, telefonla ya da başka bir yöntemle şifre verilmemektedir. “Anadolu Üniversitesi İnternet Hizmetleri Şifresi-ni” bilmeyen şahıslar siteye giremez ve sizin bilgilerinize ulaşamazlar. “Anadolu Üniversitesi İnternet Hizmetleri Şifresi” size özel olup di-ğer şahıslara vermeniz hâlinde doğacak so-rumluluk size aittir.
V. ÖĞRENME ORTAMLARI
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Program-lara kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulan öğ-renme ortamları “Program Kılavuzları”nda ayrıntı-lı olarak tanıtılmıştır. Öğrenciler ayrıca Açıköğre-tim Fakültesi’nin aşağıda sayılan genel hizmetle-rinden de yararlanabilirler.
1. Ders Kitaplarının Yeniden Sağlanması
Ders kitapları, açıköğretim ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Hazırlanan ders kitapları, merkezi açıköğretim programlarına yeni kayıt yaptıran veya bir üst döneme kayıt yenileten öğrencilere AÖF bürola-rından verilmektedir. Uzaktan eğitim programla-rına yeni kayıt yaptıran veya bir üst döneme kayıt yenileten öğrencilere ise kargo ile adreslerine gönderilmektedir. Ders kitaplarının değişmesi hâlinde değişen ders kitapları kayıt yenileten öğrencilere ayrıca verilmekte/gönderilmektedir.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
11
Üniversitemizin basımı olan ders kitaplarını kaybetmeleri nedeniyle yeni ders kitabı satın almak isteyen öğrenciler öncelikle 0222-330 74 36 nolu telefonu arayarak istenen kitapların stoklarımızda var olduğunu öğrendikten sonra, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Mü-dürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversi-tesi Şubesi TR 500001001900400036905002 IBAN numaralı hesabına, 22. sayfa Tablo-2’ de belirtilen tutarı yatıracaklardır. Hangi kitabı almak istediklerini açıkça belirten dilekçeye bankadan aldıkları dekontun aslını ekleyerek “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kitap Ko-ordinasyon Birimi Yunus Emre Kampüsü 26470 ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri veya 0222-330 74 36 nolu faksa iletmeleri hâlinde istedikleri ders kitapları adreslerine ödemeli kar-go ile gönderilecektir.
Öğrencilerimiz, Üniversitemiz basımı olan ders kitaplarını, İnternete bağlı bilgisayarlar aracılığıyla Açıköğretim e-Öğrenme Portalından da görüntüle-yebilmektedirler (e-Kitap).
2. Akademik Danışmanlık Hizmetleri
2011-2012 öğretim yılında dönemlik-kredili sis-teme geçen Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde “Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü” ve “Osmanlı Türkçesine Giriş 1” dersleri için yüz yüze akademik danışman-lık hizmeti verilmektedir. Güz dönemi akademik danışmanlık hizmetleri 24 Ekim 2011 tarihinde başlayacak, 20 Ocak 2012 tarihinde sona erecek-tir. Bahar dönemi Akademik Danışmanlık Hizmet-leri 20 Şubat 2012 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2012’de sona erecektir. Derslerin yapılacağı mer-kezler ve ders programları Eylül ayının son hafta-sında AÖF büroları ve http://www.anadolu.edu.tr adresinde Açıköğretim linkinde bulunan “Akade-mik Danışmanlık Hizmeti” bağlantısında duyurula-caktır. Dersler resmi ve dini bayram tatili günleri, açıköğretim sınavlarının yapıldığı günler ve Ba-kanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Merkezlere göre, hafta içi akşamları veya hafta sonları yapılan akademik danışmanlık dersleri için hiçbir ücret alınmamakta, öğrenci kimlik kartını göstererek derslere girilebilmektedir. Akademik Danışmanlık derslerine katılmak zorunlu değildir.
Derslere katılmak isteyen öğrenciler, genel kural-ların yanı sıra, Anadolu Üniversitesi ve akademik danışmanlık hizmetlerinin verildiği üniversitelerin tüm disiplin kurallarına uymak zorundadırlar. Akademik Danışmanlık Hizmetlerinde olabilecek değişiklikler ve gelişmeler illerdeki AÖF büroları, Anadolu Üniversitesinin İnternet sayfası ve basın aracılığı ile duyurulacaktır.
3. Televizyon Hizmeti (TRT Okul)
TRT ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan stratejik işbirliği ile TRT Okul kanalı kurulmuştur.
TRT Okul kanalı 31 Ocak 2011 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.
Programlar TRT ve Anadolu Üniversitesi tarafın-dan hazırlanmaktadır.
TRT Okul kanalında her yaştan insana hitap eden eğitim programlarının yanı sıra gençlere yönelik farklı program türleri de yer almaktadır.
Anadolu Üniversitesi, sadece Açıköğretim Fakül-tesi öğrencileri için değil, örgün eğitim alan öğ-rencilerin de yararlanabileceği ders programları-nın çekimine ağırlık vermekte, iktisattan temel bilgi teknolojilerine bütün üniversite ders prog-ramlarına destek sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Üniversite tarafından, öğrencilere rehber-lik edecek farklı danışmanlık programları, eğitim-kültür programları hazırlanmaktadır.
TRT tarafından ise hayatta karşılaşılan her ko-nuyla ilgili bilgi vermek amacıyla, evdeki kulla-nılmayan malzemelerden dekoratif ev eşyası üretimi, anne ve çocuk sağlığı, koruyucu sağlık, vatandaşların çeşitli kamu kurumlarındaki işleri, mahkemeye başvuru, vatandaşlık hakları, hasta hakları, emlak alımı, vergi dairesi ve sosyal gü-venlik kurumu ile ilgili işler, tüketicilere yönelik bilgiler, spor eğitimi, yarışmalar, kültür-sanat programları vb. farklı konularda programlar hazır-lanmaktadır. Ayrıca kanalda gençlerin ilgisini çekecek müzik ve eğlence programlarına da yer verilmektedir.
Öğrencilerimiz kitapların yanında derslerini tele-vizyondan takip ederek çalışabilmektedir. Bu yayınlarla ilgili programlar AÖF bürolarında ve İnternet sayfamızda ilan edilecektir.
Derslerin televizyondan yayımlanmasında mey-dana gelebilecek aksaklıklar; ara, dönem sonu sınavlarının yapılmasını ve bu sınavların kap-samlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
4. Ders Programı DVD’lerinin Edinilmesi
Ders programlarına ait video programlarının ders kitapları doğrultusunda hazırlanması amaçlan-makta ve görselleşmeye uygun konuların video programı olarak seçilmesine özen gösterilmekte-dir. Bu nedenle kitapta yer alan her üniteye ilişkin video programı bulunmamaktadır.
Ders programlarının kayıtlarını satın almak iste-yen öğrenciler 0222-320 10 40 numaralı telefon-la, faks ile veya derskaseti@anadolu.edu.tr elektronik posta adresinden ön bilgi aldıktan sonra, gerekli tutarı Türkiye Vakıflar Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR 510001500158007299107210 IBAN numaralı
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
12
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Uzaktan Öğre-tim Programları Ders Materyalleri Hesabına yatı-racaklardır. Ders programlarının DVD’ye basılmış kayıtları adreslerine ödemeli kargo ile gönderile-cektir.
5. Açıköğretim Program Sitelerinde Sunulan Hizmetler
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencile-rinin İnternet üzerinde istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti “Açıköğretim e-Öğrenme Portalı” adı altında sunulmaktadır. Yıl boyunca 7 gün 24 saat İnternet üzerinden ücret-siz olarak sunulan Açıköğretim e-Öğrenme porta-lında bulunan hizmetler şunlardır:
• e-Kitap (Elektronik Ders Kitapları)
• e-Televizyon (TV Eğitim Programları)
• e-Alıştırma (Alıştırma Yazılımları)
• e-Ödev (Uzaktan Eğitim Programları İçin)
• e-Ders Notu
• e-Sınav (Deneme Sınavları)
• e-Danışmanlık Eş Zamanlı ve Eş Zamansız (Akademik Danışmanlık Hizmetleri)
• e-Sesli Kitap (Sesli Kitaplar)
• e-Destek Hizmeti
Açıköğretim e-Öğrenme Portalına, Anadolu Üni-versitesi http://www.anadolu.edu.tr adresinden “Açıköğretim” linkinde bulunan “e-Öğrenme Portalı” bağlantısına tıklanarak erişilmektedir. Ayrıca, Açıköğretim e-Öğrenme portalına http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresi kullanıla-rak da doğrudan erişilebilir. Öğrencilerimizin Açı-köğretim e-Öğrenme portalında oturum açabilme-leri için, T.C. kimlik numaralarını kullanmaları gerekmektedir.
Açıköğretim e-Öğrenme portalında, fakülte ve bölüm seçiminden sonra tüm sınıflarda okutulan derslerin listesiyle karşılaşılmaktadır. Bulunulan sınıfa göre ders seçimi yapıldığında derse ait aşağıdaki başlıklarda açıklanan hizmetler kullanı-labilmektedir.
5.1. e-Kitap
Ders kitapları üniteler hâlinde flash paper forma-tında İnternette yayımlanmaktadır. Öğrenciler böylelikle, ders kitaplarını taşımaktan kurtulmakta, çalışırken daha kolay not çıkarabilmektedir. Üni-versitemiz basımı olmayan kitaplara ait e-Kitap hizmeti bulunmamaktadır.
5.2. e-Televizyon
Öğrenciler, İnternet aracılığıyla istedikleri yerden ve istedikleri anda TV eğitim programlarına eri-şebilmekte ve bilgisayarlarına kaydederek istedi-ği kadar izleyebilmektedirler (Bazı derslere ait e-Televizyon programı bulunmamaktadır.).
5.3. e-Alıştırma
Öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla, bilgi-sayar destekli alıştırma yazılımları biçiminde İnternet üzerinde e-Alıştırmalar yayımlanmakta-dır. Bu yazılımlar yardımıyla öğrenciler bilgisa-yarla etkileşimli olarak kendi kendilerine ders çalışabilir, kitaplardan edindikleri bilgileri pekişti-rebilir.
Alıştırma yazılımları; konu anlatımı, çözümlü sorular, örnek olaylar ve test bölümlerini barın-dırmaktadır. Alıştırma yazılımları sözlük, hesap makinesi, tablolar gibi yardımcı araçlarla destek-lenmektedir. Daha etkili öğrenmeye olanak tanı-mak amacıyla sesli ve sessiz olmak üzere iki farklı biçimde öğrenciye sunulmaktadır (Bazı ders-lere ait e-Alıştırma yazılımı bulunmamaktadır.).
5.4. e-Ödev
Dönemlik-kredili uzaktan eğitim programlarında her dersten her dönem için en az iki ödev veril-mektedir. Öğrencilerin, bu ödevleri ödev teslimi süresi içinde yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Ödevlerin duyurulması, teslim alınması, teslim edilmesi ve değerlendirilmesi program sitesindeki e-Ödev hizmeti ile gerçekleştirilir. Bu ödevler yok-lama yerine geçtiğinden öğrenci her ders için ilgili dönemde verilen ödevin en az bir tanesini yapma-dığı takdirde ilgili dersten devamsız sayılır ve dönem sonu sınavı değerlendirilmeye alınmaz. Bir dersten devamsız olan öğrenci sıfır (DZ) almış sayılır. Öğrenci DZ aldığı dersi, ilgili dönemde tekrar alıp tüm gereklerini yerine getirmesi gerekir.
5.5. e-Ders Notu
e-Ders Notu, her ünite için hazırlanmış etkinlik listesi, ders notu materyali, yardımcı materyaller ile test ve araştırma gibi farklı yapıdaki ve işlevdeki e-Öğrenme materyallerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.
5.6. e-Sınav
Öğrencilerin sınavlara daha etkin hazırlanabilme-leri amacıyla, İnternet üzerinden deneme sınav-ları uygulanmaktadır. Deneme sınavlarında öğ-renciler; fakülte, bölüm ve sınıflarına göre ders seçimi yapmakta, istedikleri sınav türünde, iste-dikleri kadar sınav oluşturabilmektedir. Her defa-sında soruların rastlantısal olarak belirlendiği bu testlerde öğrenciler, defalarca deneme sınavı yapabilmekte ve başarı düzeyini gerçeğe yakın şekilde öğrenebilmektedir (Bazı derslere ait de-neme sınavı bulunmamaktadır.).
5.7. e-Danışmanlık
e-Öğrenme ve uzaktan eğitim portalı kapsamın-da İnternet üzerinden Akademik Danışmanlık
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
13
Hizmeti eş zamanlı ve eş zamansız olarak uygu-lanmaktadır.
5.7.1 e-Danışmanlık (Eş Zamansız)
Derslerinize çalışırken dersin akademik danış-manına, e-Öğrenme portalında yer alan eş za-mansız e-Danışmanlık hizmetinden yararlanarak sorular sorabilirsiniz. Derslerinize yönelik sorula-rınız dersin danışmanları tarafından yanıtlana-caktır. Eş zamansız e-Danışmanlık ortamında, diğer öğrenciler tarafından sorulan soruları ve verilen yanıtları inceleyebilirsiniz.
5.7.2 e-Danışmanlık (Eş Zamanlı)
Uzaktan eğitim programlarındaki derslerde her hafta eş zamanlı dersler verilmektedir. Eş za-manlı dersler 24 Ekim 2011 tarihinde başlaya-cak, 27 Ocak 2012 tarihinde sona erecektir. Derslere ilişkin programlar ile bahar dönemi programları http://ue.anadolu. edu.tr ve http://eogrenme.anadolu.edu.tr sitelerinde ayrın-tılı olarak ilan edilecektir.
Programda belirtilen saatlerde derslere ait inter-net üzerinden eş zamanlı e-Danışmanlık odaları-na katılan öğrenciler, kitap ve e-Öğrenme porta-lında yer alan derslerinden anlayamadıkları ko-nuları danışmanlarından öğrenme olanağı elde edeceklerdir.
5.8. e-Sesli Kitap
Derslere ait ses dosyaları İnternetten indirilerek bilgisayar ya da MP3 çalarda dinlenebilmektedir (Bazı derslere ait e-Sesli Kitap bulunmamaktadır.).
5.9. e-Destek Hizmeti
e-Destek Hizmeti; Açıköğretim e-Öğrenme portalında, oturum açma ve şifre problemleri, içerik ve yazım hataları, açılmayan bağlantılar gibi öğrencilerin karşılaştıkları teknik sorunları yetkililere daha rahat ve hızlı biçimde iletebil-melerine olanak sağlayan bir ortamdır. Açıköğ-retim e-Öğrenme portalında sunulan her hiz-metin (e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav, e-Ödev, e-Danışmanlık, e-Sesli Kitap) ayrı ayrı e-Destek hizmeti bulunmaktadır.
e-Destek hizmetiyle günün herhangi bir saatinde program ile ilgili soru veya sorunlarınızı sisteme ekleyerek program sorumlularına iletebilirsiniz. Ayrıca, sistemde yer alan diğer soruları inceleye-rek karşılaştığınız veya karşılaşabileceğiniz so-runlar hakkında da bilgi alabilirsiniz.
VI. SINAVLAR
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Program-larına kayıtlı öğrenciler güz ve bahar dönemle-rinde, her dönem bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı olmak üzere her dersten iki sınava katıl-maktadırlar. Bu sınavlara öğrenciler bağlı olduk-ları AÖF bürosunun bulunduğu ilde katılırlar.
Sınavların organizasyonu, uygulama ve değer-lendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülür.
Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden “Program Kılavuzu”nda akademik takvimde belirtilen tarihler-de ara sınav ve dönem sonu sınavına girecekler-dir.
Ara sınavına katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler.
Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavları-na hangi il, bina, salon ve tarihte gireceği “Sınava Giriş Belgesi”nde yer alacaktır.
“Sınava Giriş Belgeleri” öğrencilerin adresle-rine posta ile gönderilmeyecek olup öğrenci-lerin “Sınava Giriş Belgesi”nin dökümünü sınav tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak AÖF Bürolarından veya http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak almaları gerekmektedir. Öğrenciler Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan; sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınava girmek zorundadırlar. Sınava gireceğiniz binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görünüz. Ayrıca sınav saatinden bir saat önce sınava gire-ceğiniz binada hazır bulununuz. Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava gir-meyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Bu nedenle, her ne sebeple olursa ol-sun sınav hakkının saklı tutulması mümkün de-ğildir.
Öğrencilerin mağdur olmamaları için mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Sınav hak-kının saklı tutulması, sistem ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından mazeret beyan ederek başvuruda bulunanlara konu burada açıklandı-ğından ve gereksiz yazışmaya meydan verme-mek için cevap verilmeyecektir.
Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz.
Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları sabah saat 07.30’dan itibaren açık tutularak hizmet vermektedir.
1. Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Öğrenciler sınava girebilmek için aşağıda sırala-nan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar:
i. Sınava Giriş Belgesi: İlgili sınava ait http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya AÖF bürolarından alınan öğrencinin nerede sı-nava gireceğini gösterir belgedir.
ii. Öğrenci Kimlik Kartı veya Belgesi: Anadolu Üniversitesi tarafından verilen Öğrenci Kimlik Kartı veya Öğrenci Tanıtım Kartı ya da AÖF bürolarınca verilen fotoğraflı ve onaylı “Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi”dir.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
14
Kayıtlarda verdiğiniz fotoğraf öğrenci kimlik kartı-nıza aktarılacaktır. Öğrenci kimliğinizi sınavlarda yanınızda bulundurmak zorunda olduğunuzdan salon başkanı, öğrenci kimliğinizdeki fotoğraftan yararlanarak kimliğinizi belirlemekte güçlük çekti-ği takdirde sizi sınava almayabilir.
iii. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi.
Sınava giriş için gerekli bu üç belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartları-nı yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Bu nedenle öğrenci kimlik veya tanıtım kartını yitirenler, sı-navlardan en az bir hafta önce, mesai saatleri içinde, 7. sayfa, 5. maddedeki açıklamalara uy-gun olarak AÖF bürolarına başvuracaklardır. Başvuran öğrencilere kimlik veya tanıtım kartları hazırlanıncaya kadar sadece sınavlarda kulla-nılmak üzere fotoğraflı “Sınavda Geçerli Öğ-renci Kimlik Belgesi” verilecektir. Kimlik kartı başvurusu yapmayan öğrencilere bu belge verilmeyecektir. “Sınavda Geçerli Öğrenci Kim-lik Belgesi”yle sınava katılan öğrenciler, yeniden öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartmak için başvuru yapmazlar ise takip eden sınavlarda kendilerine “Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Bel-gesi” verilmeyeceği için, sınavlara katılamaya-caklardır.
2. Sınavda Uygulanacak Kurallar
2.1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çek-meye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılacak ve o oturum-daki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu nedenle sorumlu-luk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler; bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporla-rında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezin-ce yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıl-dığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğ-rencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçer-siz sayılır.
2.2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sına-vınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlileri-nin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiilî saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi ya-saklanan zaman içinde terk eden, sınav yapıl-masını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılır ve o otu-rumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası için-de, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrenci-nin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtik-ten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
2.4. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere; adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek say-fası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
2.5. Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. kimlik no, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. kimlik numa-ranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı, soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayı-nız. Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kulla-nan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerine T.C. kimlik numarasını ve ad-soyadını yazmayan, test gru-bunu kodlamayan ve imzasını atmayan öğrenci-lerin durumları Üniversitede incelenerek karara bağlanacaktır. Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden bahisle Üniversitemize ve Fakül-temize başvurmalarına gerek yoktur. Bu tür baş-vurulara cevap verilmeyecektir.
2.6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmaya-caktır. Kullanıldığı takdirde cevap kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o otu-rumdaki sınavı geçersiz sayılır.
2.7. Cevapların tümü cevap kâğıdına işaretlene-cektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretle-meler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
15
işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işa-retlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
2.8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdik-leri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı-ya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.10. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasak-tır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabi-lir. Ancak üzerinde program yapılmasına, sak-lanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap maki-neleri ile data bank, vb. özel donanımlar kullanı-lamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sı-navları geçersiz sayılır.
2.12. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görün-tü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kame-ra vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmış-lardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin cihazları, kapalı olsa bile, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kul-lanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidir-ler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılırlar ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmî kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
2.15. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9.3. maddesine göre; sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle, sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları De-kanlık tarafından geçersiz sayılır.
Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğ-renciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İkti-sat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönet-meliği’nin 10. maddesine göre kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler. Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler. Bunun için öğrencilerin yukarıda açıklanan sınav kuralla-rına mutlak surette uymaları gerekmektedir.
3. Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması
Geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları e-öğrenme portalında yayımlanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanmaktadır.
Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren yakla-şık 30 gün içinde http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlara ulaşa-bilmektedir. Sınav sonuçları öğrencilerin adresle-rine ayrıca postalanmayacaktır.
4. Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme
Açıköğretim sisteminde dönemlik-kredili ve yıllık mutlak sistem olmak üzere iki tür eğitim öğretim yapılmaktadır. Yıllık mutlak sistemin sınavlarının değerlendirilmesi ve sınıf geçme sistemi kendi kılavuzunda açıklanmaktadır. Dönemlik-kredili sistemde eğitim öğretim yapılan önlisans ve li-sans programları sınavlarının değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi aşağıda açıklanmaktadır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Bunun dışında dönemlik-kredili uzaktan eğitim programlarında Online Sınav Uygulaması da yapılabilmektedir. Online sınav İnternet üzerinden sınav ekranı ara yüzleri kullanılarak yapılmaktadır. Sınavın yapı-lacağı İnternet adresi ve giriş şifreleri sınavdan önce salon başkanı tarafından dağıtılacaktır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve tek kullanım-lık şifreleri ile giriş yaparak sınava başlayacak-lardır. Diğer sınav adımları bilgisayar ekranında yer alacaktır.
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çi-zelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütük-lerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile iki kez kontrol-lü olarak okunduğundan ve bu okumada yanılma payı bulunmadığı yargı mercilerince de onaylan-
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
16
dığından herhangi bir yanlışlığın olması söz ko-nusu değildir. Bu nedenle duyurulan sınav so-nuçları kesin olup itiraz edilemez.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağı-nız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazır-lanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevap-lar değerlendirilirken doğru cevaplara puan veri-lecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecek-tir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru ce-vapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitap-çıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendir-me her ders için 100 tam not üzerinden yapılır. 100 puan, o dersin sınavında sorulan soru sayı-sına bölünerek her sorunun puanı bulunur. Baş-ka bir şekilde ifade etmek gerekirse her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru yanıt sayısı puan değeriyle çarpıldığında o dersin notu bulunur. Sınav sorularında hata var ise soru iptal edilip sorunun puan değeri notunuza eklenecek-tir.
Başarı notu, dönem içi notları ve dönem sonu notunun katkılarıyla Anadolu Üniversitesi Sena-tosunca belirlenen formüle göre harf notuna çev-rilerek hesaplanır. Ödev zorunluluğu olan prog-ramlarda başarı notu, dönem içi notları (ödev, ara sınav) ve dönem sonu sınav notunun katkıla-rıyla hesaplanır.
Genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalama-sını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersiz-lik uyarısı http://ogrenci.anadolu.edu.tr adre-sinden yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00’ye yükseltmek zorundadır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 Genel Not Ortalaması sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak zorunda-dır.
5. Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin Sınavları
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlükleri ve ilgili savcılıklar aracılığıyla Adalet Bakanlığı Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne baş-vurmak zorundadırlar.
Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler, Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle her sınav döneminden en az iki ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) Millî Savunma Bakanlığına baş-vurmalıdırlar.
Adalet Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı sınava gireceklerin listesini Anadolu Üniversitesi-ne bildirmekte olup bu listede yer almayan öğ-renciler cezaevlerinde veya tutukevlerinde sınava alınmazlar.
Bunun dışında öğrencilerin, cezaevi müdürlükle-rinin ve ilgili savcılıkların doğrudan Anadolu Üni-versitesine, ilgili fakültelere veya illerdeki AÖF bürolarına yaptıkları başvurular işleme alınma-maktadır.
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKLARI
1. Açık ve Uzaktan Eğitim Programlarına Kayıt
1.1. Aynı Anda İki Programa Kayıt Yaptıran Öğrenciler Hakkında Yapılacak İşlemler
Dönemlik-kredili sisteme göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin ara sınav ve dö-nem sonu sınavları Cumartesi-Pazar günleri yapılmaktadır. Cumartesi-Pazar günleri öğrenci sadece bir bölüm/programa ait derslerden sınava girebileceğinden, aynı anda iki bölüm/programa kayıt yaptıramaz. Bu nedenle dönemlik-kredili sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracaklar, varsa bu sistemdeki (yıllık ve dö-nemlik-kredili sistem) önceki kayıtlarını sildirme-leri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirme-den, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinerek yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez.
1.2. Kontenjanlı Programlara Kayıt
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan sınır-laması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğre-timdeki kaydını sildirmesi gerekir.
2. Öğretim Süresi
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Program-larına kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yarıyıl-dan başlamak üzere önlisans için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans için yedi yıl (on dört yarıyıl) süreyle öğrencilik haklarından yararlanırlar. Kayıt yeni-letmedikleri öğretim yılları dört veya yedi yıllık öğretim süresi hesabına katılır.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
17
Lisansta yedinci yılını, önlisansta dördüncü yılını dolduran öğrencilerin öğretim süreleri, öğretim yılının tamamlanmasıyla bitecektir. Öğretim yılı-nın tamamlanmasından sonra bu öğrencilere öğretim süreleri dolduğundan sınavlar hariç öğ-rencilik hizmeti verilmeyecektir.
Öğrenciler kayıt yeniletmedikleri yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve sınavlara katılamazlar !
3. Derslere Devam Zorunluluğu
Derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, ödevlere, stajlara ve örgün eğitim derslerine devam zorun-luluğu vardır. Devam esasları Açıköğretim Fakül-tesi Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersten, devam koşulunu yerine getirmeyen veya uygu-lamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o der-sin dönem sonu sınavına giremez. Programlar-daki derslere ait ödev gönderme zorunluluğu olan bölüm veya derslerde ödev gönderiminde bulunmayan öğrenciler ilgili dersten başarısız olurlar. Programlardaki derslere ait devam esas-ları “Program Kılavuzu”nda verilmektedir.
4. Muafiyet
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-mine göre öğretim yapan fakültelerin öğrenci-leri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümü-nü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğre-tim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakül-teler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.
Dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini önlisans programlarında almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.
5. Staj ve Uygulamalı Dersler
Açıköğretim Fakültesi “Coğrafi Bilgi Sis-temleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Laborant ve Veteri-ner Sağlık”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” Önlisans Programları dışında kalan dönem-lik-kredili programlarda öğrencilerimizin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Anadolu Üniversitesi Senatosu Kararı gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.
5.1. Staj
“Coğrafi Bilgi Sistemleri” Önlisans Progra-mına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 28 işgünüdür (4 hafta). Öğrenciler, stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını bir ve ikinci dönemi tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.
“Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi” Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür (6 hafta). Öğrenciler stajlarını Tarım Bakanlığı İl Kontrolü Laboratu-varlarında, Halk Sağlığı Gıda Kalite Kontrolü Laboratuvarlarında, Özel Gıda Laboratuvarla-rında, Hıfzıssıhha Gıda Laboratuvarlarında, TÜBİTAK Gıda Analiz Laboratuvarlarında, Büyükşehir Belediyelerine ait Gıda Laboratu-varlarında veya Üniversitelerin Gıda Laboratu-varlarında yapabilirler.
“Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür (6 hafta). Öğrenciler stajlarının 4 haftalık kısmını Tıpta Uzmanlık Eğitimi veren Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştır-ma Hastanelerinde, Tıpta Uzmanlık Eğitimi veren Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araş-tırma Hastanelerinde yapabilirler. Öğrenciler stajlarının 2 haftalık kısmını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinde, tam teşekküllü özel hastanelerde yapabilirler.
“Eczane Hizmetleri” Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 48 işgünüdür (8 hafta). Öğrenciler stajlarını ecza-nelerde (hastane eczaneleri dahil), ilaç depola-rında veya ilaç firmalarında yapabilirler.
“Laborant ve Veteriner Sağlık” Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür (6 hafta). Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek (3+3) farklı zamanlarda yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını bir ve ikinci döne-mi tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler. Staj zorunluluğu 2011-2012 öğre-tim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yap-tıran öğrenciler için geçerlidir. 2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğren-cilerin staj zorunluluğu yoktur.
Öğrenciler, Dekanlığın belirlediği staj yönergesi-ne uymak zorundadırlar. Öğrenciler staj yapacak-ları yerleri kendileri belirleyecekler ve Dekanlık tarafından onaylandığı takdirde bu yerlerde staj-larını yapmaya başlayabileceklerdir. Staj için uygun görülen işletmeler, kurum ve kuruluşlarda devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı yerde yapabilirler.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 8. maddesi uyarınca, öğrencile-re “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” için “İşe Giriş Bildirgesi” verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile Üniversiteye verilmiştir. Sigorta bildirge-
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
18
lerinin en kısa sürede hazırlanabilmesi için, öğrenciler staj başlama tarihini 20 gün önceden Dekanlığa ulaşacak şekilde bildirmek zorundadır-lar.
1., 2., 3. ve 4. dönemin tüm derslerini başaran; ancak zorunlu stajını yapmayan veya stajını yaptığı hâlde staj evraklarını zamanında gön-dermeyen öğrenciler mezun olamaz ve kendisi-ne diploma verilmez.
Öğrenciler stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa ulaştırdıktan sonra, diploma düzenle-necek ve staj yaptığına dair belgenin düzenlen-me tarihi, mezuniyet tarihi olarak diplomaya yazı-lacaktır.
Staj zorunluluğu bulunmayan bölüm ve prog-ramlarda kendi isteğiyle staj yapmak isteyen öğrencilere, “staj yapabileceğine ilişkin” yazı verilememektedir.
Staj uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://ue.anadolu.edu.tr adresinden ve e-öğrenme portalı sitelerinden ulaşılabilir.
5.2. Uygulamalı Dersler
Açıköğretim Fakültesi “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” Önlisans Programlarında laboratuvar uygulama dersleri Eskişehir’de yapılacaktır. La-boratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir.
Laboratuvar uygulamalarında yer alan her bir ders için ara sınav ve dönem sonu sınavı uygu-lanacaktır. Ayrıca öğrenciler bu derslerde yapılan uygulama ile ilgili raporlar hazırlayacaklardır. Ara sınav, uygulama, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısına göre hesaplanan değerlerinin toplamı ile dersin başarı notu bulunacaktır. Başa-rı notu 60 ve üzeri not alan öğrencilere “YT (Ye-terli)”, 60’ın altında not alan öğrencilere “YZ (Ye-tersiz)” harf notu verilecektir. Laboratuvar dersle-rine katılan ve YZ notu alan öğrencilerden labo-ratuvar uygulama notu 50 ve üzeri ise bu öğren-ciler ikinci kez bu dersi tekrar aldıklarında labora-tuvar uygulamalarına katılmadan sadece ara ve dönem sonu sınavlarına katılacaklardır.
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı (OÖLP) Uygulama dersleri 5. dönemde “Okul Deneyimi”, 7. dönemde “Öğretmenlik Uygulama-sı I”, 8. dönemde “Öğretmenlik Uygulaması II” ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” derslerinden oluşmaktadır. Uygulama dersleri, öğretmenlik mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen aday-larına tanıtma amacı güden planlı gözlem ve eğitim etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının okul yaşamını ve eğitim ortamını gerçek okul ortamında tanımaları beklenmektedir. Tüm uygulama dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir ve e-portfolyo yöntemi ile yürütülmekte ve değerlendirilmekte-dir. Bu derslerin uygulama sürecine ilişkin bilgiler http://www.oolp.anadolu.edu.tr adresinde yayın-lanmaktadır. Öğrencilerin, uygulama dersleri ile ilgili olarak öğretim yılı başında internet üzerin-den yapılan duyuruları takip etmeleri, uygulama sürecinin işleyişinde sorun yaşanmaması açısın-dan önemlidir. Her dersin işleyişine yönelik ayrın-tılı bilgi ilgili dersin uygulama kılavuzunda veril-miştir.
İngilizce Öğretmenliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları I (5. Yarıyıl) ile Topluma Hizmet Uygulamaları II (6. Yarıyıl) dersleri tüm öğret-menlik programları içinde YÖK tarafından konu-lan ve devam zorunluluğu olan bir derstir. Söz konusu dersin uygulaması, http://eogrenme. anadolu.edu.tr adresi, İÖLP linkindeki “Duyuru-lar” bölümünde ilan edilecek, İlköğretim okulla-rında etüt çalışması şeklinde (öğrencinin adres iline göre) yapılacaktır. Her öğrenci http://eogrenme. anadolu.edu.tr adresinde yer alan İÖLP linkindeki “Duyurular” bölümünde ilan edilecek ilköğretim okulunda Güz Döneminde “Topluma Hizmet Uygulamaları I” ve Bahar Dö-neminde “Topluma Hizmet Uygulamaları II” dersini yürütecektir. Dersin değerlendirmesi dö-nem içinde hazırlanacak raporlardan oluşturula-cak elektronik dosyanın (e-portfolyo) (Güz ve Bahar Dönemi sonunda birer kez hazırlanır) notlandırılmasına göre yapılacaktır. (Daha detaylı bilgi için “İngilizce Öğretmenliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları” ders kitabına bakınız).
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Okul Deneyimi (7. Yarıyıl) ve Öğretmenlik Uygula-ması (8. Yarıyıl) derslerinin organizasyonu öğ-rencinin adres iline göre yapılacaktır. Öğrenciler uygulama dersinin hangi okulda, hangi öğret-menle yapılacağını http://eogrenme.anadolu. edu.tr adresi, İÖLP linkindeki “Duyurular” bölü-münden öğrenecektir. Ders ile ilgili detaylı açık-lamalar söz konusu dersin kitabı içerisinde yer almaktadır. Dersin değerlendirilmesi dönem için-de hazırlanacak raporlardan oluşturulacak elekt-ronik dosyanın (e-portfolyo) (Güz ve Bahar Dö-nemi sonunda birer kez hazırlanır) notlandırılma-sına göre yapılacaktır. (Daha detaylı bilgi için “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” ders kitaplarına bakınız).
6. Bölüm ve Programlar Arasında Geçiş
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğ-renciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakülte-lerin bölüm ve programları arasında geçiş yapa-maz.
Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar, “Yük-seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
19
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetme-lik” kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yatay geçiş yapabilirler.
Anadolu Üniversitesi’nin yapmış olduğu yenilikçi atılımlardan biri de merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerine kayıtlı öğrencilere sağladığı “Yatay Geçiş” olanağı-dır. Yaşam boyu eğitim felsefesi içerisinde yenilikçi ve çağdaş bir eğitim kurumu olan Anadolu Üniversi-tesi’nin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan öğrencilere sağladığı “Yatay Geçiş” hakkı ile Türkiye genelinde örgün öğretim yapan üniversitelerin ilgili dallarına geçiş olanağı sağlamaktadır.
Açıköğretim programlarından örgün öğretim prog-ramlarına geçiş başvurusunun yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan daha yüksek olması gerekmektedir.
Yatay geçiş ile ilgili diğer koşulların geçiş yapıla-cak ilgili Üniversiteden öğrenilmesi gerekmekte-dir.
7. Dikey Geçiş
Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans prog-ramlarından mezun olanlar "Meslek Yüksekokul-ları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezun-larının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime veya merkezi açıköğretim kontenjanlı programla-rına geçiş yapabilirler.
ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu ko-nuyla ilgili olarak http://www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.
Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından mezun olan-lar, Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen dikey geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdir-de merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin 5. dönemine, İktisat, İşletme Fakültelerinin 3. sınıfına kayıt yaptırabilirler.
Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alan-larındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler lisans prog-ramına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğ-retim Önlisans Programlarından mezun olanlar-dan, farklı alanlardaki kontenjan sınırlaması ol-mayan lisans programına devam etmek isteyen-lere, fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir.
Dikey geçiş ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğre-tim” linkinde bulunan “Sık Sorulan Sorular” bağlan-tısına tıklayarak erişilebilmektedir.
8. Lisans Tamamlama
Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Felsefe, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları ile örgün yükseköğretim programlarının 4 yıllık öğretim süresi olan yüksekokul veya fakültelerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup önli-sans diploması alanlar, lisans tamamlamak ister-lerse her yıl Açıköğretim Fakültesince ilan edilen koşullara göre 5. dönemine kayıt yaptırabilirler.
Lisans tamamlama ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğre-tim” linkinde bulunan “Sık Sorulan Sorular” bağlan-tısına tıklayarak erişilebilmektedir.
9. İkinci Üniversite
Herhangi bir yükseköğretim programından me-zun olanlar ile örgün yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğ-renciler, belli bir kontenjanla sınırlandırılmış bö-lümler hariç, aynı alanda olmamak üzere merkezi açıköğretim programlarına İkinci Üniversite kap-samında başvuru yapabilirler.
Açıköğretim programlarından mezun olan-lar başvuru yapabilirler ancak, hâlen kayıtlı olanlar İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapamazlar.
İkinci Üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğre-tim” linkinde bulunan “Sık Sorulan Sorular” bağlan-tısına tıklayarak erişilebilmektedir.
10. Yurtdışı Fırsatı
Küresel rekabet ortamında farklı ülkelerde elde edilen akademik ve kültürel deneyimlerin profes-yonel hayatta önemi gittikçe artmaktadır. Bunun bilincinde olan Anadolu Üniversitesi uluslararası-laşmayı öncelikli bir alan olarak benimsemiştir. Bu kapsam da Üniversitemiz, başta Avrupa ve ABD’dekiler olmak üzere dünyanın seçkin üni-versiteleri ile işbirliği içindedir. Bu işbirlikleri kap-samında, Üniversitemiz örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencileri-miz başarılı olma ve yeterli dil koşullarını sağla-mak şartıyla;
a) Eğitimlerinin bir veya iki yılını Avrupa ve/veya ABD’de işbirliğinde bulunduğumuz üniversiteler-de sürdürerek çift diploma alabilmektedirler.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
20
b) Ülkemizin en fazla öğrenci değişimi yapan üniversitelerinin başında gelen üniversitemizin örgün öğretim öğrencileri, Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa’da anlaşmasının bulunduğu seçkin üniversitelerde 1 veya 2 dö-nem eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Üniversi-temizin iş yüküne dayalı öğretim programları uygulaması, öğrencilerimizin dönem ve/veya yıl kayıplarını önlemektedir. Değişim programları sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı olmayıp ABD’deki işbirliğimizin olduğu üniversitelerle de gerçekleştirilebilmektedir.
c) ÖnLisans eğitimi sonrasında lisans tamamla-mak isteyen örgün, açık ve uzaktan öğretim öğ-rencilerimiz, işbirliğimizin bulunduğu üniversite-lerde eğitimlerine dikey geçiş sınavına girmeksi-zin ve uygun şartlarda devam edebilmektedirler. Yurt dışında eğitim için dil yetkinliğinde başvuru koşullarının sağlanamaması durumunda, işbirli-ğinde bulunduğumuz üniversitelerde kısa süreli dil eğitimi imkânı sunulabilmektedir.
Anadolu Üniversitesi, Örgün ve Açıköğretim Ön-lisans Programları mezunlarına, İngiltere’de yük-seköğretim kurumlarında lisans tamamlama ola-nağı sunmaktadır.
Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asis-tanlığı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyal Bilim-ler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İnsan Kaynak-ları Yönetimi, Perakende Satış ve Mağaza Yöne-timi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Pazarlama, Lojis-tik programlarının mezunları İngiltere’de aşağıda belirtilen üniversitelerde lisans tamamlama için başvurabilecektir.
Başvuru kriterlerini yerine getirebilen Anadolu Üniversitesi mezunları; Glamorgan, Leeds Met-ropolitan, East London ve Oxford House Col-lege (Sunderland)’de örgün (yüz yüze) eğitim görecek ve başarılı olmaları durumunda iki yıl sonra İngiltere’de ilgili üniversitelerden lisans diploması almaya hak kazanacaklardır.
d) Anadolu Üniversitesi, Örgün ve Açıköğretim Programları mezunlarına, İngiltere’de yüksek lisans olanağı sunmaktadır. Lisans eğitimi sonra-sında değişik alanlarda MSc, MA ve MBA yap-mak isteyen örgün, açık ve uzaktan öğretim öğ-rencilerimiz, işbirliğimizin bulunduğu üniversite-lerde uygun şartlarda bu eğitimlerini yapabilmek-tedirler.
Başvuru kriterlerini yerine getirebilen Anadolu Üniversitesi mezunları; Glamorgan, Leeds Met-ropolitan ve Oxford House College (Sunder-land)’de yüksek lisans eğitimi alabilecek ve ba-şarılı olmaları durumunda üç dönemde ilgili üni-versitelerden yüksek lisans diploması (MSc, MA, MBA) almaya hak kazanacaklardır.
Başvurulabilecek Programlar;
Master of Science: MSc Management, MSc Management Consultancy, MSc Purchasing and Logistics, MSc Accounting, MSc Marketing, MSc Corporate Governance, MSc Accounting & Fi-nance, MSc Finance
Master of Arts: MA International Trade & Fi-nance, MA International Business, MA Business, MA Human Resource Management, MA Public Relations, MA International Communication
Master of Business Administration: Executive Masters of Business Administration (MBA), Mas-ters of Business Administration (MBA)
VIII. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin disiplin işleri “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre yürütülür.
AÖF bürolarında, akademik danışmanlık merkez-lerinde, sınav mahallinde veya topluca yapılan kayıt, kayıt yenileme ve diğer zamanlarda öğren-ciliğe yakışmayan davranışlarda bulunanlar, eğitim ve öğretimi engelleyenler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılacak ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
IX. PASO İŞLEMLERİ
Paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yap-mayı gerektirmektedir. Paso alacak öğrencileri-miz, yapması gereken işlemler hakkında bulun-dukları illerdeki belediyelerden bilgi alabilirler.
AÖF bürolarınca yürütülen paso işlemlerinde alınan bedelin tamamı ilgili belediyelere bandrol bedeli olarak ödenmektedir.
X. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULAR
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurulara gecikmeden ve süresinde yanıt verilebilmesi için başvuruların aşağıda açık-landığı şekilde, Açıköğretim Fakültesine, Merkez Büro Yöneticiliğine veya Açıköğretim Fakültesi Bürolarına yapılması gerekmektedir.
Başvurular aşağıdaki yollardan biri izlenerek yapılabilecektir:
1. Öğrencinin ad, soyad, öğrenci numarası, oturduğu yer veya iş adresi bilgilerini içeren imzalı dilekçe postayla veya elden teslim edi-lebilir. Ayrıca http://www.anadolu.edu.tr adresindeki başvuru dosyasının yazıcı çıktısı alınıp doldurularak postayla başvuru yapıla-bilir.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
21
2. http://www.anadolu.edu.tr adresinde ya-yımlanan “BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU” doldurularak faks gönderilebilir.
3. http://www.anadolu.edu.tr adresinde ya-yımlanan “BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU” doldurularak e-posta gönderilebilir.
Posta Adresi : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
Faks : (0 222) 320 07 58
e-posta : aofak@anadolu.edu.tr
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarın-ca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların değerlendirmeye alın-mayacağı önemle duyurulur.
XI. ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER HİZMETLERİ
Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı; Öğrenme materyallerinden, dileyen herkesin yararlanması amacıyla ücretsiz ve hiçbir koşul belirtmeden bireylerin kullanımına açılan Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı http://yunusemre.anadolu.edu.tr adresinden hiz-met vermektedir.
Türkçe Sertifika Programı; Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik hazırlanan Anadolu Üniversite-si Türkçe Sertifika Programı (TSP) İnternet üze-rinden zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın hizmet vermektedir. Türkçe Sertifika Programını tamamlayanlara Anadolu Üniversitesince sertifika verilmektedir. Ayrıntılı bilgiye http://www.tsp. ana-dolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
e-Sertifika Programları; Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim sistemi bünyesinde Bankacılık, Büro Yönetimi, Catering Hizmetleri İşletmeciliği, Dış Ticaret Uzmanlığı, Finansal Analiz, Finansal Muhasebe, Finansal Yönetim, Finansçı Olmayan-lar İçin Finansal Ekonomi, Genel Muhasebe, Giri-şimcilik, Hukuk Sekreterliği, İlköğretimde Kaynaş-tırma ve Drama, İlköğretimde Teknoloji Uygulama-ları, İş Yaşamı ve Hukuku, İşletme Sekreterliği, İşletmecilik, Kurumsal Kaynak Planlaması Uzman-lığı, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Bilgi Yöneti-mi, Muhasebe ve Yönetim, Pazarlama, Pazarlama Yönetimi, Perakendeciliğe Giriş, Perakendecilik, Temizlik Hizmetleri Yönetimi, Tıp Sekreterliği, Vergi Uygulamaları, Yönetici Asistanlığı, Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon alanlarında e- Sertifika Program-ları sunulmaktadır. En az lise ve dengi okullardan mezun olan herkesin yararlanabileceği sertifika programlarında dersler ve danışmanlık hizmetleri İnternet üzerinden yürütülmektedir.
http://www.e-sertifika.anadolu.edu.tr adresinde yer alan İnternet sitesinden kayıt ve başvuru koşulları ile programlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilir-siniz.
Not: Sık sorulan sorulara http://www.anadolu. edu.tr adresindeki “Açıköğretim” linkinden ula-şabilirsiniz.
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
22
MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2011
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21-22 Ocak 2012
Bahar Dönemi Ara Sınavı 07-08 Nisan 2012
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02-03 Haziran 2012
2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA
“YENİDEN DÜZENLENEN ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI”, “İKİNCİ NÜSHA (Duplikata) DİPLOMA” VE “DERS KİTABI” İSTEYENLERİN ÖDEMESİ GEREKEN TUTARLAR İLE BANKA HESAP NUMARALARI
BELGE ÜCRETİ BANKA HESAP NUMARASI
Yeniden Düzenlenen
Öğrenci Kimlik Kartı 10.00 TL. Ziraat Bankası
(IBAN: TR070001001900400036895009)
İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma 80.00 TL. Ziraat Bankası
(IBAN: TR070001001900400036895009)
DERS KİTAPLARI ÜCRETİ BANKA HESAP NUMARASI
Tek Cilt Kitaplar 10.00 TL.
İki Cilt Kitaplar (her cilt) 7.50 TL. (IBAN: TR500001001900400036905002)
Yukarıdaki hesaplar Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesinde açılmıştır.
UZAKTAN EĞİTİM SINAVLARI(Online) SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 03-04 Aralık 2011
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 28-29 Ocak 2012
Bahar Dönemi Ara Sınavı 14-15 Nisan 2012
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Haziran 2012
TABLO- 2 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Ö ğ r e n c i K ı l a v u z u
23
Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim Ve Sınav Yönetmeli-ği’nin ilgili hükümlerine göre hazırlanarak Açıköğretim Fakültesinin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.
BAŞARILAR DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi…@anadolu.edu.tr uzan-tılı e-posta hizmetinden yararlanabilirsiniz.
TABLO- 3 E-POSTA VE İNTERNET ADRESLERİ
E-POSTA ADRESİ
aofbilgi@anadolu.edu.tr
İNTERNET ADRESLERİ
http://www.anadolu.edu.tr adresinden
http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden
http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden
Açıköğretim e-Öğrenme Portalında oturum açarak e-Kitap, e-Televizyon, e-Alıştırma, e-Ödev, e-Ders Notu, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Sesli Kitap, e-Destek hiz-metleri ile geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.
Sınav sonuçlarını öğrenebilir, kayıt ve ders bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Açıköğretim Sistemi seçeneğini tıklayarak merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin tümüne ait hizmetlere ulaşabilirsiniz.
Öğrenmek istediğiniz öğrenci hizmetleri ile ilgili soruları bu adrese e-posta göndererek sorabilirsiniz.
http://mail.anadolu.edu.tr adresinden
http://ue.anadolu.edu.tr adresinden
Uzaktan Eğitim Programlarına ait bilgilere ve duyurulara ulaşabilirsiniz.
24
EK-1 ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN TAHSİL VE İADE ESASLARI
“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” ile “Öğretim Gideri”nin, Anadolu Üniversitesi Sena-tosunca belirlenen tahsil ve iade esasları aşağıda açıklanmaktadır. Kayıtla ilgili ödemelerinizi yap-madan önce aşağıdaki esasları dikkatlice okuya-rak ödemenizi yapınız.
• Öğrenci katkı payları ders sayısı ve dönem süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kay-dını yeniletmeyen öğrencilerden, kayıtlarını yeni-letmedikleri yıl için katkı payı alınmaz.
Bu nedenle, kayıt yeniletmeyecek öğrenciler bankaya hiçbir ödeme yapmamalıdırlar. Ödeme yapıldıktan sonra vazgeçme hâlinde iade yapıl-maz.
• İlgili öğretim yılında öğrencilerin, ilk kez bir programa kesin kayıt işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi hâlinde, öğretim gideri ve katkı payı iadesi yapılmaz. Öğretim gideri ve katkı payını yatırmış; fakat kesin kaydını tamamlamamış adaylara katkı payı ve öğretim gideri iade edilir.
• Herhangi bir nedenle, mükerrer ve/veya fazla ödeme yapılması hâlinde ödenen fazla tutar iade edilir.
• Katkı payı ve/veya öğretim giderinin 1. taksitini yatıran öğrenciler, bu ödemelerin yıllık olması nedeniyle 2. taksit ödemelerinden önce herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi hâlinde 2. taksit tutarı kadar borçlu olurlar(İlk yarıyıl sonunda mezun olanlar hariç). Bu borç, ödeme tarihine kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
• Ara sınıflarda katkı payı ve öğretim giderini yatırmış; fakat kaydını tamamlamamış öğrencile-re hiçbir iade yapılmaz.
• İdari kararla bir programın açılmamasına karar verilmesi veya sadece idari kusura dayalı bir kayıt yapılması hâlinde fazla alınan katkı payı ve öğretim gideri iade edilir.
• Katkı payını ödedikten sonra Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamında şehit veya malul çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenci-lere katkı payı iade edilir, öğretim gideri iade edilmez. Bunun dışında, hiç kimseye hiç bir ne-denle diğer öğrencilerden farklı uygulama yapıl-maz.
• Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim ya-pan öğrenciler için öğrenci katkı payı % 100 faz-lası ile alındığından, Üniversitemize kayıt yaptır-
dıktan sonra diğer yükseköğretim kurumundan ilişiğinin kesildiğini belgeleyenlerden (mezun olanlar hariç), o yıl % 100 fazla olarak alınan miktar iade edilmez; ancak izleyen öğretim yılın-dan itibaren normal katkı payı alınır. Açıköğretim sistemi ile eğitim yapan Fakültelere “ikinci üni-versite” kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra, örgün programdan ilişkisini kesenler (mezun olanlar hariç), izleyen öğretim yılından itibaren normal katkı payı tutarını öder.
• Katkı kredisi almaları kesinleşmemiş öğrencile-rin, yatırmış oldukları katkı payı taksitleri iade edilmez.
• Katkı kredisine başvurduğu için kayıt sırasında ödeme yapmayan ve bu başvurusu sonuçlanma-dan herhangi bir nedenle ilişkisi kesilen öğrenci-den, ilişkisi kesildiği tarihte katkı payı tutarı yıllık olarak tahsil edilir.
• Üniversiteye ilk kez kayıt hakkı kazanıp aynı zamanda katkı kredisi başvurusu yapanlardan katkı payı talep edilmez. Ancak bu öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca artırılan miktar kayıt anında tahsil edilir. Kredi talepleri kabul edilmeyenlerden veya kredi listesi kesinleşme-den okulla ilişkisi kesilenlerden önceki dönem veya dönemlere ait katkı payları, ilan edilen süre içerisinde yatırılması durumunda gecikmeden dolayı faiz istenmeksizin tahsil edilir.
• İade talebinin iadeyi doğuran işlemden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. Süresinde yapılmayan ve öğrencinin banka hesap numara-sının belirtilmediği iade talepleri değerlendirmeye alınmaz. Her ay gelen iade talepleri izleyen ayda değerlendirilir ve uygun bulunan iadeler o ay içerisinde ödenir. Bankaya gönderilen bedeli, bankanın bekleme süresi içerisinde almayan öğrencilere iade yapılmaz.
İade için başvuracak öğrencilerin, iadeyi doğuran işlemden itibaren iki ay içerisinde banka dekont-larının aslı ile birlikte dilekçelerini “Anadolu Üni-versitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 - ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri gerekmek-tedir. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka adı, banka şube adı ve adaya ait banka hesap numarası ve IBAN numarası mutlaka bulunmalı-dır. Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır.
Ö ğ r e t i m v e S ı n a v Y ö n e t m e l i ğ i
25
EK – 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
R.G.Y.Tar. ve Say. 09 Eylül 2011-28049
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniver-sitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İkti-sat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-kredili sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte;
a) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı değerlendirmeyi,
b) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte kurullarını,
c) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim kurullarını,
ç) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Dekanlarını,
d) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerini,
e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülte-lerini,
f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üni-versitesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlar-daki öğretimi,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversi-tesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlardaki öğretimi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Esasları
Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.
a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüz-yüze, eş zamanlı veya eş zamansız interne-te dayalı Aolarak ve video konferansla) düzenle-nebilir.
ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön ko-şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve ben-zeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Sena-tonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğ-rencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileri-dir.
Uzaktan eğitimin kapsamı
MADDE 5 – (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıl-dan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir üst yarıyı-lın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme ve ekleme işlemleri kayıt yenileme tarihleri içeri-sinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edi-lemez.
(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamaz.
(3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katılır. Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olama-yan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyı-lın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm dersle-rinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı ola-mayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar
Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleye-ceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yöne-tim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencile-
Ö ğ r e t i m v e S ı n a v Y ö n e t m e l i ğ i
26
rin kayıtlarını yaptırabilmeleri için belirlenen bu koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yöne-tim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içerisin-de ödemeleri gerekir.
(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yap-tırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.
(3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-mine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıt-larını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtla-rını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez.
(4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-mine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan sınırlaması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştirildiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydını sildirmesi gerekir.
(5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Li-sans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler, li-sans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından me-zun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınır-laması olmayan lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans progra-mına kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu ve lisans programında eşdeğer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave dersler için geçecek süre öğrencinin azami öğre-nim süresinden sayılır.
(6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını sağlaması kaydıyla lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir.
(7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-mine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğ-renciler, öğretime devam etmek istedikleri döne-min başında, kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtla-rını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenile-meyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremez-ler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Ders kaydı
MADDE 7 – (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğre-tim programlarına kayıtlı öğrenciler eşdeğer ol-mak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yap-tırabilir.
(2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür. Öğrenci kayıt yenileme be-delini kendi birimine öder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendi-rilmesi ve Duyurulması, Notlar, Ders Tekrarı
Sınavlar
MADDE 8 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınav-lar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dö-nem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapı-labilir.
Sınav kuralları
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanla-rında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Sınava girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan öğrenciler sınavlara giremezler. Bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzen-lenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekan-lık tarafından geçersiz sayılır. Sınavlarda uygula-nacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulun-durması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösteri-len sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saa-tinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
(3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelle-yen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırı-da bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzen-lemelerine uymayan öğrencilerin, sınav görevlile-rince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
(4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye giri-şen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yar-dım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite temsil-cilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçer-siz sayılır.
(5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağı-dında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz. Sınav sonunda toplanan soru kitapçıkları Sınav Merke-zinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek
Ö ğ r e t i m v e S ı n a v Y ö n e t m e l i ğ i
27
sayfası eksik çıksa öğrencinin o oturumdaki sı-navı geçersiz sayılır.
Sınavların geçersiz olması
MADDE 10 – (1) Sınavları geçersiz sayılan öğ-renciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.
Sınavların değerlendirilmesi ve duyurulması
MADDE 11 – (1) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ede-rek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler.
(2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Sınav öğrenci cevap kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır.
(3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senato-sunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesapla-nır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
(4) Her ders için dönem içi ve dönem sonu de-ğerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eği-tim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin top-lanması ile elde edilen puandır.
(5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esas-lara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve kat-sayıları şunlardır:
Harf Notu Katsayısı
AA 4.0
AB 3.7
BA 3.3
BB 3.0
BC 2.7
CB 2.3
CC 2.0
CD 1.7
DC 1.3
DD 1.0
FF 0.0
(6) Ders bazında başarı notuna, alt sınır uygula-nıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf orta-lamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Yöne-tim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirle-nir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında olan devamlı öğ-rencilere FF harf notu verilir.
(7) Ayrıca, DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), SD (Sorumlu Değil) ve DV (Devam Ediyor) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlama-sından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamla-maması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde göste-rilir, daha sonra gösterilmez.
c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu’nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu’nca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.
ç) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
d) SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.
e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
f) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağla-yamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.
Not ortalamaları ve ders tekrarı
MADDE 12 – (1) Her dönem sonunda öğrencile-rin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem için-de alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Orta-laması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edi-len ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getire-meyen öğrenci, kayıt yenilediği takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin altında not aldığı
Ö ğ r e t i m v e S ı n a v Y ö n e t m e l i ğ i
28
dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortala-masını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır.
(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalama-sını sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.
(4) Dönemlik-kredili sisteme geçirilen bölüm ve programlarda öğrencilerin daha önce yıllık sis-temde aldıkları ders ve notların intibakları Üni-versite Yönetim Kurulunca kabul edilen Not Dö-nüşüm Tablosuna (Tablo I/a) göre yapılarak not durum belgesinde (transkript) gösterilir ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Yıllık sis-temde 50’nin altındaki başarı notları FF harf notu ile gösterilir.
(5) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
(6) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Süresi, Ders Transferi, Geçiş, Diplo-ma ve Belgeler
Öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları dönemden başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri dönemler azami öğretim süresine sayılır.
Ders transferi
MADDE 14 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dö-nem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğ-retim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülte-ler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.
Geçişler
MADDE 15 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin bölüm ve programları ara-sında geçiş yapamaz.
Diplomalar ve belgeler
MADDE 16 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans prog-ramında en az 120 ECTS kredilik, lisans progra-mında en az 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğ-renciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması ile öğrencinin sahip olduğu de-rece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hak-kında ayrıntılı bilgi veren Diploma Eki verilir.
(2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 ECTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak, diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler prog-ramdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir.
(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum belgesi (transkript) verilir.
(4) Lisans ve ön lisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.
(5) En az 20 ECTS kredilik ders alıp Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.
(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, “Genel Not Ortalaması” 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağ-lasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversi-tesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 5/2/2001 tarihli ve 24309 sayılı Resmî Gaze-te’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğre-tim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-rılmıştır.
(3) 1/7/2001 tarihli ve 24449 sayılı Resmî Gaze-te’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğre-tim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönet-meliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğre-tim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
A Ö F B ü r o l a r ı n ı n A d r e s l e r i
29
EK- 3 AÖF BÜRO ADRESLERİ, TELEFON
NUMARALARI VE MESAİ SAATLERİ
Açıköğretim Fakültesi bürolarının telefon numa-raları ve adresleri aşağıda verilmiştir.
Ayrıca AÖF bürolarının açıklamalı adresi http://www.anadolu. edu.tr adresinde “Açıköğ-retim” linki “Büro Hizmetleri” seçeneğinde bulun-maktadır. Öğrencilerimiz bu siteden yararlanarak illerdeki AÖF bürolarının adres ve krokilerine kolaylıkla ulaşabilirler.
AÖF bürolarımızın mesai saatleri ihtiyaca ve bölgenin özelliğine göre Dekanlıkça değiştirilebilir veya farklı olarak düzenlenebilir. Bu düzenleme-ler AÖF bürolarında ilan edilir.
Bulunduğunuz ildeki AÖF Bürosunu 444 10 26 nolu telefondan arayabilirsiniz.
MERKEZ BÜRO TEL: 0-222-330 81 77, 330 84 15
330 41 21, 320 69 06
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Yunus Emre Kampüsü 26470 - ESKİŞEHİR
01 ADANA/Toros TEL: 444 10 26
Ziyapaşa Mah. 67053. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) 01140 -Seyhan /ADANA
95 ADANA/Seyhan TEL: 444 10 26
Reşatbey Mah. 62010 Sok. No: 16 Harun Demir Apt. Zemin Kat 01120 - Seyhan /ADANA
02 ADIYAMAN TEL: 444 10 26
Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No:32/B 02200 -ADIYAMAN
03 AFYONKARAHİSAR TEL: 444 10 26
Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hasta-nesi Karşısı) 03200 - AFYONKARAHİSAR
04 AĞRI TEL: 444 10 26
Leylekpınar Mah. Şahin Sok. Ulutaşlar Apt. Zemin Kat No : 2 04200 - AĞRI
05 AMASYA TEL: 444 10 26
Hacılar Meydanı Mah. H.Nihal Atsız Cad. Sarıköşk Apt. No: 53/9 05100 – AMASYA
86 ANKARA/Anıttepe TEL: 444 10 26
Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18/9
06570 - Tandoğan/ANKARA
87 ANKARA/Aydınlıkevler TEL: 444 10 26
İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gençe Apt. 5/B-C 06130 - Aydınlıkevler / ANKARA
92 ANKARA/Sincan TEL: 444 10 26
Atatürk Mah. Şehit Adil Arınmış Sok. No: 7/A-B
06930 - Sincan /ANKARA
99 ANKARA/Cebeci TEL: 444 10 26 Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok. No: 16/9 06590 - Cebeci /ANKARA
07 ANTALYA/Falez TEL: 444 10 26 Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9 (Güllük Ring Oteli Arkası) 07050 - ANTALYA
85 ANTALYA/Kaleiçi TEL: 444 10 26
Yüksekalan Mah. Mevlana Cad. Ercan Apt. No: 67/A 07040 – Muratpaşa / ANTALYA
08 ARTVİN TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat:1
08000 - ARTVİN
09 AYDIN TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 24/A 09020 - AYDIN
10 BALIKESİR TEL: 444 10 26
Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 36
10020 - BALIKESİR
11 BİLECİK TEL: 444 10 26
Gazipaşa Mah. Ahmetbey Sok. No: 17/A
11110 - BİLECİK
12 BİNGÖL TEL: 444 10 26
Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. No:18/C 12000 -BİNGÖL
13 BİTLİS TEL: 444 10 26
Atatürk Mah. Feyzullah Ensari Cad. Askerlik Şubesi Karşısı Kat: 1 No: 2 13000 - BİTLİS
14 BOLU TEL: 444 10 26
Tabaklar Mah. Hattat Emin Barın Cad. Hayal Apt.
No: 27/1 14100 - BOLU
15 BURDUR TEL: 444 10 26
Burç Mah. Kışla Cad. No: 33/A (Ziraat Odası Karşısı) 15200 - BURDUR
16 BURSA/Nilüfer TEL: 444 10 26
Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Mer-kezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Kar-şısı) 16140 - Nilüfer/BURSA
94 BURSA/Osmangazi TEL: 444 10 26
Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Karasu İş Mer-kezi No:106/18 (Ankara Yolu Adliye Sarayı Altı) 16200 - Osmangazi/BURSA
17 ÇANAKKALE TEL: 444 10 26
Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Nergis Apt. No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı)
17100 - ÇANAKKALE
18 ÇANKIRI TEL: 444 10 26
Yeni Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt.
No: 2/C 18200 - ÇANKIRI
19 ÇORUM TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. Ermumcu Apt. No:127/D 19200 – ÇORUM
20 DENİZLİ TEL: 444 10 26
Altıntop Mahallesi 858 Sokak No: 10/B
20020 – DENİZLİ
21 DİYARBAKIR TEL: 444 10 26
M. Akif Ersoy Cad. Eğitim Durağı (Millî Eğitim Müdür-lüğü yanı) 21010 - Şehitlik/ DİYARBAKIR
22 EDİRNE TEL: 444 10 26
Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2 - 3 22100 - EDİRNE
A Ö F B ü r o l a r ı n ı n A d r e s l e r i
30
23 ELAZIĞ TEL: 444 10 26
Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad.No: 124/D
(Karayolları Karşısı) 23100 – ELAZIĞ
24 ERZİNCAN TEL: 444 10 26
Atatürk Mah. Nerim Tombul Caddesi 365 Sokak No: 7/1 24030 - ERZİNCAN
25 ERZURUM TEL: 444 10 26
Aşağı Yoncalık Mah. Şahbender Sok. No:1 Pirimoğlu Apt. Taşhan Karşısı 25100 - ERZURUM
26 ESKİŞEHİR TEL: 444 10 26
Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 160
26170 - ESKİŞEHİR
27 GAZİANTEP TEL: 444 10 26
Kavaklık Mah. Kavaklık Cad. No: 8 (Mehmetçik İlköğ-retim Okulu Karşısı) 27060-Şahinbey /GAZİANTEP
28 GİRESUN TEL: 444 10 26
Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No: 121/A
(Valilik Yanı) 28200 - GİRESUN
29 GÜMÜŞHANE TEL: 444 10 26
Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad. Kılıç Apt. No:21
29000 - GÜMÜŞHANE
30 HAKKARİ TEL: 444 10 26
Dağgöl Mah. Çevre Yolu Seven Apt.3 Zemin Kat (Şehit Selehattin İlköğretim Okulu Yanı) 30000 – HAKKARİ
31 HATAY TEL: 444 10 26
Ürgenpaşa Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No: 17/A (Ticaret Lisesi Karşısı)
31040 - Antakya / HATAY
32 ISPARTA TEL: 444 10 26
Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1 32040 - ISPARTA
33 MERSİN TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi Altı No: 79/A 33110 - Yenişehir/ MERSİN
82 İSTANBUL / Avcılar TEL: 444 10 26
Üniversite Mah. Komiser Sok. No: 7
34320 - Avcılar/ İSTANBUL
83 İSTANBUL / Kadıköy TEL: 444 10 26
Eğitim Mah. Kasap İsmet Sok. No:15
34722 - Kadıköy/ İSTANBUL
88 İSTANBUL / Bahçelievler TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Talatpaşa Cad. No: 9
34180 - Bahçelievler/ İSTANBUL
89 İSTANBUL / Mecidiyeköy TEL: 444 10 26
Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. Darcan Sok. No: 6/A 34387 - Mecidiyeköy/ İSTANBUL
93 İSTANBUL/ Kartal TEL: 444 10 26
Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No:3
34862 - Kartal / İSTANBUL
96 İSTANBUL/Ümraniye TEL: 444 10 26
İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2
34760 - Ümraniye / İSTANBUL
97 İSTANBUL/ Beşiktaş TEL: 444 10 26
Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No:2 34357 - Beşiktaş / İSTANBUL
98 İSTANBUL/ Aksaray TEL: 444 10 26
Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2 34096 - Aksaray / İSTANBUL
89 İZMİR/Konak TEL: 444 10 26
Mithatpaşa Cad. No:520 Yalı Durağı
35280 - Konak/İZMİR
91 İZMİR/Bornova TEL: 444 10 26
Mansuroğlu Mah. 269/4 Sok. No : 5 Avrupa -2 Apt. Zemin Kat 35030 - Bayraklı / İZMİR
36 KARS TEL: 444 10 26
Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1/1
36200 - KARS
37 KASTAMONU TEL: 444 10 26
İsfendiyar Mah. 125. Yıl Atatürk Cad. Nilüfer Apt.
A Blok No: 15/A 37200 - KASTAMONU
38 KAYSERİ TEL: 444 10 26
Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No:6/A 38010 - Kocasinan / KAYSERİ
39 KIRKLARELİ TEL: 444 10 26
Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22 / A 39020 - KIRKLARELİ
40 KIRŞEHİR TEL: 444 10 26
Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin Kat. No: 11 40100 – KIRŞEHİR
41 KOCAELİ TEL: 444 10 26
Mehmet Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 59 41040 - KOCAELİ
42 KONYA TEL: 444 10 26
Şeyh Sadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No:7/B 42040-Meram/KONYA
43 KÜTAHYA TEL: 444 10 26
Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin kat 43030 - KÜTAHYA
44 MALATYA TEL: 444 10 26
Hacıabdi Mah. Zapcıoğlu Cad. Şahin Apt. No:48
Zemin Kat 44040 - MALATYA
45 MANİSA TEL: 444 10 26
Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 196/A 45010 - MANİSA
46 KAHRAMANMARAŞ TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Trabzon Bulvarı Hasel Apt. (116) Zemin Kat No: 3 46060 - KAHRAMANMARAŞ
47 MARDİN TEL: 444 10 26
Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası) 47100 - Yenişehir / MARDİN
48 MUĞLA TEL: 444 10 26
Emir Beyazıt Mah. Turgut Reis Cad. No: 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı)
48000 - MUĞLA
A Ö F B ü r o l a r ı n ı n A d r e s l e r i
31
49 MUŞ TEL: 444 10 26
Hürriyet Mh.19.Sk. İnci Kent Koop. K:1 No:1 (Sanat Okulu Motor Bölümü Arkası) 49100 – MUŞ
50 NEVŞEHİR TEL: 444 10 26
Yeni Mah. Lale Caddesi (Belediye Karşısı) No: 2/D 50200 - NEVŞEHİR
51 NİĞDE TEL: 444 10 26
Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No: 5-6
51100 - NİĞDE
52 ORDU TEL: 444 10 26
Düz Mah. Santral Sok No : 6 52100 - ORDU
53 RİZE TEL: 444 10 26
Eminettin Mah. Atatürk Cad. Akçaylar Apt. Kat: 1 (SSK Müdürlüğü Karşısı) 53020 – RİZE
54 SAKARYA TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah.Tül Sok. No: 47 (Atatürk İlköğretim Okulu Arkası) 54080 – Adapazarı/SAKARYA
55 SAMSUN TEL: 444 10 26
İstasyon Mah. Saadet Cad No: 125
55060 - İlkadım/SAMSUN
56 SİİRT TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Şehit A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 Apt. Zemin Kat. 56100 – SİİRT
57 SİNOP TEL: 444 10 26
Yeni Mahalle Yüksek Kaldırım Sokak No: 37/4
57000 - SİNOP
58 SİVAS TEL: 444 10 26
Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat. No: 11 58040 – SİVAS
59 TEKİRDAĞ TEL: 444 10 26
100. Yıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A 59100 - TEKİRDAĞ
60 TOKAT TEL: 444 10 26
Gülbahar Hatun Mah. Plevne Cad. Behzat Bulvarı
No: 50/A (İl Halk Kütüphanesi Karşısı)
60100 - TOKAT
61 TRABZON TEL: 444 10 26
İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. No:283/A 61040 – TRABZON
62 TUNCELİ TEL: 444 10 26
Moğultay Mah. Cumhuriyet Cad. İpek Apt. Zemin Kat No: 2 62000 - TUNCELİ
63 ŞANLIURFA TEL: 444 10 26
İpekyol Mah. 1911. Sok. Gül Sitesi A Blok
2/B Nolu İşyeri 63050 - ŞANLIURFA
64 UŞAK TEL: 444 10 26
Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt.
64100 - UŞAK
65 VAN TEL: 444 10 26
Şerefiye Mah. Mareşal F. Çakmak Cad. Hüseyinoğlu Apt. Zemin Kat. No:5 (Kültür Sarayı Çapraz Karşısı) 65300 - VAN
66 YOZGAT TEL: 444 10 26
Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1
66100 - YOZGAT
67 ZONGULDAK TEL: 444 10 26
Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 5
67030 - ZONGULDAK
68 AKSARAY TEL: 444 10 26
Meydan M. Cumhuriyet Bulvarı (30 metrelik yol üzeri) Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No:104/A
68100 - AKSARAY
69 BAYBURT TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Cad. Pönserek Sok. Bilsen Apt. No: 2/B (Bayburt İlköğretim Okulu Yanı) 69000 - BAYBURT
70 KARAMAN TEL: 444 10 26
Ahi Osman Mah. 33. Sok. No:4
70100 - KARAMAN
71 KIRIKKALE TEL: 444 10 26
Çalılıöz Mah. 447. Sok. Yıldız Apt. No:21/B
71100 - KIRIKKALE
72 BATMAN TEL: 444 10 26
Kültür Mah. Mahatma Gandi Bulvarı No:30/F Dubai İş Merkezi Zemin Kat (Vakıf İlköğretim Okulu Yanı) 72060 – BATMAN
73 ŞIRNAK TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah. Şırnak İş Merkezi Kat : 3 No: 310 73000 - ŞIRNAK
74 BARTIN TEL: 444 10 26
Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta Sitesi B Blok No: 5-6 74100 - BARTIN
75 ARDAHAN TEL: 444 10 26
Karagöl Mah. Kazım Karabekir Cad. Kayatürkler Apt. No:20/B 75000 – ARDAHAN
76 IĞDIR TEL: 444 10 26
Söğütlü Mah. Şamil Cad. Kültür Sok. No:10/A
76000 - IĞDIR
77 YALOVA TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 (Zemin Kat) 77200 - YALOVA

78 KARABÜK TEL: 444 10 26
Hürriyet Cad. Mustafa Ersöz İş Hanı Zemin Kat No: 44
78100 – KARABÜK

79 KİLİS TEL: 444 10 26
Yaşar Aktürk Mah. Postane Sok. No: 4/A
79000 - KİLİS

80 OSMANİYE TEL: 444 10 26
Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı
Kat: 1 No: 16 80010 - OSMANİYE

81 DÜZCE TEL: 444 10 26

Kültür Mah. Mehmet Akif Cad. No: 37/A
81010 DÜZCE

90 LEFKOŞA TEL: 444 10 26
Bedrettin Demirel Cad. No:101
Lefkoşa /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Kılavuzu, açıköğretim lisans önlisans, aöf büro telefonları, aöf öğrenci kılavuzu bitti...

ooo wanderfull

harika harika

açık

açık açık diploma demek

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: