8. Sınıf Türkçe TEOG Yazılısına Hazırlık Türkçe Deneme Sınavı-4 Yeni

8. SINIF TÜRKÇE SBS YAZILISI DENEMESİ

8. Sınıf Türkçe SBS Yazılısına Hazırlık Sınavı-4 Yeni

SORULAR VE CEVAPLAR

1. "Doğru" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçeğe uygun bulma ve onaylama" anlamında kullanılmıştır?

A) İşin doğrusunu öğrenince ne yapacağını şaşırmış.
B) "Her gönülde bir aslan yatar." derler, doğrudur.
C) Sabaha doğru bir yağmur başladı ansızın.
D) Bilirsin, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

2. 1. Tam ve doğru söyleyememek

2. Bir şeyi iyice ve eksiksiz olarak öğrenmek

3. Kendini tutup söyleyeceği sözü söylememek

4. Ağızda bulunan bir şeyi boğazdan geçirmek

"Yutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-sinde yukarıdaki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?

A) Kitabı, üç saatte okuyup yuttuğunu öğrendim.
B) Ona çok kızdım; ama susup söyleyeceklerimi yuttum.
C) Çocuk bazı heceleri yutarak konuşuyormuş.
D) Bu yalanlarını kimse yutmaz.

3. Şairin kimi şiirlerinde büyük şair Fuzûli'den esintiler görülür.

Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıda-kilerden hangisinde vardır?

A) Eserlerinde gerçek bir sanatçı kimliği görmek mümkün.
B) Onun resimlerinde büyük ressamların izleri vardır.
C) Şiirlerinde doğayla ilgili sözcükler sıklıkla yer alır.
D) Sanatçı, olayları anlatış yönüyle gerçekçidir.

4. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak meselelerden dolayı arkadaşlarının kalbini kırmıştı.

Yukarıdaki altı çizili deyimin cümleye kattığı an-lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Kardeşine böyle kötü davranmamalısın, dedi.
B) Müdür, toplantıda çok ağır konuştu.
C) Basit sorularla zamanı boşa harcamayalım.
D) Küçük ve önemsiz şeyleri sorun etmemeliyiz.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "tabiat olaylarıyla ilgili bir gerçeği" ifade etmemektedir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Lodosun gözü yaşlı olur.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok olur.

6. Roman ve hikâyenin ayrımında kahraman sayısı, ölçü olarak kabul edilmiştir; romanın kadrosu geniş, hikâyenin dardır, denmiştir. Oysa...........................

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerin hangisiyle de¬vam ettirilebilir?

A) roman daha geniş bir kitleye sahiptir.
B) hayatın tüm yönleri romana yansır.
C) tek kişilik romanlar bile vardır.
D) romandaki kahramanlar daha etkileyicidir.

7. "Yeniden büyük bir arzuyla yazmaya başladım. Çünkü hâlâ yan yana gelmemiş sözcükler var. Bu¬nu başarabilirsem Türkçeye bir katkım olduğunu görecek ve mesut olacağım." böyle söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkçeye katkıda bulunmak istediği
B) Yeni söyleyişler üzerinde durduğu
C) Yazı hayatına büyük bir arzuyla devam ettiği
D) Eserlerinde dilin sorunlarına değindiği

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştır¬ma söz konusu değildir?

A) Bugünkü arkadaşlıklar çocukluk döneminin saflığından çok uzak.
B) Şimdilerde okurlar, büyük yazarları bütün yönle-riyle takip etmiyor.
C) Bu şairimizin şiiri daha sade ve sanatsız bir söy-leyişe sahip.
D) Tiyatro, Batı'dan bir yenilik olarak edebiyatımıza girmiştir.

9. "Kazanmak için sınava daha çok çalışmalıydım." diyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sınavı kazanamadığı
B) Sınava çalışmadığı
C) Çalışmasını yeterli bulmadığı
D) Pişmanlık duygusu içerisinde olduğu

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir düşünceye yer verilmemiştir?

A) Edebiyat eserlerinde toplum problemleri isten-melidir.
B) Her yazarın başarılı olmasını beklemek doğru değildir.
C) Yazılarımda kendimden bahsetmem sıkça eleş-tirilmektedir.
D) Şiirin sevilmesinin sebebi duyguları daha iyi ifade etmesidir.

1. Pişmanlık
2. Sitem
3. Yakınma
4. Özlem

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki duygulardan birine yer verilmemiştir?

A) Çocukken yaşadığı acı bir olayı hatırlamış.
B) Anlattıklarımı öğrenemedi gitti.
C) Bana karşı sesini bu kadar yükseltmemeliydin.
D) Aklıma gelenleri söylememem gerekirdi.

12. Ülkemizin tarihçileri yarım yüzyıldır, bütün engellere rağmen bilim dünyasında saygınlık kazanan araştırmalar ortaya koyabilmişlerdir. Düşünme, yorumlama olanağının zaman zaman girdiği çıkmaza, arşivlerin ve kütüphanelerin perişanlığına ve çalışma kısıtlamalarına rağmen yapılan araştırmalar bilimsel tarihçilik anlayışını ve yöntemini temsil edecek düzeydedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Tarihçilerimizin yaptığı araştırmalar evrensel düzeydedir.
B) Tarih araştırmacılarına yeterince değer verilme-mektedir.
C) Tarih araştırmacıları engellerle karşılaşmıştır.
D) Tarihçilerimiz bilimsel tarihçilik anlayışından yoksundur.

13. Dağlara, denizlere, ovalara Uzansaydım yağarak iplik iplik Tohumları susamış tarlalara Bahar" gölge ve yağmur götürseydim

Yukarıdaki dörtlükte konuşturulan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgâr B) Yağmur
C) Bulut D) Güneş

14. Hikâyede anlatılan dostluk, insanın çocukluğunda yaşayacağı türden, insanların kazanımlar elde et¬meye başlamalarıyla, geçmişte yaşananların da saflığından, içtenliğinden bir şeyler yitirmesi kaçınılmazdır. Herkesin itiraf etmesi gereken bir şey vardır: En karşılıksız sevgi çocuklukta yaşanandır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yılların kazandırdığı tecrübelerle dostlukların yıprandığına
B) Çocukken kurulan dostlukların hiçbir zaman saflığını yitirmediğine
C) Çocukluk çağlarındaki sevgilerin karşılıksız ol-duğuna
D) Zamanın sevgi ve dostluk üzerinde olumsuz et-kiler bıraktığına

15. Fransız şairi Beranger, kendisinden yaklaşık iki yüz elli yıl önce yaşamış Montaigne için: "Ne çok fikir çalmış benden." der. Özellikle şiir, tiyatro, roman ve denemelerde sıkça rastlanır bu duruma.

Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarların ortak konulardan, benzer duygular¬dan bahsetmeleri doğaldır.

B) Şair ve yazarlar birbirlerinden etkilenirler.

C) Bir yazarın daha önce işlenmemiş bir konuda eser vermesi mümkün değildir.

D) Yeni yazarlar büyük yazarların gölgesinde yetişir.

16. Edebiyatçı, sokaktaki adamdan farklı düşünür. Olayları farklı değerlendirir, farklı yorumlarda bulunur ve her zaman bir seviye peşinde koşup, gelecek nesil-lere saygı duyacakları bir miras bırakmaya çalışır. İşte bu yönüyle o her zaman bir üstattır.

Edebiyatçı için aşağıdakilerden hangisini söyle-mek uygun olmaz?

A) İdealist B) Özgün
C) Önder D) Duygusal

17. Ben yazmaya mizahla değil şiirle başladım. Mizah türüne daha sonra geçtim. Gazete yazarı iken yaz¬dığım mizah yazıları okurlara çekici geldi. Benden mizah yazmamı istediler. Bu nedenle ben de mizah¬la daha çok ilgilendim.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi¬nin cevabı vardır?

A) Şiiri mi mizahı mı daha çok seviyorsunuz?
B) Neden mizah türüne ağırlık verdiniz?
C) Mizahlarınızda şiire de yer veriyor musunuz?
D) Şiirin yazı hayatımızda yeri nedir?

18. (1) Kitap okumak, alışkanlıktan çok bir yetenek işidir. (2) Bu yetenek ilkokulda ortaya çıkar, ortaokul-da gelişir. (3) Okuma yeteneği olmayan birini oku-maya yönlendirmek için ne yaparsanız yapın bir ya¬rarı olmaz. (4) Lisede yapılacak iş bu yeteneğe yön vermektir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

19. Yazar, kolay okunurluğu ve anlaşılırlığı şiirin ilkesel değerlerinden sayıyor. Oysa Türk şiirinin bugün ulaştığı noktada gündelik dilinin kolay anlaşılır ol¬ması düzlemine bağlı kalınamaz. Bir süre, değeri kalmayacak eserler veriliyor olabilir; ama bu olgu Türk şiirinin kuşatıcılığına gölge düşürmez.

Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Öyküleme B) Tartışma
C) Açıklama D) Karşılaştırma

20. Uzun ve çetin geçen kış aylarında donmuş ırmaklar,
1 2
kapanmış yollar oldukça alışılmış şevlerdir.
3 4
Altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1 2 3 4
A) İsim Sıfat Fiil Fiil
B) Sıfat İsim Fiil Zamir
C) Zarf İsim Sıfat Zamir
D) Sıfat Zarf Zarf Fiil

21. Mani benim ezberim Kan ağlıyor gözlerim Ben o yârin yolunu Ölene dek gözlerim

Yukarıdaki dörtlüğün hangi dizelerinde isim tamlaması (ad takımı) vardır?

A) 1 ve 4 B) 1 ve 3
C) 3 ve 4 D) 2 ve 4

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde za¬man anlamı yoktur?

A) Sınavı kazanmak için çok çalışsın.
B) Bu yaz ailecek tatile gidecekler.
C) Büyüklerinin dediğini yapmaya karar verdi.
D) Olanları duyunca çok üzülmüş.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipin¬de anlam (zaman) kayması olmuştur?

A) Soğuk havada yürümeyi sevmiyorum.
B) Her gün aynı saatte buradan geçer.
C) Bu konuyu bizimle yarın görüşecek.
D) Oraya arkadaşlarıyla gitmiş olmalı.

24. (lı, -li, -lu, -lü) ekini alan kelime aşağıdakilerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Nedense şekerli yiyecekleri hiç sevmezdi.
B) Sisli havalarda yolculuk zor olur.
C) Yapılan nankörlüklere karşı sabırlı davranmalısın.
D) Yüzme öğrenirken epeyce tuzlu su yutmuştu.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ağaçların yaprakları sonbaharda sararır.
B) Onu bulmak için tüm sokakları dolaştım.
C) O, sağlığında hepimizden daha çalışkandı.
D) Anlattıklarıyla herkesi kendine inandırdı.

SORULAR BİTTİ...

ŞİMDİ CEVAPLAR:

CEVAPLARI KONTROL EDEREK KAÇ ALDIĞINIZI HESAPLAYABİLİRSİNİZ...

HER SORU 4 PUANDIR...

Cevaplar:

1-b 2-d 3-b 4-d 5-a 6-c 7-d 8-d 9-b 10-c 11-a 12-d 13-c 14-b 15-a 16-d 17-b 18-c 19-b 20-c 21-b 22-a 23-a 24-c 25-a

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: