10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1.Yazılı Test

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1.Yazılı Test

Ortak Coğrafya Sınavı

1- Püskürük ve tortul taşların aşırı sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğramasıyla oluşan taşlara başkalaşmış taşlar denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu taşlardan biri değildir?

A) Mermer B) Killi şist C) Gnays

D) Kuvarsit E) Andezit

2- Kayaçların dış kuvvetlere karşı gösterdiği direnç aşınma hızlarını etkilemektedir.

Dirençli kayaçların bulunduğu yerlerde yer şekilleri daha dik iken,dirençsiz kayaçların bulunduğu yerlerde daha düzdür.

Buna göre aşağıda verilen kayaçların hangisi üzerinde gelişen yerşekilleri daha eğimlidir?

A)Kumtaşı B)Alüvyon C)Marn D)Andezit E)Tüf

3- Aşağıdaki alanların hangisinde aktif volkanlara yaygın olarak rastlanılmaz?

A) Arap Yarımadası B) Doğu Afrika C) Endonezya Takımadaları
D) Orta Amerika E) Filipinler ve Japonya

4- Aşağıda bazı denizler ve bunları birbirine bağlayan su yolları verilmiştir.

I Akdeniz -Kızıldeniz Süveyş Kanalı
II Akdeniz-Karadeniz İstanbul Boğazı
III Atlas Okyanusu-Pasifik Okyanusu Panama Kanalı
IV Basra Körfezi-Hint Okyanusu Hürmüz Boğazı
V Karadeniz-Azak Denizi Bering Boğazı

Tabloda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I B)II C)III D) IV E)V

5- Ege bölgesinin kıyı iklimine uyum sağlamış olan bir bitki, aşağıdaki yörelerin hangisinde doğal olarak yetişebilir?

A) İspanya - Portekiz kıyıları
B) Belçika - Hollanda kıyıları
C) Danimarka - Norveç kıyıları
D) İrlanda - İskoçya kıyıları
E) Finlandiya - İsveç kıyıları

6- Akdeniz Bölgesi'nde makilerin yükselti üst sınırı Ege ve Marmara bölgesine göre daha yüksekte yer almaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yağış rejimi B) Toprak yapısı C) Yükselti
D) Enlem E) Güney yönlü rüzgarlar

7- I. Ekvatoral II.Muson III. Okyanusal IV. Savan V. Akdeniz
Yukarıdaki iklim tiplerinin hangilerinde belir¬gin kurak dönem vardır?

A) I ve III B) III ve V C) I - II ve IV
D) II - III ve V E) II - IV ve V

8- Toplam nüfusun, toplam yüzölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa aritmetik nüfus yoğunluğu denir.

Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen taralı alanların hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu en azdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki hızlı nüfus artışının göstergesi
olamaz?

A) Artan besin maddeleri üretiminin iç tüketimi karşılayamaması
B) Kişi başına düşen tarım topraklarının giderek azalması
C) Kilometrekareye düşen insan sayısının sürekli artması
D) Nüfusun ülke yüzeyine düzenli dağılması
E) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

10- Aşağıdaki nüfus grafiklerinden hangisi endüstride gelişmiş bir ülkeye aittir?

11- Aşağıdaki kıtaların hangisinde nüfus artış oranı en fazladır?

A) Amerika B) Avrupa C) Avusturalya D) K. Amerika E) Afrika

12-

Yukarıdaki tabloda bazı bölgelerimizin kır ve kent nüfus oranları
verilmiştir. Buna göre I, III numaralarla sırasıyla hangi bölgelerimiz
gösterilmiştir?

A) Marmara –Karadeniz
B) Akdeniz – İç Anadolu
C) Marmara – Güneydoğu Anadolu
D) İç Anadolu – Marmara
E) Ege – Akdeniz

13- Aşağıdaki bölgelerin hangisinde nüfus dağılışı iklim şartlarından daha az etkilenmiştir?

A) Akdeniz B) Marmara C) Karadeniz
D) Doğu Anadolu E) Güneydoğu Anadolu

14- Bir nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisi tespit
edilemez?

A) Toplam nüfus
B)Nüfusun içinde gençlerin oranı
C)Aktif nüfusun toplam nüfusa oranı
D)Çocuk ölümlerinin oranı
E)Kadın erkek nüfusun farkı

15- Hakkari ve çevresinde iç göçe katılma oranının yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olmadığı söylenebilir?

A) Sanayi faaliyetlerinin az gelişmiş olması
B) İklim koşullarının elverişsizliği
C) Ulaşım olanaklarının yetersizliği
D) Makinalı tarımın yaygın olması
E) Ekili – dikili alanların azlılığı

16-Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir?

A)Sanayi ürünleri ihraç edilir
B)Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
C)Okuma Yazma oranı çoktur
D)Nüfus artış hızı fazladır
E)Ürün değeri yüksektir.

17- Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumu üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) İklim B) Bitki örtüsü C) Ana kaya yapısı
D) Arazinin kullanılış biçimi E) Yağış miktarı

18- Ülkemizde özellikle Erzurum - Kars platosunda uzun boylu ot
toplulukları altında gelişen humus bakımından zengin koyu renkli
topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laterit B) Terra – Rossa C) Kahverengi step toprakları
D) Çernezyom E) Tundra

19- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki set gölle¬rine örnek verilemez?

A) Van B) Büyük Çekmece C) Eymir
D) Bafa E) İznik

20- Türkiye'de doğal göl bakımından en fakir bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Güneydoğu Anadolu'da doğal göllerin az olmasında;

I. Yer şekillerinin sade olması
II. Bitki örtüsünün cılız olması
III. Bölge alanının küçük olması
IV. Buharlaşmanın fazla olması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) I ve IV E) II, III ve IV

21- Aşağıda akım grafikleri verilen ve yalnızca yağ¬mur sularıyla beslenen Güney Yarımküredeki beş akarsudan hangisinin bulunduğu bölgede, kış mevsiminin en kurak olduğu söylenebilir?

22- Yağışlarla yeryüzüne düşen suların bir kısmı yeraltına sızarak geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikerek yer altı suyunu oluştururlar.
Buna göre,yer altı suları ve yaygın olduğu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Geçirimsiz tabakalar geniş yer kaplar.
B) Eriyebilen kayaçlar üzerinde karstik şekilleri oluştururlar.
C) Yerkabuğunun kırık alanlarında fay kaynaklarını oluştururlar.
D) Yüzeye çıktıkları yerlerde suları her zaman sıcak karakterlidir.
E) Karstik kaynakların suları kireçli bir özellik gösterir.

23- Yağışlarla oluşan suların bir bölümü yeraltına sızar.

I.Kireçtaşı II. Granit III. Kum IV.Killi Toprak V.Çakıl

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisinin yer aldığı arazide suların yeraltına sızması daha zordur.

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) IV ve V

24- Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim biriminin köy ya da kent sayılmasında ölçüt sayılamaz?

A) Ekonomik etkinlikler B) İdari yapı C) Nüfus sayısı
D) Konut sayısı E) Coğrafi konum

25- Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde bulunan, birkaç evden oluşan ve hayvancılıkla geçinilen yerleşme biçimi aşağıdakilerden hangisir?

A) Mezra B) Oba C) Çiftlik
D) Divan E) Köy

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Başarılar Dileriz.

"10.sınıf 2.dönem coğrafya sınavı, 2.dönem coğrafya test yazılısı, lise-2 coğrafya yazılısı" bitti...

Coğrafya

Bizim hoca bu soruların bazılarını sormuş yaptım çok güzel bi site teşekkür ederim.:)

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: