Atmosfer ve Sıcaklık Konu Testleri

Coğrafya: Atmosfer ve Sıcaklık Testleri

Atmosfer ve Sıcaklık Konu Testleri

1-Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden biri değildir?

A)Yeryüzünün aşırı ısınma ve soğumasını engeller

B)Zararlı ışınların bir bölümünün tutulmasını sağlar

C)Işınları doğrudan almayan yerlerin aydınlanmasını sağlar

D)İklim olaylarının görülmesini sağlar

E)Yaz mevsiminin kış mevsiminden daha sıcak olmasını sağlar

2-Aşağıdakilerden hangisi,Troposferin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Su buharının tamamı bu katmandadır

B)İklim olayları burada gerçekleşir

C)Yatay ve dikey hava hareketleri görülür

D)Radyo dalgalarını yansıtır

E)Yoğunluğu en fazla olan katmandır

3-Troposferde yükseklere çıkıldıkça her 100 m.de ortalama 0,5C azalır.Bu durum;

I. alttan ısınıp alttan soğuması

II. yükseklere çıkıldıkça gazların yoğunluğunun azalması

III. ışınların gelme açısı

IV. su buharının yükseklerde azalması

faktörlerinden hangileri ile açıklanamaz?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III

4-
* Stratosfer ile Şemosfer katları arasında yer alan bir ara tabakadır
* Oksijen parçalanarak O3 gazına dönüşür
* Güneş’ten gelen mor ötesi ışınlarının canlılar için zararlı olacak kadarını süzer ve gerekli
miktarını yeryüzüne gönderir

Yukarıda Atmosfer’in hangi katına ait özellikler verilmiştir?

A)Troposfer
B)Stratosfer
C)Ozonosfer
D)Eksosfer
E)İyonosfer

5-Troposferin kalınlığının Ekvator’da yaklaşık olarak 16 km, kutuplarda ise 6 km olmasında;
I. sıcaklık ortalamalarının farklı olması
II. yerçekimi kuvvetinin farklı olması
III. kara ve denizlerin dağılışının farklı olması
faktörlerinden hangileri daha etkili değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

6-Aşağıdakilerin oluşmasında atmosferin etkisi yoktur?
A)Kar ve yağmur
B)Gölgede kalan yerlerin aydınlanması
C)Göktaşlarının yeryüzüne parçalanarak düşmesi
D)Sıcak su kaynakları
E)Bulut ve rüzgârlar parçalanarak düşmesi

7-Aşağıdakilerden hangisi,bir yerdeki hava durumunu tanımlayan bir belirlemedir?
A)Yazların sıcak ve kurak geçmesi
B)Havanın bulutlu olması
C)Kış aylarının ılık geçmesi
D)En yağışlı mevsimin ilkbahar olması
E)Yaz ve kış aylarının sıcaklıkları arasında büyük farklar olması

8-Atmosfer yer ile birlikte döner.Bunun nedeni;
I. yerçekimi
II. gazların alt katlarda yoğun oluşu
III. açısal hız faktörlerinden hangileridir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E) II ve III

9-Herhangi bir yamacın Güneş’i görme özelliğine bakı denir.
Aşağıdakilerden hangisi,bakının sonucunda dağların Güneş’e dönük yamaçlarında gerçekleşen durumlardan biri değildir?
A)Aydınlanma süresinin uzun olması
B)Kalıcı kar alt sınırının yüksek olması
C)Aynı tür ürünlerin olgunlaşma süresinin daha kısa olması
D)Bitki örtüsünün gür olması
E)Tarım ürünlerinin üst sınırının daha yüksekte olması

10-Temmuz ayında Kuzey Yarım Küre’de kutup noktasına yaklaştıkça aydınlanma süresi uzamaktadır.Fakat aynı koşullara iki merkezden,Ekvator’a daha yakın olan merkezde sıcaklık ortalaması daha fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın temel nedeni olarak gösterilebilir?
A)Güneş ışınlarının düşme açısı
B)Yağış miktarları
C)Basınç koşulları
D)Doğal bitki örtüsü
E)Yeryüzü şekilleri

11-Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe ışınların düşme açısı küçüldüğünden,sıcaklıklar da
kutuplara gidildikçe azalır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A)Kuzey Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması
B)Bir dağın yamaçlarında yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
C)Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe sıcaklık farklarının artması
D)Dönencelerin çevresinin Ekvator’dan daha sıcak olması
E)Tropikal kuşakta karaların doğu kıyılarının batı kıyılarından fazla yağış alması

12-800 metre yükseklikteki bir yerde sıcaklık 24 C olduğunda,diğer koşullar eşit kabul edilirse,deniz
kıyısındaki bir yerde sıcaklığın kaç derece olması gerekir?
A)12 B)20 C)26 D)28 E)34

13-Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de ışınların gelme açısıdır.
Güneş ışınlarının geliş açısı büyüdükçe sıcaklık artar.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
nedenlerinden biri değildir?
A)Güneşin ufukta daha yüksek noktaya gelmesi
B)Güneş ışınlarının atmosferdeki yolunun kısalması
C)Yer ışımasının artması
D)Işınların tutulma oranının azalması
E)Birim alana düşen enerji miktarının artması

14-Sıcaklığın yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlerden biri de havadaki nem miktarıdır.Buna göre;
I. Karasal iklimlerdeki kış sıcaklıklarının,denizel iklimlerden düşük olması
II. Dönenceler çevresindeki çöllerde günlük sıcaklık farklılıklarının fazla olması
III. Dağların yüksek kesimlerinde havanın çabuk ısınıp soğuması
IV. Türkiye’deki bir dağın aynı yükseltiye sahip iki yamacından güneyde olanın sıcaklığının daha
fazla olması
bilgilerinden hangisi bu durumla açıklanamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız IV D)I ve III E) II ve IV

15-Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ortalamalarının yükseltiye göre değiştiğine örnek olarak
gösterilebilir?
A)Ekvator çevresinde yayvan yapraklı ağaçların yaygın olması
B)Çöllerde sıcaklık farklarının fazla olması
C)Aynı tür bitkilerin Güneş alan yamaçlarda erken olgunlaşması
D)Kutuplarda örtü buzulların görülmesi
E)Ekvator’da yerleşmelerin yükseklerde kurulması

16-Herhangi bir yörede havanın çabuk ısınıp çabuk soğuması bu yöreyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisini kanıtlar?
A)Orta kuşakta olduğunu
B)İklim çeşitliliğinin olduğunu
C)Doğal bitki örtüsünün gür olduğunu
D)Nemliliğin az olduğunu
E)Yer şekillerinin engebesiz olduğunu

17-Gerçek sıcaklık değeri 12 C,indirgenmiş sıcaklık değeri 21 C olan bir merkezin deniz
seviyesinden yüksekliği kaç metredir?
A)900 B)1200 C)1600 D)1800 E)2100

18-Bir bölgenin gerçek sıcaklık değeri ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık değerleri
biliniyorsa o bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle belirlenir?
A)Doğal bitki örtüsü
B)Denize olan uzaklığı
C)Yer altı zenginlikleri
D)Yükseklik değeri
E)İklim tipi

19-Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Orta kuşakta yer alması
B)Yükselti ortalamasının fazla olması
C)Karasallığın fazla
D)Yarımada ülkesi olması
E)Bitki çeşitliliğinin fazla olması olması

20-Eş sıcaklık eğrilerinin okyanuslarda enlemlere uygun bir şekilde uzanmasını engelleyen
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Işınların düşme açısı
B)Sürekli rüzgârlar
C)Okyanus akıntıları
D)Sulardaki yoğunluk farkı
E)Dünya’nın şekli

21-Yıllık sıcaklık farkı;ortalama düşük sıcaklık değerleriyle,ortalama yüksek sıcaklık
değerleri arasındaki farktır.Buna göre;Dünya’da yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu
alan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kutup noktaları
B)Dönencelerdeki karalar
C)Asya kıtasının iç kesimleri
D)Ekvator çevresi
E)Orta kuşak karalarının batısı

22-İklim olaylarının tamamı troposferde oluşur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Azot ve oksijen miktarının fazla olması
B)Yoğunluğunun fazla olması
C)Su buharının tamamının burada bulunması
D)Karbondioksit gazının sıcaklığı dengelemesi
E)Kalınlığının Ekvator’dan kutuplara doğru azalması

23-Türkiye’de gerçek sıcaklık değerleriyle indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marmara
B)Doğu Anadolu
C)İç Anadolu
D)Akdeniz
E)Karadeniz

24-Bir merkezin indirgenmiş izoterm haritasında 12C olan sıcaklığının gerçek izoterm haritasındaki ile aynı olmasının nedeni nedir?
A)Yükseltisinin fazla olması
B)Deniz seviyesinde olması
C)Nemliliğin fazla olması
D)Soğuk su akıntılarının fazla olmaması
E)Yüzeyinin hızlı ısınıp soğuması

Pirelli Anadolu Lisesi Öğretmenlerine Teşekkür Ederiz...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: