4. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyası Çalışma Kağıdı

FEN VE TEKNOLOJİ

Canlılar dünyası konusunu birlikte ele alalım

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM ÇALIŞMA 2

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

1. ( ) Fasulye tohumu canlı bir varlıktır.

2. ( ) Mısır taneleri uygun koşullar oluşsada canlılık özelliği göstermez.

3. ( ) Buğday tanesi ve yumurta uyku halindeki canlılardır.

4. ( ) Tohumlar, çekirdekler ve yumurtalar uygun koşullarda bekletilmezse canlılık özelliklerini kaybederler.

5. ( ) Şartlar uygun değilse bazı canlılar cansız varlıklar gibi davranır.

6. ( ) Yaşama alanlarına göre canlıları üç grupta topalyabiliriz.

7. ( ) Nilüfer bitkisi karada yaşar.

8. ( ) Balina ve yunuslar hem suda hem karada yaşar.

9. ( ) Bir canlının yaşam alanı, su ve besin bulabilecğei, yuvasını kurabileceği uygunluktadır.

10. ( ) Susuzluğa uzun süre katlanabilen canlılar bol yağış alan yerlerde yaşar.

11. ( ) Doğal bitki örtüsü korunmazsa canlıların yaşam aalnları yok olur.

12. ( ) Kıraç toprakların ağaçlandırılması canlılara yeni yaşam alanları kazandırır.

13. ( ) Ormanları insanlar için yerleşim alanlarına dönüştürmek diğer canlılara yaşam alanları sağlar.

14. ( ) Yaşam alanlarına zarar vermemek için atık sular çevreye arıtılarak bırakılmalıdır.

15. ( ) Hasattan sonar anızlar yakılarak yaşam alanları korunmuş olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazınız.

1. ……………. çevreyi korumak ve geliştirmek için çalışan gönüllü kuruluşlardan biridir.

2. Yere……………atanları uyarmalıyız.

3. …………… tükürmemeliyiz, tükürenleri uyarmalıyız.

4. Canlıların …………… alanlarını korumalıyız.

5. Resmi Kurum ve gönüllü kuruluşların yaptıkları……………koruma faaliyetlerine katılmalıyız.

6. Kağıt, cam, plastik gibi atıklar…………………….biriktirilmelidir.

7. Ev ve okul bahçelerine ……………ve çiçek dikmeliyiz.

8. Çevrenin temiz olması için, ……………çevreye atılmamalıdır.

9. ……………alanlara ağaç dikilmelidir.

10. Okulumuzu, sokağımızı, oyun alanlarımızı …………… tutmalıyız.

11. Bazı canlılar sıcak, bazı canlılar soğuk ortamlarda yaşamaya …………… sağlamışlardır.

12. Kutup ayıları ……………ortamlarda yaşayan uçamayan kuşlardır.

13. Pirinç …………… topraklarda yetişir.

14. ……………ve kaktüs sıcak ortamlarda yaşayan canlılardır.

15. Yaşam alanları……………etkenler yüzünden farklılık gösterir.

16. Bitki ve hayvan artıkları çevrede …………… kirliliğe neden olmaz.

17. Çevreye atılan çöpler……………kirletir.

18. Taşıtlardan çıkan ……………gazları çevrenin kirlenmesine neden olur.

19. Çevreye atılan plastik atıklar çevrede kalıcı ……………neden olur.

20. Fabrika ……………çıkan gazlar ve …………… atıkları çevrenin kirlenmesine yol açar.

ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Canlılar yaşam alanlarına göre üç ana gruba ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Suda yaşayanlar B) Havada yaşayanlar C) Karada yaşayanlar D) Hem suda hem de karada yaşayanlar

2. Aşağıdaki canlılardan hangisi karada yaşar?

A) Kelebek B) Nilüfer C) Kurbağa D) Istakoz

3. I. Kurbağa II.balık III.fok IV.kunduz

Yukarıda sayılan canlılardan hangilerinin yaşam alanı hem kara hem sudur?

A) I, II, III ve IV B) I, III ve IV C) I ve III D) III ve IV

3. Aşağıda bazı canlılar, yaşam alanları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Karpuz – karada B) Balina – suda C) Su samuru – hem suda hem karada D) Su yosunu – hem suda hem karada

4. Aşağıdakilerden hangisi yaşam alanı olarak kendisine kayalıkları ve ormanları seçmiştir?

A) Ördek B) Penguen C) Kartal D) Güvercin

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal alan değildir?

A) Akarsu ve göller B) Çay tarlaları C) Mera ve çayırlar D) Ormanlar

6. Her canlı yaşadığı ortama uyumlu bir yapıya sahiptir. Buna göre,
7.
I. Vücudunda bol miktarda yağ vardır. II.Vücudunu kaplayan kıllar sıktır. III.Ayakları karda ve buzda yürümeye uygundur.

Yukarıdaki özellikleri taşıyan canlının yaşam alanı neresidir?

A) Ekvator kuşağı B) Çöller C) Yağmur ormanları D) Kutup bölgesi

8. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi çölde yaşamaya uyum sağlamıştır?

A) At B) Deve C) Su aygırı D) Kutup ayısı

9. Hangisi yurdumuzun doğal ortamında yaşamını sürdüren bir canlı değildir?

A) Meşe B) Ihlamur C) Kaplan D) Kurt

10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kutup ayısı kutuplarda yaşamını sürdürür. B) Leylek ve kaktüs sıcak bölgelerde yaşar.
C) Karasinekler barınak olarak çöplükleri seçer. D) Yurdumuzun doğal ortamında yaşayan canlılardan birisi de kutup tilkileridir.

11. Aşağıdakilerden hangisi bir kısım canlılara yeni yaşam alanları kazandırırken bir kısım canlıların yaşam alanlarının yok olmasına neden olur?

A) Orman yangınları B) Baraj yapma C) Fabrikaları şehir dışına kurma D) Yağmur yağması

12. Yaşam alanlarını hangi canlının faaliyetleri olumsuz etkiler?

A) İnsan B) Bitkiler C) Tavşan D) Aslan

13. Bir hayvan aşağıdakilerden hangisi olmasa da yaşamını sürdürebilir?

A) Yiyecek B) Su C) İnsan D) Hava

14. Hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur?

A) Hayvan ölüsü B) Kağıt atıklar C) Naylon poşet atıkları D) Sebze ve meyve artıkları

15. Bir bölgede canlı çeşitliliği azalmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yeşil alanların çoğaltılması B) Toprak kirliliğinin artması
C) Ormanlık alanların azalması D) Fabrikaların zehirli atıklarının çevreye bırakılması

16. Aşağıdaki yapılanlardan hangisi yaşam alanlarını olumsuz etkiler?

A) Plânlı kentleşme B) Ormanları koruma C) Bataklıkları ve gölleri kurutma D) Su havzalarını yerleşime kapatma

17. Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi kirletmez?

A) Plastik atıklar B) Cam atıklar C) Denize akıtılan kirli su atıkları D) Arıtılmış su

18. I. Çöpler çevreye atılmamalı II.Ev ve işyerlerindeki çöpler kapalı poşetlerde toplanmalı
III.Plastik, cam, kağıt gibi atıklar kullanıma geri kazandırmak için ayrı toplanmalı

Yukarıda sayılanlardan hangileri çevreyi korumada katkı sağlar?

A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin zarar görmemesi için alanın bir önlem değildir?

A) Nesli tükenmekte olan av hayvanlarını korumaya almak B) Termik santralleri çoğaltmak
C) Fabrika bacalarına filtre takmak D) Kanalizasyon şebekelerine arıtma tesisi kurmak

19. Hangisi bireyin çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek için yapabileceği basit yöntemlerden değildir?

A) Ağaç dikmek B) Çiçek ekmek
C) Çöp toplama kampanyasına katılmak D) Toplanan çöpleri çöp alanlarına taşımak

20. Bulunduğumuz çevrenin temiz olması açısından hangisinin yapılması daha kolaydır?

A) Kirletilen bir akarsuyun temizlenmesi B) Kirletilen gölün yeniden temizlenmesi
C) Çevrenin kirletilmemesi D) Kirletilmiş çevredeki çöp ve atıkları toplama

22. I. Geri dönüşüne uygun çöpleri geri dönüşüme kazandırmak II.Sanayi tesislerinde gerekli arıtma tesislerini kurmak III.Doğal kaynakları israf etmeden gerektiği kadar kullanmak

Yukarıda verilenlerin hangileri çevrenin kirlenmemesi için yapılan uygulamalardır?

A) I ve II B) I, II ve III C) I ve III D) I ve III

23. Aşağıdakilerden hangileri çevreyi korumak ve geliştirmek için çaba gösteren resmi kurumlarımızdandır?

I. Çevre ve Orman Bakanlığı II.Türkiye Tabiatını Koruma Derneği III.Doğal Hayatı Koruma Derneği

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

3. I. DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği) II.TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı) III.TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) IV.Yeşilay

Yukarıdakilerden hangileri Çevreyi Korumak ve geliştirmek için kurulmuş gönüllü kuruluşlardandır?

A) I, II, III ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) II, III ve IV

24. Aşağıdakilerden hangisi TEMA’nın faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Ağaç dikmek B) Doğal bitki örtüsünü korumak
C) Erozyonu önlemek D) Ormanları tarım alanlarına dönüştürmek

25. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak ve güzelleştirmek için uygun bir davranış değildir?

A) Çöpleri çöp kutusuna atmak B) Resmi kurum ve kuruluşların yaptıkları çevre koruma faaliyetlerine katılmak
C) Çevreye çöp atanları uyarmak D) Hediye amacıyla gördüğümüz çiçekleri park ve bahçelerden koparmak.

"4.sınıf fen 2. dönem konuları" içinden bir bölüm anlatıldı...

canlılar

bu güzelmiş tam aradığım şeyi buldum öğretmen yazılıda çoğunu aynı sordu

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: