SBS Türkçe Yazılı Sınavı Çalışma Soruları

Türkçe SBS Yazılısına Hazırlık Testi

YENİ SİSTEM SBS YAZILISINA HAZIRLIK TÜRKÇE TESTLERİ

TEST-1 SORULAR

SBS Türkçe Yazılı Sınavı Çalışma Soruları

Şehirlerim var
Cıvıl cıvıl

Yukarıdaki dizelerde geçen "cıvıl cıvıl" sö-zünün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangi-sinde vardır?

A) Kuşlar cıvıltı ile ötüşüyor.
B) Kemeraltı hareketli ve kalabalık olur.
C) Çok güzel bir hava var dışarda.
D) Tez canlı insanlardan hoşlanmazdı.

2. Ben, ürettiklerime yalnızca beynimi değil, yü¬
reğimi de katarım.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebi-lir?

A) gerçekleri - aklımı
B) duygularımı - aklımı
C) düşüncelerimi - duygularımı
D) hayallerimi - gerçekleri

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili
sözün cümleye kattığı anlam ötekilerden
farklıdır?

A) Yeni evime gün geçtikçe alışıyordum.
B) Onu her gün biraz daha yakından tanıyor¬dum.
C) Kadıncağız gitgide sararıp soluyordu.
D) Adam, gide gide bir köye vardı.

4. "Geçmek" sözcüğü, aşağıdakilerden han¬
gisinde "yolu düşmek" anlamıyla kullanıl-mıştır?
A) Bizden geçti artık, böyle işlere girişmem.
B) Şu masaya geçerseniz daha rahat edersi¬niz.
C) Sen de bizim caddeden elbet geçersin, diyordu.
D) Geçti güzelim yaz, tadına doyamadan.

5.

1. İnsan kendisini sanatla tanımaya başlamıştır.
2.İnsana yol gösteren sanat amacına ulaşmış¬tır.
3.Sanat yolculuğunun başlangıcında insan vardır.
4.Sanat insanın kendi bilincine varmasını sağ-lamıştır.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri, savunulan düşünce yönünden birbirine en yakındır?
A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 1 - 4

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "neden -
sonuç" ilişkisi yoktur?
A) Çok yürümüş, ayakta duracak hali kalma¬mış.
B) Önce keyifsizdim, şimdi iyiyim.
C) Yağmur yağdı dereler taştı.
D) Rüzgâr çıkmış da kapı kapanmış.

7. "Dağ köylülerinin toprakla yıldızı barışık değil¬
dir." cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağ köylülerinin çiftçilikten hoşlanmadığı
B) Yıldızlı gecelerin dağ köylülerince sevilme¬diği
C) Dağlarda toprağın verimsiz olduğu
D) Dağ köylüleriyle çiftçilerin anlaşamadıkları

8. Göğü kucaklayıp getirdim sana
Kokla açılırsın
Solmuşsun rengin sararmış
Yorgun bir işçinin yüzüne benziyor yüzün
Öyle ürkek ürkek bakma bana

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisine ör¬nek yoktur?
A) Ulama
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz düşmesi

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik
yazılması gereken "ki" ayrı yazılmıştır?
A) Ben ki buraların hakimiyim
B) Vitrindeki elbiseyi çıkarabilir misiniz?
C) Bil ki hepimiz seni seviyoruz.
D) San ki bizi çok seviyor.

10. İki şey akıl hafifliğini gösterir ( ) söylenecek
yerde susmak ( ) susulacak yerde söylemek( )
Bu cümlede boş bırakılan parantezlere sı-rasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (:) (,) (...) B) (;) (,) (.) C) (:) (,) (.) D) (.) (,) (.)

11. Düşüncelerin sınırsızca eleştirebildiği bir
I II
ortamda hiçbir düşünce tehlikeli değildir.
III IV-
Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynakla¬nan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınıfını geçen arkadaşlar iyi bir tatili hakettiler.
B) Kimi insanlar hayvanlara nedense hor davranırlar.
C) Annem, babam, kardeşim bu yazı Güney¬de geçirecekler.
D) Bütün hayvanlar aslında insanın dostudur¬lar.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılıklı"
sözcüğünün gereksiz kullanımından kay-naklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu sokağa direkler karşılıklı dikilmişti.
B) Karşılıklı konuşmalar can sıkmaya başladı.
C) Karşılıklı bakışmalar onları birbirine yak-laştırdı.
D) Bu sorunlar karşılıklı anlayışla çözülür.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kitap okumak için sessiz bir yer arıyordu.
B) Bu saatte sokaklarda tek başına, yalnız dolaşamazsın.
C) Yanlış şeyler yapıyor, suçu da başkasına atıyordu.
D) İnsanların karakteri yüzünden anlaşılır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip ve
anlam kayması vardır?

A) Yazdığı öyküyü herkes beğendi.
B) Yarın onunla mutlaka buluşacağım.
C) Kimsenin kalbini kırmamalısın.
D) Her duyduğu kitabı alıyor.

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler¬
den hangisi, sözcük türü bakımından fark¬lıdır?

A) öyle insanlardan uzak durmalısın.
B) O her şeyi senden öğrendi.
C) Korkularımızın tümünü yok etmiştik.
D) Bjri seni dışarıda bekliyor.

17. "Kendimce haklı nedenlerim vardı." cümle¬
sinde, "-ce" ekinin karşıladığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sahile doğru yürümüştük.
B) Bize bir baba gibi davranırdı.
C) Size göre her şey yolundaydı.
D) Her bakımdan iyi birisiydi.

18. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin öğe
sayısı en fazladır?

A) Deli, deliyi görünce çomağını saklar.
B) Mahkeme kadıya mülk değildir.
C) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

19. Onun şiir çizgisi bir grafiği andırır; inişli, çıkışlı, fazla yüksekliği olmayan, noksan bir şiirdir.
Bazen yakaladığı güzel bir duygusallıkla, epik
dizelerin sert vurgularıyla bir an sizi sarsabilir;
tamam, dersiniz, ozan bilinçli bir şeyler söyle¬
meye başladı dersiniz. Ama bir tıkanıklık gelir
arkasından.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sanatında başarı çizgisinin değiştiğine
B) Bazı şiirlerinde lirizmi yakaladığına
C) Tanınmış bir şair olduğuna
D) Şiirinde eksikliklerinin bulunduğuna

20. (I) Kısa deneme yazılarını sevmediğim, önemli bulmadığım sanılmasın. (II) Ustasının elinde kısacık bir yazı, kitap dolusu sözden önemli olabilir. (III) Eleştiri kitaplarının yayımlanması için önce okuyucusu olmalı. (IV) Beni üzen, eleştiri çalışmalarının kısa deneme yazıları çerçevesi içinde kalması. (V) İnceleme, dene¬me yazıları yazmak isteyen genç eleştirmen¬lerin kendilerine alan bulamamasıdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II. B) III. C)IV. D)V.

21. Nerede o eski günler
Çocukluk ve gençlik çağı
Gitmiş bir kere elden Dönebilirsen dön
Bu dörtlükte dile getirilen duygu, aşağıda¬
kilerden hangisidir?

A) Yalnızlık B) Pişmanlık
C) Özlem D) Umutsuzluk

22. Büyük sanatçıların çoğu, kendi çağlarında anlaşılmamış, kıyıda köşede kalmış, sonradan bütün dünyanın tanıdığı sanatçılar olmuş.

Böyle sanatçıların nasıl olmuş da değeri bilin-memiş? Bunu bir türlü anlayamadım.

Bu parçaya göre yazarın merak ettiği du¬rum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumların kendi sanatçılarına niçin sa¬hip çıkmadığı
B) Büyük sanatçıların yaşadıkları günde niçin değerinin bilinmediği
C) Güçlü sanatçıların neden pek az yetiştiği
D) Sanatçılara ilgiyi kimlerin göstereceği

23. Tiyatronun temeli eser, sanatçı, seyircidir. Hangi büyük bir yapıtı oynarlarsa oynasınlar, karşılarında seyirci yoksa bu sanat çalışması tamamlanmış olmaz. Karşısında; görecek in¬
san gözleri, heyecan duyacak insan kalbi durmadıkça bütün dünya müzelerinde tablo¬lar bir tahta, tual ve boya yığınından başka nedir ki?
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oyunun niteliğine göre seyirci sayısı deği¬şir.
B) Tiyatro yapıtını tamamlayan dekorlardır.
C) Tiyatro seyirci ile anlam kazanır.
D) Oyun-oyuncu ayrılmaz bir bütündür.

24. İnsan, aynı zamanda, makineler yaratan bir makinedir de; her gün, kol yerine iş görebilecek bir makine icat ediyor. Üretimi çoğaltan bu makineler, dünya üstünde endüstrinin sü¬ratle gelişmesini sağlıyor. Buharın, elektriğin ve atom enerjisinin keşfi, bu sürati, hayale sığmaz derecede artırmıştır.

Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdaki¬lerden hangisidir?

A) Bilim ve Teknoloji
B) İnsan ve Makine
C) Üretim ve Tüketim
D) Teknolojik Yenilikler

25.

Hoşgörü, karşı fikirlere hayat hakkı tanımak, onlara saygı duymaktır. Bu, aynı zamanda bir ülkedeki siyasal olgunluğun da şaşmaz göstergesidir. Demokrasi ile hoşgörüyü yapışık kardeşlere benzetmek, belki de daha somut, daha gerçekçi bir benzetiş olacaktır. Çünkü bunlar birlikte yaşayabilen, birbirini besleyen ve tamamlayan iki organ gibidir.

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoşgörülü davranan kişilere saygı duyul¬malıdır.
B) Hoşgörü demokrasinin temelini oluşturur.
C) Demokrasinin işlerlik kazanması zaman gerektirir.
D) Gelişmiş ülkelerde demokrasi vardır.

A B C D A B C D
1 O O O O 14 O O O O
2 O O O O 15 O O O O
3 O O O O 16 O O O O
4 O O O O 17 O O O O
5 O O O O 18 O O O O
6 O O O O 19 O O O O
7 O O O O 20 O O O O
8 O O O O 21 O O O O
9 O O O O 22 O O O O
10 O O O O 23 O O O O
11 O O O O 24 O O O O
12 O O O O 25 O O O O
13 O O O O

İşte size SBS Yazılısına Hazırlık Testinin Cevap Anahtarı...

Cevap Anahtarı:

1-b 2-c 3-d 4-c 5-d 6-b 7-a 8-d 9-d 10-c 11-c 12-d 13-c 14-b 15-d 16-a 17-c 18-a 19-c 20-b 21-c 22-b 23-c 24-b 25-b

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: