5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI SINAVI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1) Yukarıdaki ağzı açık kapta ısıtılan bir maddenin,
I- Hacmi II- Kaynama sıcaklığı
III- Isı enerjisi IV- Kütlesi
özelliklerinden hangisi ya da hangileri değişir?
A) I ve III B) II ve IV
C) Yanlızca II D) I – II – III - IV

2) Kutuplardaki aysberg adı verilen buz dağlarının suyun dibine batmamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz suyunun tuzlu olması
B) Suyun yoğunluğunun buzdan fazla olması
C) Buz dağlarının kütlelerinin fazla olması
D) Buz dağlarının büyük olması

I- Kütle
II- Yoğunluk
III- Hacim

3) Şekildeki iki madde tartıldığında terazideki gösterge ler şekildeki gibi görülmektedir. Bu maddelerin yukarıda verilen özelliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle eşittir?
A) Yalnız III B) Yalnız I
C) II ve III D) I ve II

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatısların farklı iki kutbu vardır.
B) Aynı kutuplar birbirini iter.
C) Kırılan mıknatıslarda tek kutup olur.
D) Mıknatısların N kutbu kuzeyi gösterir.

I- Kaynama sıcaklığı
II- Buharlaşma sıcaklığı
III- Yoğunluk
IV- Kütlesi
V- Donma sıcaklığı
5) Görünümleri aynı olan iki sıvı maddeyi birbirinden ayırmak isteyen Hakan maddelerin yukarıda verilen hangi özelliklerini tespit ederek onları birbirinden ayırt edebilir?
A) I – III – IV – V B) I – II – III – IV - V
C) I – III – V D) II – V

I II III
6) Yukarıdaki şekilde buzun erime esnasındaki durumu gösterilmiştir. Hangi kaptaki termometredeki sıvı seviyesi (sıcaklık) daha yüksektir?
A) Hepsinde de aynıdır. B) III
C) II D) I

I II

III IV

7) Yukarıda verilen görsellerdeki hareket hangisinde ya da hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvetin etkisiyle olmaktadır?
A) I – IV B) I – II – III
C) II – III – IV D) I – II – III – IV

8) Hacmi 30 mL olan bir alüminyum parçasının kütlesi 90 gramdır. Alüminyumun yoğunluğu ne kadardır?
A) 3 g/mL B) 270 g/mL
C) 0,3 g/mL D) 30 g/mL

9) Yukarıdaki resimde havaya doğru atılan top belli bir miktar yükseldikten sonra yere doğru düştüğü görülmek tedir. Buna göre topun hareketleri için;
I- Top, yukarıya fiziksel temas gerektiren kuvvetle hareket etmiştir.
II- Top, aşağıya temas gerektirmeyen kuvvetin etkisiyle düşmüştür.
III- Her iki durumda da topa temas gerektiren kuvvet uygulanmıştır.
IV- Her iki durumda da topa temas gerektirmeyen kuvvet uygulanmıştır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II B) III ve IV
C) Yalnız I D) Yalnız III

10) Oğuzhan metal kaşığı mıknatısa aynı yönde sürtü yor. Sonra kaşığı toplu iğnelere yaklaştırdığında toplu iğnelerin kaşığa tutunduğunu gözlemliyor. Oğuzhan’ın yaptığı bu deney aşağıdakilerden hangisi ile açıklana bilir?
A) Metal olan maddeler birbirini çeker.
B) İğneler mıknatıslı olduğu için kaşığa yapışmıştır.
C) Kaşığın içinde mıknatıs olduğu için iğneleri çeker.
D) Mıknatısa sürtülen kaşık mıknatıslanmış ve toplu iğneleri çekmiştir.

I II III IV
11) Yukarıdaki şekilde verilen mıknatıs çeşitlerinin isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I II III IV
A) yuvarlak çubuk U halka
B) simit kutu U Top
C) halka çubuk U yuvarlak
D) yuvarlak U nal top

12) Yukarıdaki şekilde çiviler mıknatısa eşit uzaklıkta dır. Bu durumda çivilerden hangisi ya da hangileri mık natıs tarafından çekilir?
A) 2 ve 4 B) 2 ve 3
C) 1 ve 3 D) hepsi

13) Kırılan bir mıknatısın herhangi iki parçası birbirine yaklaştırıldığında birbirini çekmiştir. Parçaların durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Farklı kutuplar birbirine yaklaştırılmıştır.
B) Aynı kutuplar birbirine yaklaştırılmıştır.
C) Kopan parçalar farklı büyüklüktedir.
D) Büyük parça küçük parçayı çekmiştir.

I – Su damlaları ağırlaşır ve havada asılı duramaz hale gelir. Ağırlaşan su damlaları yeryüzüne iner.
II-Sıvı halde bulunan yeryüzü suları güneş enerji sinin etkisiyle hal değiştirerek su buharı olarak atmosfere yükselir.
III-Atmosfere yükselen su buharı soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca küçük su damlacıklarına dönüşür.
14) Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III B) II-I-III
C) II-III-I D) III-I-II

15) Bir iple asılı duran K mıknatısının yanına şekil­deki gibi L mıknatısı yaklaştırılıyor. L mıknatısı yaklaştırıl dıktan sonra mıknatısların durumu aşağıdakilerden han gisindeki gibi olur?

16) Eşit kollu terazinin iki ucuna asılan şekildeki kovalar dengededir. Sağdaki kovanın içinde su, soldaki kovanın içinde taş konulmuştur. Sıcak bir ortamda iki saat bekle tildikten sonra;
I- Sol kovadaki taş miktarı azalır.
II- Sağ kovadaki su miktarı azalır.
III- Sol kova aşağıya iner.
IV- Terazinin dengesi bozulmaz.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) I – II B) II – III
C) III – IV D) I – II – III - IV

17) Aşağıda görevleri verilen , , , , organ
ların isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Organı kandaki fazla karbondioksitin alınıp, kana oksijen verilmesini sağlar.

Organı kandaki zehirli maddeleri süzer.

Organı terleme yoluyla bazı atıkları dışarı atar.

A) Akciğer Böbrek Deri
B) Deri Böbrek Akciğer
C) Böbrek Akciğer Deri
D) Akciğer Deri Böbrek

18) Özdeş (aynı) cam balonlarda oda sıcaklığında bulu nan eşit hacimli V, Y ve Z saf sıvıları, sıcak suya batırı lıyor. Isı alışverişi tamamlandıktan sonra borulardaki sıvı seviyelerinin şekildeki gibi olduğu gözleniyor.
Bu gözleme dayalı olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez? (DPY/2002)
A) Genleşme sıvılar için ayırt edici bir özelliktir.
B) Genleşme sıcaklık artışı ile sağlanır.
C) Aynı hacimli farklı sıvılar, farklı hacimlerde genleşir.
D) Sıvılarla katılar aynı miktarda genleşir.

19) Yukarıda suyun hal değişim grafiği verilmiştir. Verilen bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 4 numaralı zaman aralığında su katı haldedir.
B) 2 numaralı zaman aralığında su katı haldedir.
C) 3 numaralı zaman aralığında sıcaklık sabittir.
D) 1. numaralı zaman aralığında su sıvı haldedir.

20) Yukarıdaki şekle göre yoğunluğu en fazla olan madde hangisidir?
A) K B) L C) M D) N

21) Yukarıdaki şekilde verilen mıknatıslardan hangileri birbirini iter?
A) I – II – III – IV B) I ve II
C) II ve III D) I ve IV

22) Şekildeki deneyde özdeş (aynı cins) kaplarda ısıtılan sıvıların sıcaklıkları ölçülüyor.Bu deneyle aşağıdakiler den hangisi gözlenir? (DPY/2006)
A) Genleşmelerinin farklılığı
B) Donma sıcaklıklarının farklılığı
C) Yoğunluklarının farklılığı
D) Kaynama sıcaklıklarının farklılığı

*Sıvının 2. dakikadaki sıcaklığı 40 °C’dir.
*Sıvı, 60 °C sıcaklığa 3. dakikada ulaşır.
*Sıvı, 4. dakikada kaynamaya başlamıştır.
23) Verilen bilgiler aşağıdaki sıcaklık – zaman grafiklerin den hangisine aittir? (DPY/2008)

Madde Yoğunluk(g/mL)
Mum 0,80
Gümüş 10,50
Su 1
Benzin 0,88
Tahta 0,60
Demir 7,80
Zeytinyağı 0,91
Alüminyum 2,70

24) Yukarıdaki tabloda bazı maddeler ve yoğunluk ları verilmiştir. Aşağıdaki soruları yukarıdaki tablo ya göre cevaplayınız. (12puan)
*Hangi maddeler suda yüzer?
………………………………………………………….
*Hangi maddeler suda batar?
…………………………………….……………………
*En yoğun madde hangisidir?
……………..……………………………………………
*Hepsi birbiri ile karıştırılırsa (bir kaba konursa) en üstte hangi madde kalır?
…………………………………………………………25) Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanların başına(Y), doğru olanların başına (D) yazınız.(5puan)
( ) Harekete neden olan kuvvetlerin tümü temas gerektiren kuvvettir.
( ) Maddeler arası ısı alışverişi tamamlandığında maddelerin sıcaklığı da eşitlenmiş olur.
( ) Böbreklerimizin sağlığı için aşırı baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmemeliyiz.
( ) Yoğuşma ve donma olayları meydana gelirken madde ısı kaybeder.
( ) Su vücudumuzun yaklaşık üçte ikisini oluşturur ve yaşamsal faaliyetler için gereklidir.

26) Yukarıda verilen kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız. (14puan)
*Yaprağın yere düşmesini sağlayan kuvvet ………………………………………………….. dir.
*……………………….... besinlerin çeşitli salgılar ve kaslar yardımı ile parçalanıp bulamaç haline getirildiği yerdir.
*Isı enerjisi birimi ……………………… ;sıcaklık birimi ……………………………………………… dur.
*Demir, nikel, çelik ve kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere ……………………………... denir.
*Mıknatısın kuzey kutbu …………………. güney kutbu …………………………..……. harfleriyle gösterilir.

**Cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

B A Ş A R I L A R

Necati ÖZGEN

cevapları merak edenler varsa yorum bölümünden belirtsinler lütfen yayınlayalım.

cevaplar

cevapları göremedim acil yardım rica ediyorum teşekkürler

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: