9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları

9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları

Test sınavımızın cevap anahtarı en alt bölümdedir.

SORU-1) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden birisidir?

A) Roman B) Masal C) Manzum öykü
D) Fıkra E) Mesnevi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-2) ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı E) Röportaj

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-3) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebi metinlerin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Zihniyet B) Olay C) Kişiler D) Zaman E) Mekan
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-4) "Kitapsever insanla, kitap delisini birbirine karıştırmamalıyız. Kitap delilerine bir örnek olan Paris belediye başkanlarından Boulard, her gün Seine rıhtımlarını dolaşır, ayrım yapmadan yüzlerce kitap alırdı. Kitaplığında yer açmak için, sahibi olduğu altı bin dükkândan bütün kiracılarını çıkarttı, her yeri kitapla doldurdu. Aradığı hiçbir kitabı bulması mümkün değildi. Bu düpedüz okuma tutkusu değil, kitaba sahip olma hırsıydı; kitap deliliğiydi. Kitapları arasında ve onlara sahip olmanın mutluluğu içinde öldü."
Parçaya göre kitapsever bir okuyucu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Her kitabı seçerek almalıdır
B) Az ama kapsamlı eserler seçmelidir
C) Okuma arzusuyla kitap almalıdır
D) Kendi kitaplığından başkalarının da yararlanmasını ağlamalıdır
E) Kitaplığında aradığı kitabı bulabilecek bir sistem geliştirmelidir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-5) Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur.
B) Asıl kişiler Pişekar ve Kavuklu ’dur.
C) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
D) Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.
E) Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-6)
“ Bir bayram günü çocuğu dadısıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki:
- Biraz dursan a Ferhunde! Senin hizmetine mükafat zamanı geldi.
O zaman efendi çekmecenin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıdı çekti, düşüne düşüne , uzun uzun yazdı, tekrar okudu...”
Yukarıdaki öykünün anlatım biçimi hangisidir?

A) Kahraman anlatıcı bakış açısı
B) Gözlemci anlatıcı bakış açısı
C) İlahi bakış açısı
D) Düz anlatım bakış açısı
E) Betimleyici anlatım

SORU-7) Aşağıdakilerden hangisi kişi hayatını konu alan öğretici metin türlerinden değildir?

A) Seyahatname B) Anı C) Söyleşi
D) Günce E) Biyografi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-8) "Bir dildeki kavramlar, çeşitli atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler incelenir; ilgili oldukları kavram alanlarına göre öbekleştirilirse, kimi alanlardaki öğelerin kabarık olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse kabarık öbekler, o dili konuşan ulusun tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaşayışında büyük yer tutan kavramlar ve konulara aittir."

Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangisinin açıklamasıdır?

A) Bir ulusun dili ile yaşam biçimi arasında doğrudan ilişki vardır
B) Her ulus dilini geliştirmek için çaba sarf eder
C) Atasözleri ve deyimler bir ulusun en önemli kültür değerleridir
D) Bir dildeki kavramların çokluğu, dilin zenginliğini gösterir
E) Bir ulusun kültürü ile dilindeki gelişme daima yan yana olmuştur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-9)
(1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum.
(2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.
(3) Karanlık bastı.
(4) Elektrik düğmesini çevirdim.
(5) Gayet zayıf bir ışık...”

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-10)
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. İki tür öykü vardır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur. Anlatmaya dayalıdır.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

-----------------------------------------------------------------------------------

SORU-11) Eleştirmen, düşünce ve sanat hareketlerinin kaynaştığı, eleştirinin bir meslek sayıldığı yerlerde yetişir. Ahlâk niteliklerinin yanında, sağlam bir felsefe temeline dayanan geniş bir sanat kültürü, derin bir seziş ve büyük bir çalışma gücü, büyük eleştirmenin başlıca nitelikleri olarak görülmektedir. Felsefi bilgiden ve görüşten yoksun büyük bir eleştirmen gösterilemez.

Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Eleştirmen uygun sanat ortamında yetişir.
B) Eleştirmen çalışkan olmalıdır.
C) Eleştirmen felsefi bilgilere sahip olmalı ve görüşü olmalıdır.
D) Eleştirmen sanat kültürüne sahip olmalıdır.
E) Eleştirmen bir felsefi görüşün savunuculuğunu temsilciliğini üstlenmelidir.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-12) Aşağıda roman türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatımızda Tanzimat Döneminde yazılmaya başlanmış olan bir türdür.
B) Romanlar mesnevi yazı türünün devamı niteliğindedir.
C) İlk roman Şemsettin Sami ‘nin yazdığı İntibah adlı romandır.
D) Romanlarda , olay ve kişi sayısı öyküye göre daha fazladır.
E) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları anlatır.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-13) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?

A) Bilimsel metinler B) Felsefi metinler
C) Tarihi metinler D) Edebi metinler
E) Gazete Çevresinde Oluşan Metinler
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-14) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
B) Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
C) Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
D) Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
E) Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-15) Genç Kalemler dergisinde yeni bir hikayeci, Servet-i Fünün yazarlarından çok faklı bir dille, halk Türkçe’ siyle hikayeler yayımlıyordu; Ömer Seyfettin'di bu. Küçük hikayeyi başlı başına bir mesele olarak ele alan, edebiyatın bu türünde en ısrarlı çalışan yazar, sanata 1911'de başlamıştı, 1920'de öldü. Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında çıkan imzasız bir makalesinde dilimizi Tanzimat'ta kısmen başlamış sadeliğinden tekrar uzaklaştıran Edebiyat-ı Cedide mensuplarına hücum ediyordu.

Paragrafta Ömer Seyfettin'in özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Eserlerini sade bir dille yazmasına
B) Hikayeyi yalnız başına bir tür olarak kabul etmesine
C) Dil anlayışları yönüyle, Servet-i Fününcuları eleştirmesine
D) Hikayelerinde hatıralarını ve Balkan Savaşlarını işlemesine
E) Genç Kalemler Dergisi’nde yazılar yayımlamasına
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-16) Aşağıda tiyatroyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modern tiyatronun türleri trajedi, komedi ve dramdır.
B) Cumhuriyet Döneminde Atatürk tarafından Devlet Tiyatroları açılmıştır.
C) İlk Tiyatro eserimiz Şair Evlenmesi adlı komedidir.
D) İlk tiyatro örneklerimiz Karagöz ,Meddah, Orta oyunu ve Köy Seyirlik Oyunları’dır.
E) Tiyatroda yüz, kaş ve göz hareketlerine jest denir.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-17) “ Yine lise son sınıf. Hayatımın en güzel günlerinden birini şimdi yeniden yaşıyorum.. Bu, Vedat Hoca’yla bir bahar yürüyüşü, bir bahar pikniği, bir bahar akşamıdır.
Sabah erken saat buluşulmuştu.Hocamız bizi yakacıkta bekleyecekti. Şimdiki Yakacık’a hiç benzemeyen , yemyeşil , erden Yakacık. Bir Pazar günüydü. Yakacık’ı nedensel yinelemek istiyorum, her yanda korular, çamlıklar içinde bulduk. Mevsimin olanca yeşili bize kucak açıyordu.”

Yukarıdaki yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söyleşi
B) Anı
C) Makale
D) Biyografi
E) Otobiyografi
SORU-18) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Masal anlatma geleneğinde kalıplaşmış sözler vardır.
B) Edebiyatımızdaki İlk psikolojik roman Eylül adlı romandır.
C) Tiyatro, sahne, dekor, perde, oyuncu, seyirci, kostüm.. gibi unsurlardan oluşur.
D) Söyleşilerde yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım havası kullanır.
E) Destanlar doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılır.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-19) “ Yalnız kaldığım zamanlar bu pencerenin önünde oturur, çimenlere , ağaçlara, rüzgar elinde yaprakların oynaşmasına bakar, böylece gözlerimi eğlendirirdim.”
( Ahmet Haşim )
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme sanatı yapılmamıştır?

A) Pencerenin önü
B) Rüzgar eli
C) Çimenlerin oynaşması
D) Yaprakların oynaşması
E) Gözlerimi eğlendiririm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-20) Edebi metinler genel olarak göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Eserlerdeki kahramanlar, yazarın kendisi değil, edebi metne has kurmaca özellikler barındıran kişilerdir.
B) Yazarın hatıralarını edebi metne aktarırken bazı seçme ve ayıklamalar yapması doğru değildir.
C) Edebi metinlerdeki anılardan, devrin sosyal ve siyasal hayatıyla ilgili ipuçları edinilebilir.
D) Yazarın anlattıkları gerçekle birebir aynıysa o yazı, edebi bir metnin temel özelliği olan kurmacanın dışındadır.
E) Yazar, eserini oluştururken sosyal, siyasal, psikolojik etkilerden tamamen kurtulamaz.

PUANLAMA: Her soru 5 puandır.
Sınav süresi 1 ders saatidir.
Başarılar dileriz.

CEVAPLAR: 1-D 2-C 3-A 4-C 5- E 6-B 7-C 8-A 9-B 10-D 11-E 12-C 13-D 14-D 15-D 16-E 17-B 18-D 19-A 20-B

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: