657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu: Meşhur Kanunun Tam Metni

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu: Meşhur Kanunun Tam Metni

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 23/7/1965 Sayı 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt 4 Sayfa 3044

KISIM - I

Genel Hükümler

BÖLÜM 1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
Madde 1 - Kapsam
Madde 2 - Amaç
Madde 3 - Temel ilkeler
Madde 4 - İstihdam şekilleri
Madde 5 - Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı

BÖLÜM 2

Ödevler ve Sorumluluklar
Madde 6 - Sadakat
Madde 7 - Tarafsızlık ve devlete bağlılık
Madde 8 - Davranış ve işbirliği
Madde 9 - Yurt dışında davranış
Madde 10 - Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
Madde 11 - Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
Madde 12 - Kişisel sorumluluk ve zarar
Madde 13 - Kişilerin uğradıkları zararlar
Madde 14 - Mal bildirimi
Madde 15 - Basına bilgi veya demeç verme
Madde 16 - Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

BÖLÜM 3

Genel Haklar

Madde 17 - Uygulamayı isteme hakkı
Madde 18 - Güvenlik
Madde 19 - Emeklilik
Madde 20 - Çekilme
Madde 21 - Müracaat, şikayet ve dava açma
Madde 22 - Sendika kurma
Madde 23 - İzin
Madde 24 - Kovuşturma ve yargılama
Madde 25 - İsnat ve iftiralara karşı koruma

BÖLÜM 4

Yasaklar

Madde 26 - Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
Madde 27 - Grev yasağı
Madde 28 - Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
Madde 29 - Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
Madde 30 - Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
Madde 31 - Gizli bilgileri açıklama yasağı

KISIM - II

Sınıflandırma

Madde 32 - Sınıf
Madde 33 - Kadroların tespiti
Madde 34 - Kadroların hazırlanması
Madde 35 - Kadro cetvelleri
Madde 36 - Tesis edilen sınıflar
Madde 37 - Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme
Madde 38 - Kademe
Madde 39 - Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği
Madde 40 - Memuriyete girişte yaş
Madde 41 - Sınıflandırmada öğrenim unsuru
Madde 42 - Yetişme ve deneme süresi
Madde 43 - Göstergeler
Madde 44 - Çalışma yaş hadleri
Madde 45 - Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı

KISIM - III
Devlet Memurluğuna Alınma

BÖLÜM1

Usul

Madde 46 - Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi
Madde 47 - Duyurma

BÖLÜM2
Şartlar
Madde 48 - Genel ve özel şartlar
Madde 49 - Sınavlara katılma
Madde 50 - Sınav şartı
Madde 51 - Sınav sonuçları
Madde 52 - Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli
Madde 53 - Sakatların devlet memurluğuna alınmaları

BÖLÜM3
Adaylık
Madde 54 - Adaylığa kabul edilme
Madde 55 - Adayların yetiştirilmesi
Madde 56 - Adaylık devresi içinde göreve son verme
Madde 57 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

KISIM - IV
Hizmet Şartları ve Şekilleri
BÖLÜM 1
Atanma
Madde 58 - Asli memurluğa atanma
Madde 59 - İstisnai memurluklar
Madde 60 - İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar
Madde 61 - İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri
Madde 62 - Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
Madde 63 - İşe başlamama halinde yapılacak işlem
BÖLÜM 2
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
Madde 64 - Kademelerde ilerleme şartları
Madde 65 - Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması
Madde 66 - Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci
Madde 67 - Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları
Madde 68 - Derece yükselmesinin usul ve şartları
Madde 69 - İdari görevlere atanma
Madde 70 - İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri
Madde 71 - Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme
BÖLÜM 3
Yer Değiştirmeler
Madde 72 - Yer değiştirme suretiyle atanma
Madde 73 - Karşılıklı olarak yer değiştirme
Madde 74 - Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri
Madde 75 - Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri
Madde 76 - Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi
Madde 77 - Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma
Madde 78 - Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme
Madde 79 - Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri
Madde 80 - 78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik
Madde 81 - Silah altına alınma
Madde 82 - Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri
Madde 83 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi
Madde 84 - Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları
Madde 85 - Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları
Madde 86 - Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları
Madde 87 - İkinci görev yasağı
Madde 88 - İkinci görev verilecek memurlar ve görevler
Madde 89 - Ders görevi
Madde 90 - Birleşemiyecek görevler
Madde 91 - Kadroları kaldırılan devlet memurları
Madde 92 - Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları
Madde 93 - Emeklilerin yeniden hizmete alınması
BÖLÜM 4
Memurluğun Sona Ermesi
Madde 94 - Çekilme
Madde 95 - Çekilmede devir ve teslim süresi
Madde 96 - Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü
Madde 97 - Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları
Madde 98 - Memurluğun sona ermesi
BÖLÜM 5
Çalışma Saatleri, İzinler
Madde 99 - Çalışma saatleri
Madde 100 - Günlük çalışma saatlerinin tesbiti
Madde 101 - Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti
Madde 102 - Yıllık izin
Madde 103 - Yıllık izinlerin kullanılışı
Madde 104 - Mazeret izni
Madde 105 - Hastalık izni
Madde 106 - İyileşme halinde göreve dönüş
Madde 107 - Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik
Madde 108 - Aylıksız izin
BÖLÜM 6
Siciller
Madde 109 - Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası
Madde 110 - Sicil dosyası
Madde 111 - Özlük ve sicil dosyasının önemi
Madde 112 - Sicil amirleri
Madde 113 -Sicil raporlarında belirtilecek hususlar
Madde 114 - Sicil Not Defteri
Madde 115 - Sicil raporlarının doldurulması
Madde 116 - Değerlendirme kurulları
Madde 117 - Memurların uyarılmaları
Madde 118 - İtiraz hakkı
Madde 119 - Olumlu ve olumsuz sicil
Madde 120 - Olumsuz sicil
Madde 121 - Sicil yönetmeliği
Madde 122 - Takdirname
Madde 123 - Ödül
BÖLÜM 7
Disiplin
Madde 124 - Disiplin amiri ve disiplin cezaları
Madde 125 - Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
Madde 126 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
Madde 127 - Zamanaşımı
Madde 128 - Karar süresi
Madde 129 - Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı
Madde 130 - Savunma hakkı
Madde 131 - Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
Madde 132 - Uygulama
Madde 133 - Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi
Madde 134 - Disiplin kurulları ve disiplin amirleri
Madde 135 - İtiraz
Madde 136 - İtiraz süresi ve yapılacak işlem
BÖLÜM 8
Görevden Uzaklaştırma
Madde 137 - Görevden uzaklaştırma
Madde 138 - Yetkililer
Madde 139 - Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu
Madde 140 - Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma
Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü
Madde 142 - Tedbirin kaldırılması
Madde 143 - Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller
Madde 144 - Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri
Madde 145 - Süre
KISIM - V
Mali Hükümler
Madde 146 -Kapsam
Madde 147 - Deyimler
Madde 148 -Gösterge tabloları
Madde 149 - Kademe aylığı
Madde 150 - Derece aylığı
Madde 151 - Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları
Madde 152 - Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı
Madde 153 - Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı
Madde 154 - Katsayı
Madde 155 - Memurlara ödenecek aylık tutarları
Madde 156 - Yurt dışında aylıklar
Madde 157 - Dış memleketler aylık katsayısı
Madde 158 - Adayların aylıkları
Madde 159 - Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri
Madde 160 - Kademe ilerlemesinde verilecek aylık
Madde 161 - Derece değişikliğinde verilecek aylık
Madde 162 - Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık
Madde 163 - İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu
Madde 164 - Aylığın ödeme zamanı ve Esasları
Madde 165 - Açıktan atanmada aylığa hak kazanma
Madde 166 - Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma
Madde 167 - Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma
Madde 168 - Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma
Madde 169 -Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
Madde 170 - İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
Madde 171 - Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: