8. Sınıf Türkçe TEOG Yazılı Sınavına Hazırlık Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe SBS Yazılı Sınavına Hazırlık Soruları ve Cevapları

Türkçe SBS Yazılısına Hazırlık Sınavı-2

SORULAR VE CEVAPLARI (Cevapları en altta)

1.

1. 17 Ağustos depreminde birçok bina yıkıldı.
2. Arkadaşının gidişinden sonra yıkıldı.
3. Kardeşimin kumdan yaptığı kuleler birden yıkıldı.
4. Babam ölünce evin sorumluluğu bana yıkıldı.
5. Sınavı kazanamayınca bütün dünyası yıkıldı.

"Yıkılmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 2 B)3 C)4 D) 5

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Onu yaralı görünce az daha kalbime iniyordu.
B) Bu son yaptığı hatadan sonra ilişkimi kestim.
C) Su alan gemi hızla batmaya başladı.
D) Konuyu ona yarın açmam lâzım.

3. "Erzurum, çok sıkıntı çekti o zamanlar." cümlesin¬de "Erzurum" sözcüğünde görülen söyleyiş özel¬liği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bursa'ya akşama doğru vardık.
B) Antalya bir turizm şehridir.
C) Ankaralı biriyle tanıştım.
D) İzmir, o savaşa katılmıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?
A) Yaş kesen baş keser.
B) At binenin, kılıç kuşananın.
C) Barış insanca yaşamaktır.
D) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

5. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması verilmemiştir?
A) Ona bir şey olacak diye çok korkuyor, üzerine titriyordu.
B) İstediğini yapıyor, rahat yaşıyor, sefasını sürüyordu.
C) Kardeşinin yaptıklarına çok kızmış, küplere binmişti.
D) Başına gelen bu olaydan ders almış, bu olay kulağına küpe olmuştu.

6. Havanın kapalı olduğunu görünce ne olur ne olmaz, diye şemsiyesini aldı.
Altı çizili bölümün bu cümleye kattığı anlam aşa¬ğıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ne pahasına olursa olsun sınavı kazanacağım.
B) Yerli yersiz konuşmayı bırakmalısın artık.
C) Her ihtimale karşı kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.
D) Az kalsın oyunun ikinci perdesini kaçırıyorduk.

7. "Yürümek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi¬sinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) İşlerinin iyi yürümemesi planlarını alt üst etmişti.
B) Kafası yerde, kamburunu çıkarmış yürüyordu.
C) Olayın takibi ancak sizin yönetiminiz altında yü-rüyebilir.
D) Bu dostluğun yürümeyeceği başından belliydi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Akşamdan kitaplarımı hazırlamayınca okula geç kaldım.
B) Denemelerinde sade bir dil kullandığı için hep başarılı oldu.
C) Öğrenciler daha kalıcı olduğunu düşündüklerin-den sınavlara hep son gece çalışır.
D) Akşam o da gelecek ama önce ödevlerini bitir-mesi lâzım.

9. (1) Kitap, Osmanlı'da gizli kalmış tarih potansiyelini açığa çıkarma amacı taşıyor. (2) Mustafa Armağan, yine Osmanlı tarihinin bilinmeyen sayfalarında oku¬ru bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. (3) Küresel çağda Osmanlı'nın hâlâ yaşadığını savunuyor. (4) Hem tarihimizin özgürleşme serüvenine açılan bir pencere hem de tarihe bakışımızı gözden geçirme fırsatı olarak okunabilir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han-gisinde bir öneri söz konusudur?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

10. (1) Şiirlerinde sade, içli ve akıcı bir dil kullanan şair, hayata bağlıdır. (2) Şiirlerinde zamanın geçişi, ölüm, önemli bir temadır. (3) Cahit Sıtkı edebiyatı-mızda Türkçeyi başarı ile kullanan şairlerimiz ara-sında yer alır. (4) Şiirlerinde içten içe gelişen bir ya-şama sevinci ve hayata bağlılık hissedilir.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde şairin üslubuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul (şart) an¬lamı vardır?

A) Aldığımız kararları desteklediğin sürece senin-leyiz.
B) Üniversiteler, salonlarını daha geniş kitlelere açmak zorunda.
C) Öğrencilerin sanat etkinliklerine ilgisi gün geç-tikçe artıyor.
D) Vakit bulamadığım için sosyal aktivitelere katıla¬mıyorum.

12. Kızdığı herkesi önünde diz çöktürebilecek bir dü¬şünce peşindeydi.
Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam hangisinde vardır?
A) Kaçacak bir yer kalmayınca diz üstü çöktü ve teslim oldu.
B) Anlattıklarının harfi harfine uygulanmasını isti-yordu.
C) insanların hatalarını yüzlerine söylemekten çok hoşlanırdı.
D) Sonunda yaptığı hatayı ona fark ettirdi ve özür diletti.

13. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir?
A) Hemen hemen üç gündür yoldaydık.
B) Yaşıtlarına göre sorumluluk duygusuna daha çok sahipti.
C) Onun bütün işlerini engellemeyi başarmıştı.
D) Hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyordu.

14. Victor Hugo'nun karakterini ve eserlerini eleştirel bir bakıştan geçirmeye çalışmak, bir kiraz çekirdeğine büyük bir heykel oymaya çalışmak gibidir.
Yukarıdaki cümleye göre Victor Hugo'yla ilgili ne söylenebilir?
A) Victor Hugo'nun çok iyi bir yazar olduğu
B) Victor Hugo'yu değerlendirebilmenin zor olduğu
C) Victor Hugo'nun eserlerinin anlaşılmaz olduğu
D) Victor Hugo'yu eleştirenlerin çok olduğu

15. "Konuş, kim olduğunu söyleyeyim."
Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen aşağıda-kilerden hangisidir?
A) insan, konuşmalarıyla, herkesi etkiler.
B) Başkalarıyla konuşurken dikkatli olmalıyız.
C) Kişi, söyledikleriyle karakterini yansıtır.
D) insanlar, konuşa konuşa anlaşır.

16. Hafif sisli bir gün, ılık, tatlı bir sonbahar günü... Pa¬ris'te Mansuri parkındayım. Ortasında sunî bir göl ve şırıl şırıl akan küçük çağlayanları bulunan bu park zevkin, sanatın ve bilhassa bakımın bir abide¬si. Yer yer pembe, sarı, mavi çiçekler, salkım salkım söğütler burasını cennet bahçesi hâline getiriyor.
Yukarıdaki parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Görme B) işitme C) Dokunma D) Tatma

17. 1. Yüzündeki gülümseme giderek azaldı ve yok
oldu.
2. Balıkçının son balığı da kendisine vermediğini görünce rengi kaçtı.
3. Genç adamın yüzünde belli belirsiz bir gülümse-me ve kırmızılık vardı.
4. Bu kırmızılık, herkesin payını dağıtan balıkçının elinde tek balık kalana dek sürdü.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1 - 4 - 3 - 2 B) 3 - 4 - 2 - 1
C) 3 - 4 - 1 - 2 D) 3 - 1 - 2 - 4

18. Yazı; bilimin, sanatın, tarihin, kısaca insanı insan yapan her türlü deneyimin gelecek kuşaklara akta¬rılmasını sağlar. Kültürel bir süreklilik de uygarlığın sürekli ileri gitmesinde önemlidir. Bu anlamda, in¬sanlık tarihi boyunca yapılan en önemli buluşlardan biri nedir, diye sorulduğunda "yazı" yanıtını düşün¬meden verebiliriz.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Yazının deneyimleri gelecek kuşaklara aktar-masına
B) İnsanların yazmadan anlaşamayacağına
C) Dolaylı olarak yazının uygarlığı geliştirmesine
D) Yazının önemli bir buluş olduğuna

19. Milletine ait kültürel zenginliğin farkına varmadan ya¬şayan insanlar, çok değil, çeyrek yüzyıl sonra, kültür¬lerine sahip çıkanlara göre, yarı gelişmiş toplum ol¬maya mahkum olacaklar. Değişim ve dönüşümün ye¬ni istikameti, kendine dönmek ve kendisiyle değiş¬mek olacaktır. Ancak milletler, tarihte hiç olmadığı ka¬dar kendilerini sorgulamaya mahkumdurlar ve tabii kendileri olmaya da...
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Ulusal kültüre sahip çıkmayanlar evrensele ulaşamaz.
B) Kültürel zenginliğinin farkında olmayanlar tarih-ten silinir.
C) Toplumsal gelişme, milletlerin kültürüne sahip çıkmasıyla mümkündür.
D) Kültürel zenginlik ancak çalışmayla artırılır.

20. Sanat, bir yaşam biçimidir. Kalıcı olma çabasıdır. Sanatçılar buna bütün güçleri ve yetenekleriyle katılırlar. Sanatta ilerleme daima büyük ve üstün atılımlarla değil, yüzlerce, binlerce sanatçının ortak katkılarının birikimiyle olur.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Sanatın, insanın kalıcı olmasını sağlamasına
B) Sanatın, insanın yaşam şekli haline gelmesine
C) Sanatçıların ortak çabalarıyla sanatın ilerleye-ceğine
D) Sanatçıların bireysel çalışarak evrensele ulaş-ması gerektiğine

21. Şöyle insanı meltem gibi saracak bir ismi olmalı so¬kağımızın; mahallemizin adı, günlük güneşlik şarkılar fısıldamalı bizlere. Evimize gidinceye kadar tatlı bir rüzgâr, bir güzel koku, bir engin mânâ bizi sarmalı. Evimize girsek bile bir ışık süzülerek içeriye girmeli, odalarımızı bu engin güzelliklerle doldurmalıdır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nesnel bir anlatımı vardır.
B) insana ait özellikler insan dışındaki varlıklara verilmiştir.
C) Somut anlam taşıyan bazı sözcüklere soyut an-lam kazandırılmıştır.
D) Yer yer benzetmelere başvurulmuştur.

22. Küçük yaştan kendime örnek aldığım dayımın en belirgin özelliği, kendine güveniydi. Hiçbir güçlükten yılmazdı. Başarısızlığın getirdiği yılgınlıktan onda eser yoktu. Öyle ki, bir yaz, tarlasına ektiği mısırın yaban domuzları tarafından bir gece içinde yerle bir edilmesi karşısında bile sarsılmadı. Ailenin diğer fertleri "Eyvah, mahvolduk, şimdi ne yapacağız, bir yıllık gelirimiz gitti!" demelerine karşı dayım: "insan her türlü güçlüğü yenebilir, yeter ki çalışma şevkini ve azmini yitirmesin." diyerek hemen tarlasını te¬mizlemeye ve yeni bir ürün ekmek için gerekli hazır¬lıklara girişmişti.
Paragrafta anlatılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çalışma gayret ve isteğine sahip birisidir.
B) Her işin üstesinden gelmenin ilk şartının azim olduğuna inanır.
C) Güçlükleri yenebilmenin, başarabilme ümidini yitirmemekle olacağına inanır.
D) Başarıyı birlikte hareket etmenin bir sonucu ola¬rak görür.

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kaldı¬rılırsa "o" sözcüğünün türü değişmez?
A) O, elbiselerini dün kuru temizlemeye verdi.
B) O, sabahları erkenden işine giderdi.
C) O, arkadaşlarını hiçbir zaman ihmâl etmezdi.
D) O, hediyeyi kardeşine doğum gününde aldı.

24. "De" bağlacı aşağıdaki cümlelerden hangisine "küçümseme" anlamı kazandırmıştır?
A) Sen önce büyü de sonra ona buna akıl ver.
B) Herkesi davet etmiş de ikimizi unutmuş.
C) Çalışmaya başladı da sıkıntıdan kurtuldu.
D) Şehrimizin havası kadar suyu da temiz.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Müdür, toplantıda tüm sorunlara değindi.
B) Anlatılanlara bir grup itiraz etti.
C) Kendimi affettirmek için bir demet çiçek aldım.
D) Bu takım bu sene şampiyon olamaz.

A B C D A B C D
1 O O O O 14 O O O O
2 O O O O 15 O O O O
3 O O O O 16 O O O O
4 O O O O 17 O O O O
5 O O O O 18 O O O O
6 O O O O 19 O O O O
7 O O O O 20 O O O O
8 O O O O 21 O O O O
9 O O O O 22 O O O O
10 O O O O 23 O O O O
11 O O O O 24 O O O O
12 O O O O 25 O O O O
13 O O O O

ADI-SOYADI:

SINIFI:
Cevap Anahtarı: 1-b 2-c 3-d 4-c 5-a 6-c 7-b 8-d 9-a 10-c 11-a 12-d 13-b 14-b 15-c 16-d 17-b 18-b 19-c 20-d 21-a 22-d 23-b 24-a 25-a

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: